דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חוקים בדיני עבודה

החוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג – 2013

ביום 1.7.2013 פורסם ברשומות חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג – 2013, לפיו יופחת, באופן זמני, שכרם של עובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי, כפי שיפורט בהמשך.
הוראות החוק נותנות עדיפות להוראות הסכם קיבוצי מיום 8.5.2013 (כפי שתואר בהרחבה בכתבה קודמת לעיל), המסדיר הפחתה במשכורת או דחיית העלאה של המשכורת, בתקופה שמיום 1.7.2013 עד יום 31.12.2014, אשר אושר על-ידי שר האוצר (להלן: "הסכם קיבוצי מאושר"), על-פני ההוראות בעניין ביצוע הפחתה של המשכורת הקבועות בחוק.
בהמשך לכך, ביום 11.7.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין החוק הנ"ל ולהלן עיקריו:
1. תקופת ההפחתה הינה מיום 1.7.2013 ועד ליום 31.12.2014.
2. הוראות החוק יחולו על כל עובד אשר לא חל עליו הסכם קיבוצי כאמור, ועל כל בעל תפקיד, לפי העניין, אצל כל מעביד במגזר הציבורי ובין היתר הפחתת שכר לפי החוק חלה על העובדים המדורגים באחד הדירוגים שלהלן:
א. עובדי הוראה;
ב. הרופאים הוטרינרים;
ג. עובדים בדירוג המנהלי ששכרם מחושב לפי טבלאות השכר של דירוג עובדי הוראה;
ד. המחקר האזרחי;
ה. המחקר הביטחוני;
ו. המשפטנים, הפרקליטים והסנגורים הציבוריים אשר שכרם צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית;
ז. חוזה אישי, בכירים, נבחרים, נושאי משרה וכד'.
3. הפחתת שכר זמנית תחושב כמכפלת שיעור של 0.9324% בבסיס הקובע כלהלן:
א. הפחתה א' – הפחתה זמנית על בסיס רובד פנסיוני ראשון.
ב. הפחתה ב' – הפחתת שכר זמנית על רובד פנסיוני שני (עבודה נוספת) - התוספות הנגזרות מערך שעה, כגון תשלום תגמול עבור שעות נוספות, כוננויות ופרמיות.
ג. יובהר כי ההפחתה לא תבוצע על כל אחד מהתשלומים הבאים:
1) תשלומים שאינם משולמים על בסיס חודשי, שבועי או יומי ואינם מחושבים על בסיס רכיבי שכר אחרים;
2) דמי הבראה וקצובת ביגוד או תשלומים אחרים הדומים להם במהותם אף אם כינויים שונה;
3) החזר הוצאות;
4) גילום חלק מהמס החל על העובד אשר משולם בידי המעביד;
5) השלמת שכר עד לשכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987.
4. הפחתה זמנית על בסיס רובד פנסיוני ראשון תהווה שכר לכל דבר ועניין, לרבות חישוב בסיס לקרן השתלמות, כלומר תפחית את הברוטו לקרן השתלמות.
5. למרות האמור בסעיף הקודם הפחתה זמנית על בסיס רובד פנסיוני ראשון לא תובא בחשבון בחישוב כל אחד מאלה:
א. ברוטו פנסיוני לעניין הפרשות פנסיוניות ברובד הראשון;
ב. ברוטו ערך שעה;
ג. השלמה לשכר מינימום;
ד. משכורת קובעת לפנסיה תקציבית;
ה. המשכורת הקובעת לצורך חישוב תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית (2%);
ו. תשלום חד-פעמי המשולם לעובד, לבעל התפקיד או לשאיריהם, לפי דין או הסכם, עקב סיום עבודה או תפקיד, לפי העניין (כגון פיצויי פיטורים, פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו, פדיון חופשה);
ז. דמי ביטוח המשולמים לפי חוזה ביטוח נכות כאמור בפרק ג' לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981‏ ("ביטוח אובדן כושר עבודה");
ח. תשלומי פנסיית גישור, או סכום תוספת לקצבה הנרכש מקופת גמל לקצבה או ממבטח אחר בעד העובד במימון מלא של המעביד.
6. הפחתת שכר זמנית על רובד פנסיוני שני (עבודה נוספת) לא תהווה שכר לכל דבר ועניין.
 

הוראות מיוחדות בנוגע לעובדים הזכאים להשלמה לשכר מינימום
ביום 22.7.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הנחיות בנוגע לעובדים הזכאים להשלמה לשכר מינימום.
לפי החוזר ההוראות בדבר הפחתת המשכורת לפי החוק אינן גורעות מזכאות עובד לשכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום ולפיכך:

1. לגבי עובד אשר זכאי להשלמה לשכר מינימום, תבוצע הפחתת שכר כאמור לעיל בשלושה חלקים:
א. הפחתה בסכום השווה ל- 0.9342% מסכום רכיבי המשכורת הנכללים בבסיס הקובע כפי שתואר לעיל, ואשר מובאים בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר מינימום ולצורך הפרשה לקרן השתלמות. ההפחתה תבוצע באופן כזה שהן השכר לצורך ביצוע הפרשות לקופת גמל לקצבה והן השכר לצורך ביצוע הפרשה לקרן השתלמות יהיה השכר לפני ההפחתה. כלומר, ההפחתה לא תובא בחשבון לעניין הבסיס להפרשה לקופת גמל לקצבה ולעניין בסיס ההפרשה לקרן השתלמות.
ב. הפחתה בסכום השווה ל-0.9342% מסכום רכיבי המשכורת הנכללים בבסיס הקובע, אשר אינם מובאים בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר מינימום ומובאים בחשבון לצורך הפרשה לקרן השתלמות. ההפחתה תבוצע באופן כזה שהשכר לצורך ביצוע הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה השכר לפני ההפחתה ואילו השכר המובא בחשבון לצורך הפרשה לקרן השתלמות יהיה לאחר ההפחתה.
ג. הפחתה בסכום השווה ל-0.9342% מסכום רכיבי המשכורת הנכללים בבסיס הקובע, אשר אינם מובאים בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר מינימום ואינם מובאים בחשבון לצורך הפרשה לקרן השתלמות, כגון: רכיבי עבודה נוספת וכדומה. ההפחתה תבוצע באופן כזה שהשכר לצורך ביצוע הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה השכר לפני ההפחתה.
ד. על אף האמור לעיל, סך ההפחתה לא יעלה על סכום הרכיבים הנכללים בבסיס הקובע ואשר אינם מובאים בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר מינימום.
2. לגבי עובד שאינו זכאי להפרשה לקרן השתלמות תבוצע הפחתה בסכום השווה ל-0.9342% מסכום רכיבי המשכורת הנכללים בבסיס הקובע. ואולם, סכום ההפחתה לא יעלה על סכום הרכיבים הנכללים בבסיס הקובע ואשר אינם מובאים בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר מינימום. ההפחתה תבוצע באופן כזה שהשכר לצורך ביצוע הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה השכר לפני ההפחתה.
3. בנוסף על האמור מובהר, כי לא ייתכן מצב בו כתוצאה מהפחתת המשכורת, כמפורט לעיל, משכורתו של עובד, אשר היה זכאי למשכורת העולה על שכר מינימום, תהיה נמוכה משכר מינימום, כלומר עובד שלא היה זכאי להשלמה לשכר מינימום, בהתאם להוראות חוק שכר מינימום, יהיה עתה זכאי להשלמה לשכר מינימום, כתוצאה מהפחתת משכורתו.

השותפים שלנו

בי"ח רמב"ם
אוניברסיטת חיפה
מלונות אפריקה ישראל
בנק יהב
מלונות דן
נעמת
הראל
Deloitte
קלאב הוטל
הארגז
אמי"ת
מלון שחרות
רשות ניירות ערך
הולנדיה
עיריית ירושלים
Log On
סקאל
אימג'סטור
אל על
טמפו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי