מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

יישום הסכם קיבוצי מיום 15.1.2013 בעניין שכר עובדים בדירוג אחים ואחיות

ביום 15.1.2013 נחתם הסכם קיבוצי בעניין שכר עובדים בדרוג האחים והאחיות בין המעסיקים (המדינה, שירותי בריאות כללית, שלוש הערים הגדולות והדסה) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות. יודגש כי ההסכם לא חל על עובדים בדרוג האחים והאחיות המועסקים ברשויות בשלטון המקומי.
בהמשך לכך, ביום 4.2.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין ההסכם הזה ולהלן עיקריו:
תחולה
הוראות ההסכם הנ"ל יחולו על כל העובדים המועסקים בשירות המעסיקים, אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי דירוג האחים והאחיות, ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות.
תקופת ההסכם ותוקפו
תקופת ההסכם הינה מיום 1.1.2013 ועד 30.6.2017.
תוספת שכר שקלית
1. החל מיום 1.7.2013 יהיו האחים והאחיות המועסקים במשרה מלאה, זכאים לתוספת חודשית שקלית.
2. סכום התוספת השקלית ומועדי התשלום יהיו כדלקמן :

כלומר, במשכורת לחודש יולי 2013 שולמה לעובדים התוספת השקלית בסך 1,704 ₪ = 654 ₪ + (6 * 175 ₪).
3. אחים ואחיות המועסקים במשרה חלקית יהיו זכאים לתוספת השקלית באופן יחסי לחלקיות משרתם.
4. הסכומים הנקובים בטבלה שלעיל יעודכנו בשיעורים של תוספות השכר אשר ייקבעו בהסכמי המסגרת שיחתמו לאחר חתימת הסכם זה אשר יחולו במגזר הציבורי וכן בשיעורים של תוספות היוקר, במועדי התשלום של תוספות אלו לאחים ולאחיות.
5. יחד עם זאת, כדי למנוע כפל עדכון, במקרה בו תיקבע בהסכם מסגרת במגזר הציבורי, תוספת המחושבת על בסיס השכר המשולב וכל תוספות השכר המשולמות ערב חתימת הסכם המסגרת האמור, לא תעודכן התוספת השקלית בשיעור של התוספת האמורה בהסכם המסגרת.
6. התוספת השקלית לא תובא בחשבון לעניין חישוב כל אחד מאלה:
א. השלמת השכר עד לשכר המינימום, כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
ב. התמורה בעד משמרות מיוחדות או משמרות תגבור, המשולמות מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 22.3.2012;
ג. תוספות שכר אחוזיות קיימות. לגבי תוספות שכר אחוזיות עתידיות יחולו הכללים שייקבעו לגביהן.
7. התוספת השקלית כן תובא בחשבון לעניין חישוב כל אחד מאלה:
א. פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;
ב. ערך שעה לעבודה נוספת (לרבות כוננויות, משמרות ושעות נוספות);
ג. גמלאות;
ד. הפרשות לקופת גמל לקצבה (עבור אח או אחות המבוטחים בפנסיה צוברת בגין המשכורת הקובעת);
ה. הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב;
ו. תמריץ אחיות;
ז. מענק יובל.
הגדלת תוספת מינהל
1. החל מיום 1.7.2013 יוגדל שיעורה של תוספת מינהל (בשירותי בריאות כללית – כוננות מנהלית), מ-3.5% ל-5.1% מהשכר המשולב התחילי של אחות מוסמכת ברמה 10.
2. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לשנות את יתר הכללים לתשלום תוספת מינהל, אשר חלו ערב חתימת הסכם זה.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי