מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
דמי הבראה

השתתפות הרופאים בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה (באמצעות דמי הבראה)

ביום 20.5.2013 וביום 30.6.2013, נחתמו שני הסכמים קיבוציים בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, בדבר השתתפות הרופאים בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה (באמצעות דמי הבראה) בשנים 2013 ו-2014 לעובדים, אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי דירוג הרופאים והמיוצגים על-ידי ההסתדרות הרפואית בישראל.

בהמשך לכך ביום 15.7.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין הפחתת תעריף יום הבראה לרופאים במגזר הציבורי בשיעור של 48.214% ולהלן עיקריו לעניין תשלום דמי הבראה לשנת 2014:


הפחתה של סכום דמי ההבראה בתשלום שנתי:

לרופא ששולמו לו דמי הבראה בגין שנת 2013 בשיעור מופחת (לא מלא), מחיר יום הבראה לשנת 2014, הופחת בשיעור של 48.214% מסך של 427 ₪ ליום הבראה לסך של 221 ₪ ליום הבראה.
לרופא ששולמו לו דמי הבראה בגין שנת 2013 בשיעור מלא (לא מופחת), מחיר יום הבראה לשנת 2014, הופחת בשיעור של 96.428% מסך של 427 ₪ ליום הבראה לסך של 15.25 ₪ ליום הבראה.


הפחתה של סכום דמי ההבראה בתשלום חודשי
1. דמי ההבראה המשולמים לרופא בעד התקופה הראשונה של שנת 2014, אשר אורכה שווה לאורך תקופת העסקתו אצל אותו מעסיק בתקופה שמיום 1.1.2013 עד ליום 30.6.2013 (ככל שהועסק בתקופה זו או בחלק ממנה) (להלן: התקופה הראשונה) יופחתו ב- 96.428%.
2. בעד התקופה שלאחר התקופה הראשונה של שנת 2014 כאמור, ועד סוף שנת 2014 (כולל משכורת חודש דצמבר 2014 המשולמת בחודש ינואר 2015), יופחתו דמי ההבראה המשולמים לו ב-48.214%.
3. רופא אשר לא היה מועסק אצל המעסיק בשנת 2013 - יופחתו דמי ההבראה שיש לשלם לו במהלך שנת 2014 ב- 48.214%.


רופא שפרש או נפטר במהלך שנת הבראה
1. רופא שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי, אשר פרש מעבודתו או נפטר במהלך שנת ההבראה, ושהוא או שאיריו, זכאים לתשלום דמי הבראה מאוצר המדינה או מקופת המעסיק לשעבר, גם בעד חלק משנת ההבראה שלאחר מועד הפרישה מהעבודה או הפטירה, לפי העניין, יחולו לגביו ההוראות בעניין הפחתת מחיר יום הבראה, רק לעניין החלק מדמי ההבראה המשולם לו בעד התקופה באותה שנת הבראה שקדמה למועד הפרישה מהעבודה או למועד הפטירה, לפי העניין;
2. חלה הפרישה מעבודה או הפטירה כאמור לאחר מועד התשלום של דמי ההבראה בעד שנת ההבראה שבה חלה הפרישה או הפטירה, ישלם המעסיק לפורש או לשאיריו את החלק שהופחת (וככל שהופחת) מדמי ההבראה בעד התקופה שלאחר הפרישה או הפטירה, לפי העניין.


השפעת הפחתת דמי הבראה על רכיבי תשלום אחרים
הפחתת דמי ההבראה, לא תובא בחשבון לצורך חישוב העניינים הבאים, ולעניין זה יראו את דמי ההבראה כאילו שולמו לעובד במלואם אלמלא ההפחתה:
א. חישוב המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית;
ב. הסכום המשולם בעד הרופא לקופת גמל לקצבה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
ג. חישוב תשלום חד-פעמי שמשלם מעסיק לרופא עקב סיום עבודתו;
ד. המשכורת הקובעת לצורך חישוב דמי ניהול (2%) בפנסיה תקציבית;
ה. דמי ביטוח המשולמים על ידי המעסיק לפי חוזה ביטוח נכות ("ביטוח אובדן כושר עבודה").

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי