דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חוקים בדיני עבודה

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף-2020

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 (להלן: החוק) נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. החוק קובע כי עובדת ועובד אצל אותו מעסיק זכאים לשכר שווה עבור עבודה שווה, עבודה שווה בעיקרה ועבודה שוות-ערך. החוק מגדיר מהי עבודה שוות-ערך, וקובע כי בית דין לעבודה רשאי למנות מומחה לחקר עיסוקים שיחווה דעתו אם עבודות מסוימות הן שוות, שוות בעיקרן או שוות-ערך. לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בתובענות לפי החוק. בתובענה לפי החור רשאי בית הדין לעבודה, נוסף על כל סעד אחר, לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.

לפי סעיף 6א לחוק, מעסיק שמוטלת עליו חובה לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה, יכלול בפרסום או בדיווח כאמור התייחסות לפי מין. מדובר במעסיקים שחלים עליו אחד מאלה:

 

 • חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 – סעיף 33;
 • חוק העמותות, התש"ם-1980 – סעיף 36(ב);
 • תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 – סעיף 21;
 • כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2010 – סעיף 11(5).

ביום 25.8.2020 פורסם ברשומות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף-2020, לפיו נוסף לחוק סעיף 6ב, המטיל על המעסיק, שסעיף 6א מתייחס אליו ועל כל מעסיק אחר שמעסיק יותר מ-518 עובדים, לערוך, אחת לשנה, דוח פנימי ודוח פומבי כדלקמן.

החל מיום 1 ביוני 2022, רשאי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע, בצו, כי הוראות סעיף זה יחולו גם על מעסיק המעסיק 518 עובדים לכל היותר, במספר כפי שיקבע.

 

דוח פנימי

דוח פנימי יפרט את השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצל המעסיק המדווח, בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. איסוף עיבוד המידע לשם הכנת דוח פנימי ייעשו באופן המצמצם את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני אבטחת המידע. הדוח יכלול את הנתונים הבאים:

 • פילוח העובדים במקום העבודה, כינויה של כל קבוצת עובדים וסוגי העובדים, המשרות או הדירוגים שנכללו בה;
 • השכר הממוצע של העובדים המועסקים בחלוקה לפי פילוח העובדים, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל קבוצת עובדים בהתייחסות לפי מין;
 • השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק, בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל היקף משרה בהתייחסות לפי מין;
 • שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק, בהתייחסות לפי מין, ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה;
 • שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור באחוזים מתוך כלל העובדים, בהתייחסות לפי מין.

כמוכן, בהמשך לעריכת דוח פנימי ובהתבסס עליו, אחת לשנה, ימסור מעסיק לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.

 

דוח פומבי

בהמשך לעריכת דוח פנימי ובהתבסס עליו, אחת לשנה, יפרסם המעסיק לציבור דוח פומבי, לרבות באתר האינטרנט שלו אם יש כזה; הדוח יכלול נתונים באחוזים בנושאים הבאים:

 • פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק לפי פילוח העובדים, בהתייחסות לפי מין;
 • פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, בהתייחסות לפי מין;
 • שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, וכן בדבר שיעור העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, והכול בהתייחסות לפי מין.

בדוח הפומבי יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשר את זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש.

המעסיק רשאי לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדים, ובלבד שיובאו תחת כותרת נפרדת ולא יכללו מידע המאפשר את זיהויו של עובד מסוים.

יצוין כי, גוף המדווח לממונה על השכר במשרד האוצר לפי הוראות סעיף 33א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לא יחויב לפרסם דוח פומבי, ובלבד שהגוף המדווח העביר את המידע באופן שקבע הממונה על השכר במשרד האוצר, כפי שביקש ובמועדים שקבע.

 

תחילת פרסום הדוחות

מעסיק, אשר סעיף 6ב לחוק חל עליו, כאמור לעיל, יערוך דוח פנימי ראשון ויפרסם דוח פומבי ראשון לא יאוחר מיום 1.6.2022, לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח, הווה אומר הדיווח הראשון יהיה בגין שנת 2021.

השותפים שלנו

אל על
Hilton
מעיני הישועה
הלמן אלדובי
הארגז
הספארי
מלון ממילא
הולנדיה
פתאל
הראל
אלקטרוניקס פרו
המוסד לביטוח לאומי
H&M
nextcom
קרסו מוטורס
מגדל אור
רשות המסים
מלונות אפריקה ישראל
מלונות דן
הסוכנות היהודית

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי