מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
דמי הבראה

השתתפות הרופאים בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה (באמצעות דמי הבראה) - הסכמים קיבוציים מיום 21.5.2013 ומיום 30.6.2013

ביום 20.5.2013 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, בדבר ההשתתפות הרופאים בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה (באמצעות דמי הבראה) בשנים 2013 ו-2014 לעובדים, אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי דירוג הרופאים והמיוצגים על-ידי ההסתדרות הרפואית בישראל.
בהסכם נקבע כי כניסתו לתוקף תהא לאחר השלמת הליכי חקיקת חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה במהלך השנים 2013 ו- 2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013, שהתקבל בכנסת רק ביום 1.7.2013.
לנוכח העיכוב שחל באישור החוק וכדי להימנע ממצב בו החוק יאושר רק לאחר שישולם סכום מלא של דמי הבראה לרופאים, ביום 16.6.2013 פרסם המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה הנחיות והבהרות בנוגע ליישום החלקי של הסכם להפחתת דמי הבראה לרופאים בשכר יוני 2013, לפיהן לרופאים במגזר הציבורי, במשכורת חודש יוני 2013 שולמו דמי הבראה לפי תעריף מופחת בסך של 219 ₪ ליום במקום 423 ₪ ליום (הפחתה בשיעור של 48.214%). יצוין כי, התעריף המופחת לא חל על הרופאים שפרשו מעבודתם או נפטרו.
ביום 30.6.2013 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, בדבר השתתפות הרופאים בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה (באמצעות דמי הבראה) בתקופת הביניים, שבין ה- 30.6.2013 לבין תאריך כניסה לתוקף של החוק כאמור לעיל.
בהמשך לכך ביום 15.7.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין הפחתת תעריף יום הבראה לרופאים במגזר הציבורי בשיעור של 48.214% ולהלן עיקריו.
למען הסר ספק, שני ההסכמים הקיבוציים הנ"ל מתייחסים לאותה הפחתה בדמי הבראה לרופאים כך שלמי שכבר בוצעה הפחתה לפי ההסכם המוקדם (מיום 20.5.2013) בתשלום משכורת חודש יוני 2013, לא תבוצע הפחתה נוספת לפי ההסכם המאוחר (מיום 30.6.2013).
תחולה
הוראות ההסכמים הקיבוציים הנ"ל יחולו על:
1. הרופאים המועסקים אצל המעסיקים החתומים על הסכם ההשתתפות, אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי דירוגים הרופאים המיוצגים על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל;
2. רופאים "תורני חוץ" ו- "תורני בית" כהגדרתם בהסכם הקיבוצי מיום 17.12.2012;

הפחתה של סכום דמי ההבראה בתשלום שנתי
1. מחיר יום הבראה, לשנים 2013 ו-2014, יפחת בשיעור של 48.214% בכל שנה משנים אלו, וסכום דמי ההבראה בכל שנה משנים אלו יפחת בהתאמה.
2. בתוך כך בשירות המדינה, מחיר יום הבראה לצורך חישוב סכום דמי ההבראה לשנת 2013, יפחת מסך של 423 ₪ ליום הבראה לסך של 219 ₪ ליום הבראה.
3. יובהר כי, לרופאים שקיבלו דמי הבראה שנתית לפני תשלום משכורת חודש יוני 2013 לא תבוצע הפחתת דמי הבראה בגין שנת 2013 ומחיר יום ההבראה, לפיו ישולמו לרופא דמי הבראה בשנת 2014 יפחת ב- 96.428% וסכום דמי ההבראה יפחת בהתאמה.
4. מחיר יום ההבראה לצורך חישוב סכום דמי ההבראה בשנת 2014 יפורסם במהלך שנת 2014.
הפחתה של סכום דמי ההבראה בתשלום חודשי
1. אם הרופא היה מועסק אצל המעסיק בשנת 2013 - דמי ההבראה המשולמים לרופא בעד התקופה שמיום 1.7.2013 ועד יום 31.12.2013, או חלקה, יופחתו ב- 48.214%.
2. בנוסף לכך, בשנת 2014 - דמי ההבראה המשולמים לרופא בעד התקופה הראשונה של שנת 2014, אשר אורכה שווה לאורך תקופת העסקתו אצל אותו מעסיק בתקופה שמיום 1.1.2013 עד ליום 30.6.2013 (ככל שהועסק בתקופה זו או בחלק ממנה) (להלן: התקופה הראשונה) יופחתו ב- 96.428%.
3. בעד התקופה שלאחר התקופה הראשונה של שנת 2014 כאמור, ועד סוף שנת 2014 (כולל משכורת חודש דצמבר 2014 המשולמת בחודש ינואר 2015), יופחתו דמי ההבראה המשולמים לו ב-48.214%.
4. רופא אשר לא היה מועסק אצל המעסיק בשנת 2013 - יופחתו דמי ההבראה שיש לשלם לרופא במהלך שנת 2014 ב- 48.214%.
דמי הבראה לרופאים תורני חוץ ותורני בית
לגבי אופן חישוב דמי הבראה לרופאים תורני חוץ ותורני בית בגין השנים 2013 – 2014, יפורסמו הנחיות בהמשך.
רופא שפרש או נפטר במהלך שנת הבראה
1. רופא שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי, אשר פרש מעבודתו או נפטר במהלך שנת ההבראה, ושהוא או שאיריו, זכאים לתשלום דמי הבראה מאוצר המדינה או מקופת המעסיק לשעבר, גם בעד חלק משנת ההבראה שלאחר מועד הפרישה מהעבודה או הפטירה, לפי העניין, יחולו לגביו ההוראות בעניין הפחתת מחיר יום הבראה / דמי ההבראה, שבהסכם זה, רק לעניין החלק מדמי ההבראה המשולם לו בעד התקופה באותה שנת הבראה שקדמה למועד הפרישה מהעבודה או למועד הפטירה, לפי העניין;
2. חלה הפרישה מעבודה או הפטירה כאמור לאחר מועד התשלום של דמי ההבראה בעד שנת ההבראה שבה חלה הפרישה או הפטירה, ישלם המעסיק לפורש או לשאיריו את החלק שהופחת (וככל שהופחת) מדמי ההבראה בעד התקופה שלאחר הפרישה או הפטירה, לפי העניין;

הפחתת דמי ההבראה, לא תובא בחשבון לצורך חישוב העניינים הבאים, ולעניין זה יראו את דמי ההבראה כאילו שולמו לעובד במלואם אלמלא ההפחתה:
א. חישוב המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית;
ב. הסכום המשולם בעד הרופא לקופת גמל לקצבה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
ג. חישוב תשלום חד-פעמי שמשלם מעסיק לרופא עקב סיום עבודתו;
ד. המשכורת הקובעת לצורך חישוב דמי ניהול (2%) בפנסיה תקציבית;
ה. דמי ביטוח המשולמים על ידי המעסיק לפי חוזה ביטוח נכות ("ביטוח אובדן כושר עבודה").

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי