מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל - תיקון

 • ביום 25.1.2016 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016 (להלן: התקנות), לפיהן על אף הוראות לפי תקנות קופות גמל כהגדרתן בסעיף 86(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, עמית שרשומים על שמו כספים באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית, רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי פטור ממס בהתמלא התנאים המפורטים בתקנות.
 • תקנה 2 לתקנות מאפשרת לעמית למשוך כספים מחשבונות לא פעילים שיש בהם סכומים נמוכים והכל במפורט בתקנות.
 • תקנה 3 לתקנות קובעת כי חברה מנהלת של קופת גמל תשלח לעמיתים אלו הודעה נפרדת, במועד ובנוסח שעליו יורה הממונה.
 • לפי חוזר רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון (להלן: הרשות) מיום 4.3.2018 בנושא משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל – תיקון, על החברות המנהלות לשלוח לעמיתים בעלי חשבון קטן עם יתרה צבורה הגבוהה מ-50 ₪ ונמוכה מ-1,350 ₪ המחאה בדואר.
 • בעקבות הגידול המשמעותי בשיעור הכספים שנמשכו מחשבונות קטנים לאחר פרסום החוזר מיום 4.3.2018, ביום 16.6.2020 פרסמה הרשות חוזר נוסף (להלן: החוזר) באותו הנושא ובו ההוראות למתן הודעות לכלל העמיתים בעלי חשבון קטן (עד ליתרה צבורה בסכום של 8,000 ₪), בדבר זכותם למשיכת הכספים, וכן הוראות לגבי חובתה של חברה מנהלת לצרף למכתב המחאה שתאפשר לעמיתים למשוך את כספם.

משלוח המחאות לעמיתים

 • חברה מנהלת של קופת גמל תשלח המחאה לכלל העמיתים שבבעלותם חשבון קטן (חשבון אשר עמית בקופת הגמל רשאי למשוך ממנו כספים בהתאם לתקנות), למעט חשבון קטן של עמית שהקשר עימו נותק, ובלבד שסכום הכספים שהעמית זכאי למשוך בהתאם להוראות הדין הוא לכל הפחות 10 ₪. על מנת להקל על תפעול המהלך, נקבע כי השליחה תיעשה באופן הדרגתי, בחמש פעימות לאורך שנה החל מיום 22.10.2020 ועד ליום 20.10.2021, כמפורט בטבלה שלהלן:

 • כמו כן, במסגרת הפעימה האחרונה, תישלח המחאה לכל העמיתים בעלי חשבונות קטנים שלא נשלחה לגביהם המחאה במסגרת ארבע הפעימות שנקבעו במסגרת חוזר זה, לרבות לעמיתים בעלי חשבונות קטנים שנשלחה אליהם המחאה במסגרת ארבע הפעימות שבוצעו בשנת 2019 ועד כה לא משכו את כספם.
 • עוד נקבע בסעיף כי במקרה בו החשבון מכיל גם כספי תגמולים וגם כספי פיצויים שהחברה המנהלת לא יודעת, בהתאם למידע המצוי ברשותה, אם העמית זכאי למשוך את הכספים בהתאם להוראות הדין, תשלח החברה לעמית המחאה על יתרת כספי התגמולים בחשבון. בנוסף, יחד עם ההמחאה תשלח החברה המנהלת לעמית הודעה מיוחדת במסגרתה תציין בפני העמית כי ככל והוא סיים את יחסי העבודה, באפשרותו למשוך גם את כספי הפיצויים בחשבון.

הוראות לגבי משיכת כספי פיצויים

 • תכלית תיקון 21 היא ליצור ודאות לעניין משיכת כספי הפיצויים מקופת גמל, בהתאם לתנאים שנקבעו בתיקון, ומבלי שהחברה המנהלת תהיה רשאית לעכב את משיכת הכספים בשל טענות הנוגעות לזכאות לכספים. נוכח העובדה שהחוזר עוסק במשיכת כספים מקופות גמל שההפקדות אליהן הופסקו לכל המאוחר ביום 1.1.2014, התניית שחרור הכספים בקבלת אישור המעסיק, לרבות אישור העסקה, מרוקנת מתוכן את תכליתו של תיקון 21.
 • נוכח זאת, תוקן סעיף 4 לחוזר, ונקבע כי חברה מנהלת תוכל לדרוש מעמית שמעוניין למשוך כספי פיצויים רק את המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות הדין לצורך משיכת הכספים, לרבות לפי תיקון 21 ,ורק במקרה בו בהתאם למידע הקיים ברשותה היא אינה יודעת האם העמית זכאי למשיכת כספים כאמור.

משיכת כספים באמצעות העברה לחשבון הבנק של העמית

 • כמו כן, מבדיקות שערכה הרשות עולה כי השוק כיום אינו ערוך ליישום של האפשרות למשיכת הכספים באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של העמית. בהתאם, נקבע כי אחת האפשרויות למשיכת כספים מחשבונות קטנים שתוצע על ידי חברה מנהלת תהיה העברה לחשבון הבנק של העמית, כאשר אימות חשבון הבנק של העמית יבוצע באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב). לאור קביעת מנגנון תשלום חדש, מוצע לאפשר לחברות המנהלות תקופת היערכות ולקבוע כי מועד הכניסה לתוקף של האמצעי החדש יהיה ביום 1.4.2021.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי