מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם מסגרת 2016 במגזר הציבורי

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ובו הוסכם, בין היתר, על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים 2013-2017, לעובדים בשירות המדינה, אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות.

בהמשך לכך, ביום 28.6.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לתשלום תוספת שקלית 2016 ועדכון תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לחישוב ערך שעה, כמפורט דלהלן:

 

תוספת שקלית 2016

 • החל מיום 1.7.2016 תשולם בשכרם של עובדי המגזר הציבורי הזכאים, כפי שיפורט בהמשך, תוספת שקלית 2016.

 • למען הסר ספק, כל האמור להלן בנוגע לתוספת שקלית 2016, אינו חל על עובדים בדירוג סטודנטים ודירוגים הבאים, אשר לגביהם נחתמו הסכמים נפרדים ופורסמו הוראות ביצוע נפרדות:
  • עובדים בדירוג מרפאים בעיסוק;
  • עובדים בדירוג פארא-רפואיים;
  • עובדים בדירוג רנטגנאים;
  • עובדים בדירוג עובדי מעבדות, כימאים ומיקרוביולוגים;
  • עובדים בדירוג רוקחים;
  • עובדים סוציאליים המועסקים במשרד הבריאות או בשירותי בריאות כללית או בהסתדרות מדיצינית הדסה או בבית חולים ממשלתי-עירוני בעיריית תל-אביב יפו או בעיריית חיפה (איכילוב או בני ציון);
  • פסיכולוגים - עובדים בדירוג המח"ר או בדירוג הפסיכולוגים, ואשר מתקיים בהם אחד מאלה:עובדים בדירוג פיזיותרפיסטים;

 

- מועסק כפסיכולוג באחד מהתחומים שבסעיף 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.3.2001 בעניין הפסיכולוגים, או פסיכולוג כאמור המועסק באחד מהתחומים הבאים: פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג חברתי/תעסוקתי או פסיכולוג רפואי;

- מועסק כמתמחה כהגדרתו בסעיף 2.4 להסכם הקיבוצי מיום 25.3.2001 או מתמחה כאמור שהתמחותו היא באחד התחומים שפורטו לעיל.

 

 • כמו כן, כל האמור להלן בנוגע לתוספת שקלית 2016, אינו יחול (אלא אחרי שהצדדים יגיעו להסכמות בנושא) לגבי העובדים במרכז השלטון המקומי, בשלוש הערים הגדולות ובחבר המועצות האזוריות, המועסקים בדירוג עובדי מינהל ושירותים (דירוג אחיד), בדירוג חינוך נוער חברה וקהילה ובדירוג המח"ר, למעט פסיכולוגים.
 • כמו כן, כל האמור להלן בנוגע לתוספת שקלית 2016, אינו יחול לגבי עובד המועסק על ידי אחד מהמעסיקים המפורטים להלן, אשר חתומים או יחתמו על הסכם המסגרת ואשר הוראות בדבר תשלום תוספת שקלית 2016 יפורסמו בנפרד על ידי כל מעסיק עבור עובדיו, לאחר שיתקבל אישור מפורש ובכתב של הממונה על השכר והסכמי העבודה בנוגע לחישוב סכום תוספת שקלית 2016:

  • חבר המועצות הדתיות בישראל;
  • האוניברסיטאות: האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל, מכון ויצמן למדע;
  • הסתדרות מדיצינית הדסה;
  • שירותי בריאות כללית;
  • חברת דואר ישראל בע"מ

 • להלן סכום תוספת שקלית 2016 לפי דירוג ולפי מעסיק בתוקף מיום 1.7.2016:

 • הסכומים המפורטים לעיל הינם עבור משרה מלאה. עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית 2016 בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו בהשוואה לעובד במשרה מלאה.
 • החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר, סכום תוספת שקלית 2016 לפי שיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון לעומת מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם.
 • מובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך עדכון של סכום תוספת שקלית 2016, והעדכון יידחה למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי, על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.
 • תוספת שקלית 2016 לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.
 • תוספת שקלית 2016 תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות פתע ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.
 • התוספת לא תהווה בסיס לתוספת שכר או לתוספות לשכר קיימות, אך כן תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.
 • לאור הוראות סעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970, תוספת שקלית 2016 תובא בחישוב המשכורת הקובעת, כהגדרה בסעיף האמור.

 

תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה

בתוקף מיום 1.7.2016 יעלו בהדרגה תעריפי תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה כדלקמן:

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי