מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

תוספת מעונות (זכויות הוריות), על פי הסכם המסגרת מיום 12.1.2011

ביום 7.8.2011 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תוספת מעונות (זכויות הוריות), על פי הסכם המסגרת מיום 12.1.2011 עם הוראות ביצוע בדבר תשלום תוספת מעונות (זכויות הוריות) לעובדים בשירות המדינה ואצל המעסיקים האחרים, אשר חתומים על ההסכם הקיבוצי (מסגרת) בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום 12.1.2011. להלן עיקרי ההוראות:

תחולת תשלום תוספת מעונות
• תשלום התוספת יחול על כל העובדות, אשר מתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים במצטבר:
1. מועסקות בשירות אחד המעסיקים החתומים על ההסכם;
2. מדורגות באחד הדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה ומשכורתן מחושבת לפי הסכמים קיבוציים;
3. אמהות לילד או לילדים שטרם מלאו לו או להם 5 שנים.
• דין אלמן או גרוש שילד או ילדים בחזקתו כדין עובדת.

תשלום תוספת מעונות
החל מיום 1.9.2011 תשולם תוספת מעונות כדלקמן:
• תוספת המעונות תשולם בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת, בהתאם לתנאי הזכאות שלהלן.
• סכום תוספת המעונות עבור עד שני ילדים עד גיל 5 יהיה כדלקמן:
1. בעד ילד אחד / ילד ראשון – 300 ₪ לחודש.
2. בעד ילד שני – 200 ₪ לחודש.
• הסכום האמור לעיל הינו לעובדת המועסקת במשרה מלאה, לגבי עובדת המועסקת במשרה חלקית הסכום יחושב בהתאם לחלקיות המשרה.
• כאמור, תוספת מעונות תשולם בו זמנית בגין עד שני ילדים. למען הסר ספק, לא תשולם כל תוספת בגין ילדים נוספים של אותה אם - שטרם מלאו להם 5 שנים.
• תוספת מעונות תעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, על פי המפורט בהסכם מיום 12.1.2011 והסכומים המעודכנים יפורסמו בחוזרי הממונה על השכר.
• תוספת מעונות תשולם רק בגין תקופה בעדה העובדת זכאית למשכורת מהמעסיק ובמימונו. כך, למשל, תוספות מעונות לא תשולם בעד תקופה אשר בגינה העובדת זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, או לגבי תקופות בהן היא שוהה בחופשה ללא תשלום.
• תוספת מעונות מהווה רכיב של החזר הוצאות ועל כן היא אינה מהווה שכר לכל דבר ועניין אך יופרשו בעדה הפרשות בהתאם לנהוג אצל המעסיק לגבי רכיב החזר הוצאות.

החלפה/ביטול הסדר מעונות אחר
תוספת המעונות לפי חוזר זה מחליפה ומבטלת, החל ממשכורת חודש ספטמבר 2011, כל הסדר אחר בעניין זה לגבי ילד שטרם מלאו לו 5 שנים, בין אם עניינו החזר הוצאות ישיר או מתן הטבה אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות מימון, סבסוד או מתן הנחה בעלות החזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת

החוזר מתייחס למקרים בהם קיים הסדר כללי (ברמת הדירוג, המעסיק, מקום העבודה או איזור העבודה) אשר במסגרתו משולמת הטבה אחרת בגין השתתפות בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת. הסדר זה יישאר בתוקף בתנאי שהתשלומים לפיו עולים על הסכומים המפורטים לעיל.

לגבי דירוגים או מעסיקים אשר חלים אצלם הסדרים בעניין תשלום החזר הוצאות בעד אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת, בעד ילד שמלאו לו 5 שנים ומעלה, ימשיך לחול לגבי גילאים אלו ההסדרים הרלוונטיים החלים במועד חתימת הסכם זה, ובלבד שלא יחולו הסדרים כפולים.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי