מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
הנחיות מיוחדות במצב חירום

הסכם קיבוצי מיום 14.8.2019 בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם באזור הקובע על פי הוראות פיקוד העורף בשנים 2018-2019

ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי (להלן: ההסכם) שעניינו תשלום שכר לעובדים, אשר נעדרו מעבודתם בשל החלטה של פיקוד העורף לגבי האזור המיוחד, שהיא אחת מאלה:

 • החלטה בדבר סגירת מוסד חינוך;
 • החלטה בדבר סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים;
 • החלטה בדבר איסור התקהלות

בהמשך להסכם, ביום 27.8.2019 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הסכם קיבוצי מיום 14.8.2019 בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם באזור הקובע על פי הוראות פיקוד העורף בשנים 2018-2019 (להלן: החוזר) ולהלן עיקריו:

 

הגדרות:

האזור המיוחד - כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), תשע"ט-2019 (להלן: התקנות). ככל שתהיה מחלוקת בדבר הימצאותו או אי-הימצאותו של מוסד חינוך או מקום עבודה או מקום מגורים באזור המיוחד בתקופת ההסכם או בחלקה - יכריע בדבר פיקוד העורף.

אדם עם מוגבלות - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

הורה יחיד (עצמאי) - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006.

ילד - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006.

מוסד חינוך - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006

אוֹמֵן - הורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה.

 

תחולה

הוראות החוזר לא יחולו על כל אחד מאלה:

 • עובד שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז-1967, אלא אם שוחרר כדין לפי החוק האמור ולגבי התקופה שלגביה שוחרר כאמור.
 • מי שחל לגביו הסכם קיבוצי אחר, שהסתדרות העובדים הכללית החדשה אינה צד לו, ואשר מסדיר, בין היתר, תשלום שכר בעד תקופת היעדרות באזור המיוחד, כולה או חלקה.

התקופה הקובעת

התקופה הקובעת הינה התקופה החל מיום 1.5.2018 ועד יום 31.12.2019.

 

אוכלוסייה זכאית

 • עובד המועסק במוסד חינוך בישוב שבאזור המיוחד והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך באותו הישוב.
 • עובד הורה, לרבות אוֹמֵן, אשר נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד (או עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד) ובתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה:

- במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר בישוב שבאזור המיוחד.

- לא הייתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת היעדרות העובד, כאמור בפסקה זו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד.

- מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:

1. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;

2. בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד;

 • העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר איסור התקהלות.
 • העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים.
 • העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו בישוב באזור המיוחד, ומתקיימים לגביו שני אלה במצטבר:

1. מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו.

2. מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.

 • הורה של אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שלושת התנאים המצטברים האלה:

1. המוגבלות של בנו או בתו של העובד ידועה למעסיק או שהעובד המציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי על המוגבלות של בנו או בתו.

2. ההורה נעדר מעבודתו לצורך השגחה על בנו או בתו כיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לו או לה לפי העניין, לעמוד בהוראות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.

3. מתקיים לגבי ההורה אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:

א. האדם עם המוגבלות (בנו או בתו) נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של האדם עם המוגבלות;

ב. בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות.

מעסיק לעניין הוראות לגבי אדם עם מוגבלות, שהסכם זה חל עליו כולל גם קבלן כוח אדם וקבלן שירותים, בהתאם למקום עבודתם בפועל של עובדיהם.

 

אופן חישוב השכר לתשלום

 • יש לשלם לכל עובד שכר כמפורט להלן, ולרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד מעבודתו בתקופת הקובעת, בגין הימים המזכים ובטווח האזור המיוחד ובהתאם להחלטות פיקוד העורף, החל משעת התחילה של ההחלטה של פיקוד העורף או החל משעת התחילה של המשמרת, לפי המאוחר ביניהם, ועד לסיומה של משמרת העבודה, וכן בגין משמרת שזמן תחילתה נקבע עד 3 שעות מתום מועד ההחלטה.
 • השכר אשר יש לשלם לעובד כאמור בשל התקופה בה לא עבד יהיה "שכר העבודה היומי", כהגדרתו בתקנות.
 • השכר האמור יחושב לפי הממוצע בשלושת החודשים מאי, יוני, יולי 2019 של השכר ליום עבודה, כשהוא מחושב לפי הרכיבים המובאים בחשבון לחישוב ערך שעה (או ערך יום לפי העניין). כאמור בתקנות הנ"ל, שכר זה לא יעלה על "השכר המרבי" כהגדרתו בתקנות - "שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים), כפי פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני יום ההיעדרות, כשהוא מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב-22, ומעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים", דהיינו, סכום של 1,190 ₪ (בנתוני חודש אפריל 2019).
 • התשלום עבור ימי ההיעדרות יחושב כמכפלה של השכר היומי שחושב כאמור במספר הימים בתקופה הקובעת בהם העובד לא עבד ובהתאם לאמור לעיל.
 • עובד אשר לא עבד באחד או יותר משלושת החודשים מאי יוני יולי 2019, אך עבד בחודש אוגוסט 2019, יבוצע לגביו החישוב כדלקמן:
  1. אם עבד לפחות שלושה חודשים לפני חודש אוגוסט 2019 – על פי הממוצע של שלושת החודשים האחרונים המלאים בהם עבד (גם אם לא היו ברצף).
  2. אם עבד בסה"כ פחות משלושה חודשים לפני חודש אוגוסט 2019 - על פי הממוצע של חודשי העבודה המלאים בהם עבד בתקופה שקדמה לחודש אוגוסט 2019.
  3. אם לא עבד חודש עבודה מלא לפני חודש אוגוסט 2019 – על פי השכר החודשי שלפיו חושב שכרו בגין הימים בהם עבד בחודש אוגוסט 2019.

 • לגבי עובדי אשר שכרו מחושב על בסיס יומי, כשכר שעה או לפי תפוקות: 
  • מספר הימים לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים מאי, יוני, יולי 2019 לעובדים במקומות עבודה בהם עובדים חמישה ימים בשבוע - הינו 66 ימים.
  • מספר הימים לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים הנ"ל לעובדים במקומות עבודה בהם עובדים שישה ימים בשבוע - הינו 79 ימים.
  • השכר היומי שחושב כאמור לא יעלה על "השכר המרבי" כמוגדר לעיל.
  • התשלום עבור ימי ההיעדרות יחושב כמכפלה של השכר היומי שחושב כאמור במספר הימים בתקופה הקובעת בהם העובד לא עבד בהתאם לאמור לעיל.
  • עובד אשר לא עבד באחד או יותר משלושת החודשים מאי, יוני, יולי 2019 אך עבד בחודש אוגוסט 2019, יבוצע לגביו החישוב כדלקמן:  
   1. אם עבד לפחות שלושה חודשים לפני חודש אוגוסט 2019 – על פי הממוצע של שלושת החודשים האחרונים המלאים בהם עבד (גם אם לא היו ברצף).
   2. אם עבד בסה"כ פחות משלושה חודשים לפני חודש אוגוסט 2019 - על פי הממוצע של ימי העבודה בחודשי העבודה המלאים בהם עבד בתקופה שקדמה לחודש אוגוסט 2019.
   3. אם לא עבד חודש עבודה מלא לפני חודש אוגוסט 2019 – על פי השכר שלפיו חושב שכרו בגין הימים בהם עבד בחודש אוגוסט 2019.
                      
  • לעובד אשר לא עבד במשך חלק מיום עבודה, ישולם שכר באופן יחסי, ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת. במקרה שבו מספר השעות בהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת ביום העבודה, העובד לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.
  • יש לבצע הפרשות וניכויים לקופות גמל (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופות גמל לתגמולים) לגבי השכר המשולם על-פי סעיף זה, בגין הרכיבים הרלוונטיים לכל סוג של הפרשה.
  • לעניין חישוב היקף ההעסקה השנתי של עובדים המועסקים על בסיס יומי או שעתי, לצורך חישוב תשלומים שנתיים המגיעים להם, יראו את ימי ההיעדרות האמורים לעיל כאילו היו ימי היעדרות בשכר.
  • יצוין כי לא ישולם שכר לפי המפורט לעיל אם נעדר העובד מעבודתו עקב מחלה, תאונה, חופשה, מילואים, וכן, בגין שבתות וחגים, למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה.   
           

מועדי התשלום

התשלומים יבוצעו לגבי כל חלק מהתקופה הקובעת, במועדים כדלקמן:

 • לגבי כל התקופה מיום 1.5.2018 ועד יום 30.6.2019, במועד תשלום משכורת חודש ספטמבר 2019 המשתלמת בחודש אוקטובר 2019.
 • לגבי כל התקופה מיום 1.7.2019 ועד יום 31.12.2019, לא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש פברואר 2020 המשתלמת בחודש מרץ 2020.

ימי היעדרות ששולם בגינם שכר והחזר ניכוי ימי חופשה שניתנו לעובדים בתקופת ההסכם

 • מובהר כי לעובדים שנעדרו מסיבות המפורטות לעיל, ואשר שולם להם שכר בגין ימי ההיעדרות על פי הוראות הממונה על השכר מיום 27.2.2019, לא ישולם תשלום נוסף בגין ימים אלה לפי ההסכם.
 • למען הסר ספק אין לזכות את העובד בתשלום שכר כפול עבור אותה תקופה.
 • לעובדים אשר נוכו ימי חופשה עבור ימי היעדרותם כאמור - יש לזכותם בימי החופשה שנוכו.

 

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי