מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם שכר לעובדי הוראה במכללות האקדמיות לחינוך מיום 7.5.2015

ביום 14.6.2015 פורסם חוזר משרד החינוך לפיו ביום 7.5.2015 נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל, באשר לביצוע רפורמה במכללות האקדמיות לחינוך, במסגרתה יתבצעו שינויים מבניים וארגוניים במכללות תוך ולשם התאמת המבנה הארגוני של סגל ההוראה במכללות, למבנה הארגוני של סגל ההוראה המכהן במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, ובמכללות האקדמיות המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ותוך שמירה על אופיין הייחודי של המכללות.

במסגרת הסכם זה הוחלט על תשלום מענק  ותוספת שכר (תוספת רפורמה) לעובדי הוראה המועסקים בסמינרים ובמכללות להכשרת עובדי הוראה, כמפורט להלן:

תחולת ההסכם

הסכם זה יחול על עובדי ההוראה המועסקים במכללות האקדמיות לחינוך, המתוקצבות על ידי משרד החינוך, אשר מדורגים בדירוג עובדי הוראה ומשכורתם מחושבת לפי  ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי עובדי הוראה.

תחילה

תחילתו של הסכם זה ביום 1.9.2013.

תשלום מענק

 • במשכורת החודש שלאחר חתימת הסכם זה, אשר תשולם בראשון לחודש שלאחריו, ישולם לעובדי ההוראה אשר הועסקו במכללות מיום 1.9.2013 ועד 31.8.2014 (להלן: "התקופה") מענק חד פעמי בסך של 10,000 ₪ וזאת בגין התקופה כאמור.
 • סכום המענק המפורט לעיל, הינו לעובד הוראה שהועסק במכללות במהלך התקופה במשרה מלאה. ככל שהועסק עובד במשרה חלקית, ישולם המענק על-פי חלקיות משרתו המשוקללת של העובד במהלך התקופה (עד מקסימום 100% משרה).
 • עובד הוראה אשר הועסק רק בחלק מהתקופה, יהיה זכאי לחלק היחסי של הסכום האמור, בהתאם לחלק היחסי בו הועסק מתוך התקופה.
 • המענק לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ולעניין חישוב ערך שעה בגין המענק לא יבוצעו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות קרן השתלמות, קרן פנסיה וקופת גמל שאינה משלמת לקצבה).
 • המענק ישולם גם בגין היעדרות במהלך התקופה אשר בגינה משולם שכר מכספי המעסיק ובמימונו (כגון השתלמות בשכר, חופשת אבל, ימי מילואים) או דמי חופשה, דמי מחלה וכיו"ב,  אך לא בגין היעדרות שלא שולמה בגינה שכר.
 • המענק לא יובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 • אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר הקיים לעובד הוראה ערב החתימה על הסכם זה, והוא לא ייכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר (אחוזית ושקלית).

 

תוספת רפורמה

 • החל מיום 1.9.2014, עובדי ההוראה עליהם חל ההסכם יהיו זכאים לתוספת שכר בשיעור 10% החל מהמועד האמור.
 • תוספת הרפורמה תחושב על בסיס השכר המשולב, תוספת 2001, תוספת 2008 ותוספת 2011.
 • תוספת הרפורמה תשולם כרכיב שכר נפרד, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה (עבור עובד הוראה המבוטח בפנסיה צוברת), לעניין הפרשות לקרן השתלמות, ולעניין חישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב למעט תוספת 2001, תוספת 2008 ותוספת 2011.

 

תוספת הסכם 87' ותוספת תגבור הוראה 94'

תוספת 87' ותוספת 94' המשולמות לעובדי ההוראה עליהם חל הסכם זה, יוגדלו בשיעור של 10% (עשרה אחוזים), ביחס לערכן השקלי ערב  חתימת הסכם זה, כדלקמן:

 • הסכם תגבור הוראה 94': 172.59 ₪;
 • תוספת הסכם 87': 191.92 ₪.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי