מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה מיום 8.5.2013

ביום 8.5.2013 נחתם ההסכם הקיבוצי בדבר השתתפות העובדים בנטל לתקופה זמנית, לצורך ייצוב המצב הפיסקאלי במדינה, בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לפיו יופחת, באופן זמני, שכרם של עובדי המדינה, כפי שיפורט בהמשך.
להסכם הקיבוצי הצטרפו מעסיקים נוספים במגזר הציבורי, אשר עובדיהם מועסקים בדירוגים המיוצגים על-ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
ביום 10.7.2013 ועדת מעקב, אשר מכוח הוראות סעיף 10 להסכם הקיבוצי, הוסמכה להכריע במקרה של חילוקי דעות בנוגע להסכם, קיבלה החלטה בנוגע לאופן ביצוע הפחתת שכר לעובדים ששכרם נקבע לפי טבלאות השכר של דירוג האחים והאחיות.
בהמשך לכך, ביום 11.7.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין ההסכם הקיבוצי הנ"ל ולהלן עיקריו:
תחולה
1. תקופת ההפחתה הינה מיום 1.7.2013 ועד ליום 31.12.2014.

2. הפחתת שכר לפי ההסכם הקיבוצי חלה על העובדים המדורגים באחד הדירוגים שלהלן :

3. ההפחתה לפי ההסכם הקיבוצי לא חלה על העובדים המדורגים באחד הדירוגים שלהלן:
א. חניכים ושוליות;
ב. רופאים;
ג. עובדי הוראה;
ד. הרופאים הוטרינרים;
ה. עובדים בדירוג המנהלי ששכרם מחושב לפי טבלאות השכר של דירוג עובדי הוראה;
ו. המחקר האזרחי;
ז. המחקר הביטחוני;
ח. המשפטנים, הפרקליטים והסנגורים הציבוריים אשר שכרם צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית;
ט. חוזה אישי, בכירים, נבחרים, נושאי משרה וכד'.


דחיית מועד תחילת הזכאות לפעימה האחרונה של תוספת 2011 (עדכון והפחתה)
1. עדכון שיעור תוספת 2011:
א. בתוקף מיום 1.7.2013 לעובדי המדינה בדרוגים שבהסכם, שבשכרם משולמת תוספת 2011 מכוח הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.2011, יוגדל שיעור תוספת 2011 ובמקביל תבוצע הפחתה, כפי שיפורט בסעיף 2 בהמשך, בשיעורים מהשכר המעודכן (אחרי עדכון תוספת 2011) כמפורט בטבלה שלהלן :

ב. ההגדלה של תוספת 2011 תובא בחשבון לצורך חישוב התגמול עבור עבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות פתע ושכר עידוד.
 

 2. הפחתת שכר
לאחר ההגדלה של תוספת 2011 תבוצע הפחתה ממשכורת העובד. ההפחתה תבוצע באופן כזה שהגדלת התוספת תובא בחשבון לצורך הפרשה לקופת גמל לקצבה אך לא תובא בחשבון לצורך הפרשה לקרן השתלמות. ההפחתה תבוצע לפי הרבדים השונים של משכורת עובדי המדינה כלהלן:
א. הפחתה א' – הפחתה זמנית על רובד פנסיוני ראשון
1) הפחתה זו תחושב כמכפלת הסכום של תוספת 2011 המוגדלת ובסיס השכר שלפיו מחושבת תוספת 2011 בשיעור ההפחתה כמפורט בטבלה שלעיל.
2) לעובדים המדורגים בדירוג אחים ואחיות (למעט עובדים בדרוג זה ברשויות בשלטון המקומי) סכום הפחתה א' יהיה סכום קבוע בסך 78 ₪.
3) הפחתה זו תהווה שכר לכל דבר ועניין, לרבות חישוב בסיס לקרן השתלמות, כלומר תפחית את הברוטו לקרן השתלמות.
4) למרות האמור בסעיף הקודם הפחתה א' לא תובא בחשבון בחישוב כל אחד מאלה:
(1) ברוטו פנסיוני לעניין הפרשות פנסיוניות ברובד הראשון;
(2) ברוטו ערך שעה;
(3) השלמה לשכר מינימום;
(4) משכורת קובעת לפנסיה תקציבית;
(5) משכורת קובעת לפיצויים ומענקי פרישה.
ב. הפחתה ב' – הפחתת שכר זמנית על רובד פנסיוני שני (עבודה נוספת)
1) הפחתת שכר מהתגמול המשולם עבור עבודה נוספת, בסכום השווה להפרש בין סך התגמול ששולם לעובד עבור עבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות פתע ושכר עידוד, לבין סך התגמול אשר היה משולם עבור עבודה נוספת כאמור אילולא בוצעה ההגדלה של תוספת 2011.
2) ההפחתה תבוצע באופן כזה שהשכר לצורך ביצוע הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה השכר לפני ההפחתה.
3) שיעור ההפחתה בגין עבודה נוספת יחושב כיחס בין סכום ההפחתה בגין רובד פנסיוני ראשון לבין ברוטו לערך שעה של העובד (שאינו מושפע מההפחתה).
4) סכום ההפחתה יחושב על בסיס סה"כ תשלומים בגין עבודה נוספת לפי שיעור ההפחתה כאמור לעיל.
5) הפחתה בגין עבודה נוספת לא תהווה בסיס לשום עניין.
ג. הפחתה ג' - הפחתת שכר זמנית על תוספות שלא בבסיס לערך שעה
1) בתוקף מ-1.7.2013 יוגדלו תוספות השכר שמתקיימים בהן כל אלה:
(1) אינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה;
(2) משולמות על בסיס חודשי, שבועי או יומי;
(3) אינן אחת מאלה:
• תוספת שאינה מתעדכנת על בסיס הסכמי תוספות היוקר ויש לה מנגנון עדכון אחר;
• השלמת שכר הנובעת מחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
(4) אינן מושפעות מערך השעה ואינן מתעדכנות עקב עדכון המשכורת הקובעת לפנסיה;
(5) אינן מהוות רכיב החזר הוצאות.
2) שיעור ההגדלה יהיה כדלקמן:
(1) 0.899% - לגבי העובדים בדירוגים פיזיותרפיסטים, פארא רפואיים ומרפאים בעיסוק ובלבד שמדובר בתוספות המשולמות לעובדים בדירוגים האמורים אך אינן בעלות תחולה רוחבית;
(2) 0.9412% - לגבי העובדים בדירוגים אחרים או לגבי תוספות שהינן בעלות תחולה רוחבית לגבי כלל הדירוגים המיוצגים על-ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה. להלן רשימת תוספות רוחביות שעודכנו במסגרת יישום ההסכם :

 3) במקביל לעדכון תוספות שכר, כאמור לעיל, תבוצע הפחתת שכר זמנית על תוספות שלא בבסיס לערך שעה, אשר תחושב כמכפלת סך סכום הסמלים שלעיל, ככל שישולמו לעובד, בשיעור ההפחתה כדלקמן:
(1) 0.8909% - לגבי העובדים בדירוגים פיזיותרפיסטים, פארא רפואיים ומרפאים בעיסוק ובלבד שמדובר בתוספות המשולמות לעובדים בדירוגים האמורים אך אינן בעלות תחולה רוחבית;
(2) 0.9324% - לגבי העובדים בדירוגים אחרים או לגבי תוספות שהינן בעלות תחולה רוחבית לגבי כלל הדירוגים המיוצגים על-ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
4) הפחתה זו תבוצע באופן כזה שהשכר לצורך ביצוע הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה השכר לפני ההפחתה.
5) הפחתת שכר זמנית על תוספות שלא בבסיס לערך שעה לא תהווה בסיס לשום עניין.
ד. הפחתה ד' – הפחתה זמנית בגין תשלומים שנתיים
1) במשכורת בה משולם תשלום שנתי, המחושב על בסיס השכר המובא בחשבון לחישוב ערך שעה או על בסיס המשכורת הקובעת לפנסיה, כגון: מענק יובל, תמריץ אחיות וכדומה, תבוצע הפחתה נוספת (הפחתה ד), באופן כזה שהגדלת התשלום השנתי תובא בחשבון לצורך הפרשה לקופת גמל לקצבה אך לא תובא בחשבון לצורך הפרשה לקרן השתלמות.
2) שיעור ההפחתה ייקבע לפי דרוג העובד במפורט בטבלה בסעיף 1 א' לעיל.
3) הפחתה זו לא תהווה בסיס לשום עניין.
ה. הפחתת שכר לדרוגים ייחודיים
החוזר מפרט את אופן הפחתת השכר לדרוגים ייחודים - דירוג מעברי הגבול בשירות המדינה, דירוג קלדניות שופטים בשירות המדינה, דירוג רשות מקרקעי ישראל.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי