מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מאמרים

סטודנטים במגזר הציבורי – הסכם קיבוצי מיום 18.4.2016

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי לדירוג הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בו הוסכם, בין השאר, על שינוי מבנה השכר לסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי כפי שיפורט בהמשך, ועל שינוי הנהוג בעניין חופשת מנוחה של הסטודנטים החל מיום 1.7.2016, באופן שיאפשר לסטודנטים לצאת לחופשה בעין - במקום לקבל תשלום של "תמורת חופשה" אשר שולם להם עד למועד האמור. בנוסף הוסכם על מתן יום היעדרות בתשלום לטובת השתתפות בבחינות של הסטודנטים.

בהמשך לכך, ביום 30.5.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם הזה ולהלן עיקריו:

סטודנט לומד

סטודנט לומד – כל אחד מאלה:

 • אדם הלומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה, אשר לומד לתואר ראשון המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה;
 • אדם הלומד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד הכלכלה.

החל מיום 1.7.2016 כל רכיבי השכר לערך שעה הקיימים עד למועד זה לסטודנט לומד יבוטלו (למעט תוספת ותק כמפורט להלן) ובמקומם ישולם לסטודנט לומד שכר שעתי אשר יורכב מחיבור הרכיבים הבאים בלבד:

 • שכר המינימום לשעה, כהגדרתו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, כפי שהוא מפורסם מעת לעת.
 • תוספת וותק כמספר שנות שירות חובה בצה"ל, או בשירות לאומי בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 24.421 לתקשי"ר כנוסחו מעת לעת, בסכום של 20 אגורות לכל שנת שירות חובה או שנת שירות לאומי, ולא יותר מ-3 שנים בסך הכול לסטודנט לומד, כלומר לא יותר מ-60 אגורות.
 • תוספת סטודנט לומד - תוספת שכר שקלית בסך של שקל חדש אחד (1 ₪), אשר:
  • תעודכן בשיעורים של תוספות היוקר, במועדי התשלום של תוספות אלו.
  • תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות משמרות ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.
  • לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ותהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.

 • מובהר כי סטודנטים לומדים ימשיכו לקבל בשכרם את רכיבי קצובת הבראה וקצובת ביגוד בסכומן המעודכן לכל שעת עבודה, לפי חוזרי הממונה על השכר בעניין זה, כפי שמתפרסמים מעת לעת.

 

סטודנט לתואר שני

סטודנט לתואר שני אדם הלומד לתואר שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה, וכל עוד הוא לומד לתואר שני ולא סיים את חובותיו לקבלת התואר.

לעומת סטודנט לומד, אין שינוי במבנה השכר המשולם לסטודנט לתואר שני, כלומר כל תוספות השכר הקיימות היום המשולמות בשכר לסטודנטים לתואר שני יישארו ללא שינוי, למעט תוספת תמורת חופשה, אשר תבוטל החל מיום 1.7.2016.

בנוסף, החל מיום 1.7.2016 תשולם לסטודנט לתואר שני תוספת שקלית לתואר שני אשר:

 • תתווסף לערך השעה של הסטודנט;
 • תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות משמרות ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.
 • לא תהווה בסיס ולא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר קיימת.
 • לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ותהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.
 • סכום התוספת השקלית לתואר שני יגדל בהדרגה לפי הסכומים ובתאריכי התוקף המפורטים להלן:

החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר, סכום התוספת השקלית  לתואר שני, לפי שיעור עליית מדד החדש לעומת המדד הקודם. לעניין העדכון הראשון - מדד חודש דצמבר 2015, שהמתפרסם בחודש ינואר 2016, לעומת מדד חודש דצמבר 2016, שיתפרסם בחודש ינואר 2017.

מובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך עדכון של סכום התוספת השקלית לתואר שני, ואולם השיעור השלילי האמור יקוזז במלואו במועד הראשון שלאחר מכן אשר בו יש לעדכן את סכום התוספת, על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.

 

ימי חופשה בעין לפי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951

החל מיום 1.7.2016 הסטודנטים, הן סטודנט לומד והן סטודנט לתואר שני, יהיו זכאים לחופשה בעין, במקום תוספת "תמורת החופשה" ששולמה עד כה בשיעור 4% משכר השעה ההסכמי, כמפורט להלן:

 • החל מיום 1.7.2016 הסטודנטים המועסקים במשרד שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים יזכו ל-11 ימי חופשה בעין "נטו" (עבור הימים א'-ה') עבור כל שנת עבודה מלאה בארבעת שנות העסקתם הראשונות ול-12 ימי חופשה (עבור הימים א'-ה') בשנת העסקתם החמישית.
 • סטודנט המועסק במשרד שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים יזכה ל-13 ימי חופשה בעין "נטו" (עבור הימים א'-ו') עבור כל שנת עבודה מלאה בארבעת שנות העסקתו הראשונות ול-14 ימי חופשה (עבור הימים א'-ו') בשנת העסקתו החמישית.
 • סטודנט יוכל לנצל את ימי החופשה האמורים החל מחודש העסקה הראשון בשירות המדינה בהתאם למפורט להלן:

 

- עבור כל חודש העסקה תיצבר לסטודנט הזכאי ל-11 ימי חופשה כאמור, זכאות ל-0.9166 ימי חופשה (11 ימים חלקי 12חודשים). לסטודנט הזכאי ל-12 ימי חופשה ייצבר יום חופשה אחד לכל חודש העסקה (12 ימים חלקי 12 חודשים) וכו'.

- החל מיום 1.1.2017 יעלו מס' ימי החופשה למועסקים במשרד שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים ל- 12 ימים "נטו" לכל שנת עבודה ולמועסקים במשרד שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים ל- 14 ימים "נטו" לכל שנת עבודה.

- היות וסטודנטים מועסקים בחלקיות משרה - סטודנט יוכל לנצל את ימי החופשה שעומדים לרשותו במהלך חודש קלנדרי מסוים כל עוד לא השלים באותו החודש את מכסת שעות העבודה החודשיות שנקבעו לו, כך שלא יחרוג ממכסת שעות העבודה החודשיות אשר משקפות את היקף משרתו כפי שנקבעה על ידי המשרד.

- סטודנט המועסק, בהסכמתו, עד 120 שעות בחודש, יוכל לנצל את ימי החופשה כאמור במהלך החודש כל עוד לא השלים את מכסת 120 שעות העבודה בחודש.

- סטודנט לא יוכל לדווח ולנצל ימי חופשה בחודש קלנדרי מסוים אם הוא השלים מכסת שעות העבודה החודשיות, לרבות ימי מחלה, יום היעדרות לרגל בחינה והיעדרות מאושרת אחרת.

 

חישוב דמי חופשה

בסיס השכר לעניין ערך יום חופשה יכלול:

 • סך כל רכיבי המשכורת הפנסיונית בחודש קלנדרי, למעט: רכיבי עבודה נוספת, החזר הוצאות, ביגוד, גילום מס וזקיפת הטבה למס וכן רכיבי שכר נוספים הנגזרים מערך השעה.
 • תשלומים בגין ימי מחלה, ימי מילואים, ימי חג וכל תשלום בגין היעדרות מאושרת אחרת.

הנוסחה לחישוב ערך יום חופשה עבור סטודנט:

יצוין כי מספר שעות החופשה עבור כל יום חופשה ייגזר בהתאמה ממספר השעות עבורן קיבל הסטודנט תשלום ברבע השנה שקדמה לחופשה.

אם היו ברבע השנה כאמור חדשי עבודה לא-מלאה, יחושב השכר היומי הממוצע לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר שבשנים-עשר החדשים שקדמו לחופשה.

יום היעדרות לרגל בחינה

החל מיום 1.7.2016 יהיו זכאים הסטודנטים, אשר השלימו תקופת העסקה של 12 חודשים, להיעדר יום אחד מהעבודה, בכל שנה, כאמור, לצורך השתתפות בבחינה במסגרת לימודיהם (להלן: "יום היעדרות לרגל בחינה") כדלקמן:

 • סטודנט שהועסק בתקופת העסקה הפחותה מ-12 חודשים אך לא פחותה משלושה חודשים, יהיה זכאי להיעדר בחלק היחסי של יום היעדרות לרגל בחינה, בהתאם לחלקיות העסקתו בתקופה האמורה, לעומת 12 חודשים.
 • בגין יום היעדרות לרגל בחינה, ישולם לסטודנט סכום השווה לדמי החופשה אשר היו משתלמים לו אילו עשה שימוש ביום חופשה או חלק ממנו, בהתאמה, באותו היום. חישוב הסכום יבוצע כמו בחישוב דמי חופשה כפי שפורט לעיל.
 • מובהר כי שימוש ביום היעדרות לרגל בחינה, או חלק ממנו, בא במקום ביצוע העבודה בפועל, ולפיכך סטודנט יוכל לעשות שימוש ביום היעדרות לרגל בחינה או חלק ממנו, במהלך חודש קלנדרי מסוים, כל עוד לא השלים באותו החודש את מכסת שעות העבודה החודשיות שנקבעו לו (בין 96 ל-120 לפי העניין), כך שלא יחרוג ממכסת שעות העבודה החודשיות אשר משקפות את היקף משרתו כפי שנקבע על ידי המשרד.
 • למען הסר ספק, מובהר כי לא ניתן יהיה לדווח ולעשות שימוש ביום היעדרות לרגל בחינה או חלק ממנו, בחודש קלנדרי מסוים אם הושלמה באותו החודש מכסת שעות העבודה של הסטודנט, לרבות אם הושלמה בשל שימוש בימי חופשה, ימי מחלה או בשל היעדרות מאושרת אחרת.
 • היעדרות בשל יום היעדרות לרגל בחינה תתואם מראש עם האחראי על עבודת הסטודנט במשרד, לפחות שבועיים לפני מועד ההיעדרות כאמור.
 • מוסכם כי יום היעדרות לרגל בחינה, או חלק ממנו, שלא נעשה בו שימוש בשנה מסוימת ניתן יהיה לעשות בו שימוש גם לאחר שנה זו, כל עוד העובד מועסק כסטודנט. ואולם, מוסכם כי יום היעדרות לרגל בחינה אינו ניתן לפדיון אף אם לא נוצל מכל סיבה שהיא.

ימי בחירה

סטודנטים יהיו זכאים לאותו מספר ימי בחירה כמו שאר הדירוגים בשירות המעסיקים.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי