מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

הסכם וועדות מקומיות לתכנון ובנייה

ביום 13.6.2016 נחתם הסכם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין עובדים בוועדות המקומיות לתכנון ובניה. בהמשך הוציא מכרז השלטון המקומי חוזר עם הוראות הפעלת ההסכם ולהלן עיקריו:

תוספת רפורמה ותוספת מותנת בעמידה ביעדים

אוכלוסייה זכאית

 • העובדים המועסקים או אשר יועסקו אצל המעסיקים החתומים על הסכם זה בוועדות המקומיות לתכנון ובנייה כמשמעה בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965;
 • משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים שנחתמו בין המעסיקים לבין ההסתדרות החלים על דרוגים הנדסאים/טכנאים, מהנדסים, מח"ר או מנהלי;
 • עובדים המועסקים או שיועסקו באחד מהתפקידים הבאים: מפקח תכנון ובניה; בודק בקשות להיתר בניה; בודק תכניות (תב"ע); מידען תכנוני; מפקח בכיר (חוקר); מנהל הוועדה המקומית; סגן המהנדס / אדריכל הרשות או הוועדה המקומית (כהגדרתם בקובץ ניתוח העיסוקים ותיאורי התפקידים המפורסם על ידי משרד הפנים); תפקיד מקצועי אחר אשר ועדת המעקב תקבע שהוראות ההסכם האמור יחולו עליו.

 

תוספת רפורמה

 • בתוקף מיום 1.5.2016 תשולם תוספת חודשית שקלית – תוספת רפורמה;
 • סכום התוספת מיום 1.5.2016 יהיה 1,000 ₪ בכפוף לחלקיות משרתו של העובד;
 • מיום 1.11.2016 או ממשכורת החודש שבו ייכנסו לתוקף הוראות התקנות בדבר חובת שימוש במערכת רישוי מקוון בלבד, המאוחר מבין השניים, תגדל תוספת רפורמה ב-1,000 ₪ נוספים ותעמוד על 2,000 ₪ לחודש.
 • תוספת רפורמה תעודכן, החל מיום חתימת ההסכם, על פי מנגנון העדכון הקבוע בסעיף 2.6 בהסכם הבלתי ייחודיים שנחתם בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לבין ההסתדרות מיום 4.8.2003.
 • על תוספת רפורמה יחולו כללים הבאים:

- לא תהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעיף 2.3 בהסכם הבלתי ייחודיים;

- לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015;

- תובא בחשבון לחישוב ערך השעה לצורך תשלום עבוד עבודה נוספת, לרבות שעות נוספות, כוננויות, משמרות, קריאות פתע, לצורך תשלום מענק יובל, דמי חופשה, פדיון חופשה, דמי מחלה, פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו ופיצויי פיטורין;

- לא תובא בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת לעניין פנסיה תקציבית, כמשמעה בסעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970;

- בגין התוספת יבוצעו ניכוי והפרשה לקרן השתלמות;

- בגין התוספת יבוצעו ניכוי והפרשה לקופת גמל לקצבה, כאשר שיעור הפרשת המעסיק בגין תוספת זו עבור כלל העובדים יעמוד על 8.33%, והפרשה זו תבוא, על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים במקום מלוא 100% מפיצויי פיטורים בגין רכיב זה וזאת בגין כל תקופת עבודתו של העובד.

תוספת חודשית מותנת בעמידה ביעדים

 • החל מיום 1.1.2017 תשולם תוספת חודשית שקלית בסכום עד לסך של 1,000 ₪ בכפוף לחלקיות משרתו של העובד, על פי הכללים שייקבעו עד ליום 1.12.2016 ויעודכנו מעת לעת, על ידי וועדה של המעסיקים, ההסתדרות ומנהל התכנון במשרד האוצר (להלן: הוועדה) ובאישור הממונה על השכר והסכמי עבודה.
 • עובד אשר יעמוד במלוא הקריטריונים שנקבעו על ידי הועדה יהיה זכאי למלוא תוספת מותנת בעמידה ביעדים בסך של 1,000 ₪ בכפוף לחלקיות משרתו של העובד.
 • תוספת מותנת בעמידה ביעדים תעודכן על פי מנגנון שייקבע על ידי הועדה.
 • תוספת מותנת בעמידה ביעדים תהווה רכיב בגינו יבוצעו ניכוי והפרשה לקופת גמל לקצבה בהתאם לכללים ולשיעורים הקבועים בהסכמים החלים רכיבי עבודה נוספת.
 • בהמשך להסכם בעניין חריגות השכר ברשויות המקומיות שנחתם ביום 3.3.1999 (להלן: הסכם מרץ 99), עובד ותיק כהגדרתו בהסכם מרץ 99, יהיה זכאי לתוספת מותנת בעמידה ביעדים, בניכוי סכום תוספות שכר שהוא מקבל (ככל שמקבל) מכוח הסכמים מקומיים כהגדרתם בהסכם מרץ 99, לרבות שכר עידוד או פרמיה מכל סוג.

 

תוספת רפורמה מנהלי

בתוקף מיום 1.7.2016 תשולם לאוכלוסיית הזכאים, כמפורט בהמשך, תוספת רפורמה מנהלי בשיעור של 10% מהשכר המשולב;

אוכלוסייה זכאית

עובד שמשכורתו מחושבת לפי הסכמים הקיבוציים החלים על הדירוג המנהלי המועסק בוועדה המקומית לתכנון ובניה המועסק באחד מהתפקידים המנהליים – תפקידים פקידותיים או תפקידי מזכירות, לרבות ארכיבאי, פקיד קבלת קהל, ממונה גביה, אחראי היטלי השבחה ותפקיד מנהלי אחר, אשר ועדת המעקב תקבע שהוא יהיה זכאי לתוספת רפורמה מנהלי.

אופי תוספת רפורמה מנהלי

תוספת רפורמה מנהלי:

  • תהווה שכר לכל דבר ועניין לרבות לעניין חישוב ערך שעה, חופשה, פדיון חופשה, מחלה, פיצוי בגין ימים מחלה שלא נוצלו ופיצויי פיטורים;
  • תהווה חלק מהמשכורת הקובעת לפנסיה (תקציבית וצוברת);
  • תהווה בסיס לחישוב תוספת 2001 (תוספת בשיעור 3.6%);
  • לא תהווה בסיס לכל תוספת קיימת אחרת;
  • לא תהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעיף 2.3 בהסכם הבלתי ייחודיים;
  • לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.

 

מתח דרגות

נוסף על האמור לעיל, ההסכם מגדיר מתח דרגות לכל תפקיד לרבות פרקי זמני שהייה בין הדרגות.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי