מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
הנחיות מיוחדות במצב חירום

הסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הקובע במהלך מבצע "צוק איתן"

ביום 3.8.2014 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר לעובדים באזור הקובע, אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני (להלן: ההסכם), לפיו כל מעסיק, שההסכם האמור חל עליו, ישלם לכל עובדיו את מלוא השכר כמפורט להלן, לרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד בכל יום ויום או בחלק מהימים בתקופה הקובעת ועל פי האזור הקובע כמפורט להלן.
בהמשך לכך ביום 11.8.2014 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע בנוגע לתשלום שכר לעובדים בשירות המעסיקים, שנעדרו מעבודתם בהתאם להוראות פיקוד העורף או עקב הוראת רשות מקומית, עקב סגירת מוסדות חינוך בשל המצב הביטחוני או בשל המצב הביטחוני, כמוגדר בהסכם.
להלן עיקרי ההסכם :

תחולת ההסכם
הוראות ההסכם יחולו על :

 • כל העובדים המועסקים בשירות המדינה, אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי אחד הדירוגים המיוצגים ע"י הסתדרות העובדים החדשה.
 • כל העובדים המועסקים אצל מעסיקים החברים בארגוני המעסיקים, החברים ב"נשיאות הארגונים העסקיים".
 • יודגש כי, על המעסיק שההסכם חל עליו, לשלם לעובדיו שכר כמפורט להלן, בין אם הגיש אותו המעסיק תביעה לפיהתקנות, כפי שפורסמו לעיל, ובין אם לאו.
  הוראות ההסכם לא יחולו על אלה:
 • מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז-1967. (למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לכך, מי שנקרא לשירות עבודה כאמור ולא התייצב כנדרש ממנו, לא יהיה זכאי לשכר על-פי ההסכם, למעט עובד אשר שוחרר כדין לפי החוק האמור, ולגבי התקופה שלגביה שוחרר כאמור).
 • מי שחל לגביו הסכם קיבוצי אחר, שהסתדרות העובדים הכללית החדשה אינה צד לו, ואשר מסדיר, בין היתר, תשלום שכר בעד תקופת היעדרות באזור הקובע, כולה או חלקה, לא יהיה זכאי לשכר על פי ההסכם.

 

האזור הקובע
"האזור הקובע" לעניין ההסכם – אזור מוכרז, שנקבע לצורך תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע"ד-2014.

התקופה הקובעת
התקופה הקובעת לעניין ההסכם הינה התקופה החל מיום 8.7.2014 ועד יום 31.8.2014 או עד לביטול ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, על רקע מבצע "צוק איתן", המוקדם מביניהם. 

האוכלוסייה הזכאית
עובד זכאי לתשלום לפי הוראות ההסכם אם מתקיימים לגביו אחד התנאים המפורטים להלן :

 • העובד מועסק במוסד חינוך אשר באזור הקובע והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם, עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך.
 • העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם, עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד, או עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך ביישוב מגוריו, אף אם הילד לא היה רשום למוסד החינוך, בהתקיים תנאים נוספים במצטבר:
 • במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור הקובע.
  בתקופה שבה מוסד החינוך היה סגור כאמור לעיל, ובמקום עבודתו של העובד או של בן זוגו לא הייתה מסגרת נאותה להשגחה על הילד.
 • מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:
  * הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד, או שהעובד הינו "אומן" – הורה במשפחת אומנה;
  * בן זוגו של העובד הוא עובד, או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד, או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד;
 • העובד מתגורר ביישוב, באזור שבטווח שבין 0 ל-7 קילומטר מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, והוא נעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני.
 • אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שני תנאים אלה, במצטבר:
 • מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו.
 • מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.
 • הורה של אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שלוש התנאים המצטברים האלה:
  * המוגבלות של בנו או בתו של העובד ידועה למעסיק, או שהעובד המציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי על המוגבלות של בנו או בתו.
 • ההורה נעדר מעבודתו לצורך השגחה על בנו או בתו, כיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לו או לה לפי העניין, לעמוד בהוראות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.
 • מתקיים לגבי ההורה אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:
  * האדם עם המוגבלות (בנו או בתו) נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של האדם עם המוגבלות;
  * בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות,
  * ואם בן הזוג אינו עובד, או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות.
   

למען הסר ספק, לא ישולם שכר לפי הוראות ההסכם בשל היעדרו של עובד בגין מחלה, תאונה, חופשה או מילואים.


השכר לתשלום לפי הוראות ההסכם מיום 3.8.2014

 • השכר שישולם לעובד בגין התקופה בה נעדר מעבודתו, בהתאם למפורט לעיל, יהיה "שכר עבודה יומי", שהוא שכר רגיל ברוטו ללא תוספות, כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספות משמרות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם וכיו"ב. גובה "שכר העבודה היומי" לעניין תשלום זה לא יעלה על התקרה של 1,050 ₪.
 • בנוסף, יבוצעו הפרשות סוציאליות בגין השכר שישולם, ובהתאם לזכאות העובד.
 • לעובד, אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר, ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת. במקרה שבו מספר השעות בהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת ביום העבודה, העובד לא יהיה זכאי מכוח ההסכם לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.

 

הוראות מיוחדות לגבי תשלום השכר לעובדים המועסקים בשירות המדינה

 • יש לבצע הפרשות וניכויים לקופות גמל (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופות גמל לתגמולים) לגבי השכר המשולם עפ"י סעיף זה, בגין הרכיבים הרלוונטיים לכל סוג של הפרשה.
 • לעובד אשר לא עבד בחלק מיום עבודה, ישולם שכר על פי ההסכם באופן יחסי, ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת. במקרה שבו מספר השעות בהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת ביום העבודה, העובד לא יהיה זכאי מכוח ההסכם לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.
 • אם לא עבד חודש עבודה מלא לפני חודש יולי 2014 – על-פי השכר החודשי/שעתי/יומי שלפיו חושב שכרו, בגין הימים בהם עבד בחודש יולי 2014.
 • אם עבד בסה"כ פחות משלושה חודשים לפני חודש יולי 2014 – עפ"י הממוצע של חודשי העבודה המלאים בהם עבד בתקופה שקדמה לחודש יולי 2014.
 • אם עבד לפחות שלושה חודשים לפני חודש יולי 2014 – על-פי הממוצע של שלושת החודשים האחרונים המלאים בהם עבד (גם אם לא היו ברצף).
 • עובד אשר לא עבד באחד או יותר משלושת החודשים אפריל, מאי יוני 2014 אך עבד בחודש יולי 2014, יבוצע לגביו החישוב כדלקמן:
 • מספר הימים לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים הנ"ל לעובדים במקומות עבודה בהם עובדים שישה ימים בשבוע – הינו 79 ימים.
 • מספר הימים לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים אפריל, מאי, יוני 2014 לעובדים במקומות עבודה בהם עובדים חמישה ימים בשבוע - הינו 66 ימים.
 • לגבי עובד אשר שכרו מחושב על בסיס יומי, כשכר שעה או לפי תפוקות:
 • התשלום עבור ימי ההיעדרות יחושב כמכפלה של השכר היומי, שחושב כאמור, במספר הימים בתקופה הקובעת בהם העובד לא עבד, בהתאם לאמור לעיל.
 • גובה "שכר העבודה היומי" לעניין תשלום זה לא יעלה על התקרה של 1,050 ₪.
 • בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה, השכר, אשר ישולם לעובד בשירות המדינה בשל התקופה בה לא עבד, בהתאם לאמור לעיל, יהיה "שכר העבודה היומי", אשר יחושב לפי הממוצע, בשלושת החודשים אפריל, מאי, יוני 2014 של השכר ליום עבודה, כשהוא מחושב לפי הרכיבים המובאים בחשבון לחישוב ערך שעה (או ערך יום, לפי העניין).
 • לעניין חישוב היקף ההעסקה השנתי של עובדים המועסקים על בסיס יומי או שעתי, לצורך חישוב תשלומים שנתיים המגיעים להם, יראו את ימי ההיעדרות עקב המצב הביטחוני, כאמור לעיל, כאילו היו ימי היעדרות בשכר.


מקדמות ששולמו על חשבון שכר העבודה בגין ההיעדרות, עקב המצב הביטחוני בחודש יולי 2014

 • לגבי עובד, אשר זכאי לתשלום שכר לפי ההסכם וקיבל מקדמה במשכורת חודש יולי 2014 על חשבון שכר עבודה, בגין תקופת ההסכם, תהווה המקדמה שכר עבודה תמורת הימים בהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם כאמור.
 • מובהר כי לפי הוראות הממונה על השכר מיום 11.8.2014, לגבי העובדים בשירות המדינה, כנגד תשלום השכר כאמור לעיל, ינוכו המקדמות, אשר שולמו להם לפי הוראות חוזר הממונה על השכר מיום 21.7.2014.

 

למען הסר ספק אין לזכות את העובד בתשלום שכר כפול בעבור אותה תקופה.
החזר ימי חופשה שנוכו בגין ההיעדרות עקב המצב הביטחוני בחודש יולי 2014

 • לגבי עובד, אשר נוכו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה לה זכאי, בגין הימים הכלולים בתקופת ההסכם, ושולמו דמי חופשה בעד ימים אלה, או חלק מהם לפי העניין, יהוו דמי החופשה את תמורת הימים בהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם, והימים אשר נוכו ממכסת ימי החופשה, ייכללו במכסת ימי החופשה העומדת לזכותו.
 • מובהר כי לפי הוראות הממונה על השכר מיום 11.8.2014, העובדים בשירות המדינה יזוכו בימי החופשה שנוכו מהם עבור ימי ההיעדרות כאמור.

 

צו הרחבה
טרם פורסם צו הרחבה להסכם. הסתדרות העובדים החדשה ונשיאות הארגונים העסקיים יפנו לשר הכלכלה בבקשה שיוציא צו הרחבה להסכם האמור.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי