מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם שכר מיום 17.8.2015 לעובדים בדירוג וטרינרים

ביום 17.8.2015 נחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין שכר עובדי המדינה המקבלים שכרם לפי דירוג וטרינרים. בהמשך לכך, ביום 24.8.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הראות ביצוע להסכם הנ"ל. להלן עיקרי ההסכם:

תקופת ההסכם

 • תקופת ההסכם הינה מיום 1.1.2011 ועד ליום 31.12.2019.תחולת ההסכם
 •  
 • ההסכם חל על כל המועסקים בשירות המדינה אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג הרופאים הוטרינרים ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות.
 • יודגש כי בהתאם להבהרות אשר התקבלו ממרכז השלטון המקומי, ההסכם הנ"ל לא חל על עובדים המקבלים שכר לפי דירוג וטרינרים המועסקים על ידי הרשויות המקומיות.עדכון טבלאות שכר משולב
 •  
 • סכומי השכר המשולב שבטבלת השכר המשולב לדירוג הרופאים הוטרינרים, שהיתה בתוקף ערב חתימת ההסכם, יעודכנו כדלקמן:

 

שינוי התוספת השקלית שמקורה בסעיף 3 להסכם השכר מיום 9.9.2001

 • סכומי התוספת השקלית, שמקורה בסעיף 3 להסכם השכר מיום 9.9.2001 וכפי שעודכנה בסעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום 14.2.2011 (תוספת שקלית ישנה) ישתנו החל מיום 1.5.2014, בהתאם לסכומים ולמועדים המפורטים בטבלה שלהלן:

 

 • אין שינוי ביתר הכללים וההוראות החלים לעניין התוספת השקלית שמקורה בסעיף 3 להסכם מיום 9.9.2001.

תוספת שקלית 2015 (תוספת שקלית חדשה)

 • החל מיום 1.5.2014, יהיו הרופאים הווטרינרים בדרגות 2 עד 9+ (כולל) זכאים לתוספת שקלית חדשה – תוספת שקלית 2015.
 • סכום תוספת שקלית 2015 יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:

 

 • הסכומים שבטבלה שלעיל יעודכנו במועדי תשלום תוספת יוקר ולפי שיעורה, וכפי שיוסכם מעת לעת בהסכמים קיבוציים.
 • תוספת שקלית 2015 תהווה:

- שכר לעניין פיצויי פיטורים, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ולעניין גמלאות (המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970).

- שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת.

 • תוספת שקלית 2015 לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

 

שבוע ושעות עבודה

 • החל מיום 1.9.2015 שבוע העבודה של רופא וטרינר, שההסכם הנוכחי חל עליו, יעמוד על 5 ימי עבודה, 42.5 שעות עבודה שבועיות, 8.5 שעות עבודה ליום.

 

ערך יום, ערך שעה ומכסת ימי חופשה

החל מיום 1.9.2015 –

 • יחושב ערך השעה לעניין שעות נוספות של הרופאים הוטרינרים על ידי חלוקת סכום התוספות הנלקחות בחשבון לערך שעה ב-184.17.
 • ערך יום לעניין חישוב כוננויות ותורנויות לפי 1/25.
 • יום מחלה ופיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו (במועד הפרישה לזכאים) לפי 1/25.
 • ערך יום לעניין יום חופשה לפי 1/20.83.
 • ערך יום לעניין יום השתלמות ביוזמת המעסיק לפי 1/20.83.

 

תגמול בגין עבודה בשעות נוספות

 • החל ממועד החתימה על ההסכם ובכפוף לקיומו של דיווח בשעון נוכחות, יהיו הרופאים הוטרינרים זכאים לתגמול עבור שעות עבודה נוספות שמעבר למכסת שעות העבודה היומית או השבועית.
 • התגמול הרטרואקטיבי בגין השעות הנוספות שבוצעו בחודשים ינואר 2014 - אפריל 2014, ישולם על פי ערכן הנומינלי בחודש ביצוען בפועל טרם החתימה על ההסכם וללא שינוי כלשהו בערך השעה של העובד בפועל כפי שחושב בחודשים אלה.
 • התגמול הרטרואקטיבי בגין השעות הנוספות שבוצעו בחודשים שהחל ממאי 2014 ועד למועד חתימת ההסכם, ישולם על פי ערכן הנומינלי בחודש ביצוען, בהתחשב בערך השעה העדכני של כל עובד ועובד הנגזר מהאמור מההסכם, לגבי כל חודש וחודש.

 

תוספת שכר לבעלי תואר שלישי

 • החל מיום 1.1.2015 רופא וטרינר בעל תואר שלישי במדעי הטבע יהיה זכאי לתוספת שכר בשיעור 5% משכרו המשולב על פי הסכם זה ביחס למועדים הרלוונטיים (להלן: תוספת 5%).
 • תוספת 5% תובא בחשבון לעניין:

 

- פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963,

- חישוב ערך שעה לעבודה נוספת (לרבות כוננויות, משמרות ושעות נוספות),

- גמלאות

- הפרשות לקופת גמל לקצבה (עבור רופאים וטרינרים המבוטחים בפנסיה צוברת בגין המשכורת הקובעת)

- הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב

- בסיס לחישוב מענק יובל

- בסיס לחישוב תוספות שכר אחוזיות קיימות

 • לגבי תוספות שכר אחוזיות עתידיות יחולו הכללים שייקבעו לגביהן.
 • המדינה מבהירה כי תפעל להכרה בתוספת 5% לצורך חישוב המשכורת הקובעת, כהגדרתה בסעיף האמור.

 

הפרשות לפנסיה ופיצויים

 • למען הסר ספק מובהר כי לאור האמור בסעיף 8 להסכם הקיבוצי שנחתם ביום 9.9.2001 בין מדינת ישראל לבין ההסתדרות הכללית החדשה, הסתדרות עובדי המדינה וסקציית הרופאים הוטרינרים, יחולו על הרופאים הוטרינרים הוראות נספח ג' להסכם הקיבוצי מיום 12.1.2012 אשר הינו הסכם לתיקון הסכם המעבר לפנסיה צוברת ושינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה וכן הוראות התיקון הנוסף להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 8.5.2013 בנוגע להגדלת שיעורי ההפרשה לקופות הגמל, על פי תאריכי התחולה ושיעורי ההפרשה שנקבעו בהסכמים אלו.

 

פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה

 • החל מיום 31.12.2010 ואילך, יחול על הרופאים הוטרינריים ההסכם אשר נחתם ביום 12.1.2011 בין המעסיקים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות הכללית החדשה בדבר פיצוי בעד ימי מחלה בלתי מנוצלים.

 

תוספת מעונות

 • החל מיום 1.9.2011 יחול על הרופאים הוטרינריים סעיף 11 להסכם המסגרת אשר נחתם ביום 12.1.2011 בדבר "זכויות הורות- תוספת מעונות".

 

אופן ביצוע הפרשי תשלום בגין ההסכם

 • סך ההפרשים הנובעים מעדכון שכר משולב, תוספת שקלית ישנה ותוספת שקלית 2015, בגין התקופה שמיום 1.5.2014 ועד ליום 31.12.2014, למעט ההפרשים הנובעים מתשלום תגמול שעות נוספות בגין תקופה זו, יחושב בעת הפעלת הסכם זה, אך הפרשים אלו ישולמו כמפורט להלן:
 • בחודש ינואר 2017 - 1/3 מההפרשים.
 • בחודש ינואר 2018 - 1/3 מההפרשים.
 • בחודש ינואר 2019 - 1/3 מההפרשים.
 • הפרשות לקופות גמל (לרבות תגמולים, פיצויים וקרן השתלמות) עבור ההפרשים כאמור לעיל יבוצעו במועדי התשלומים האמורים.
 • עובד שתסתיים העסקתו בשירות המדינה טרם חודש ינואר 2019, יזכה במועד סיום ההעסקה ליתרת התשלומים שלא שולמו לו עד למועד סיום העסקתו. מובהר כי לעובדים שפרשו לגימלאות החל מיום 1.5.2014 ועד למועד הפעלת ההסכם ישולמו מלוא ההפרשים במועד הפעלת ההסכם.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי