מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מאמרים

הסכם שכר קיבוצי לדירוג רופאים ווטרינרים ברשויות מקומיות

ביום 19.9.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי בישראל, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות, איגוד הערים לשירותים ווטרינרים גוש דן ואיגוד הערים לשירותים ווטרינרים שומרון, לבין ההסתדרות הכללית החדשה בישראל.

תקופת ההסכם

תקופת ההסכם הינה מיום 1.1.2011 ועד ליום 31.12.2019.

תחולת ההסכם

ההסכם חל על כל העובדים המועסקים בדירוג רופאים ווטרינרים, אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על רופאים ווטרינרים אצל המעסיקים.

עדכון טבלאות שכר משולב

סכומי השכר המשולב שבטבלת השכר המשולב לדירוג הרופאים הווטרינרים, שהיתה בתוקף ערב חתימת ההסכם, יעודכנו כדלקמן:

 

עדכון התוספות השקליות

החל מיום 1.1.2016 יעודכנו התוספות השקליות כמפורט להלן:

תוספת רופא ווטרינר לעובד המועסק במתקן הווטרינרי

רופא ווטרינר שבתחום של המעסיק בו הוא מועסק יש משחטה ו/או בית מטבחיים ו/או כלביה (להלן: מתקן ווטרינרי) יהיה זכאי לתוספת רופא ווטרינר כמפורט להלן:

תוספת רופא ווטרינר לעובד, אשר אינו מועסק במתקן הווטרינרי

רופא ווטרינר שבתחום של המעסיק בו הוא מועסק אין מתקן ווטרינרי יהיה זכאי לתוספת רופא ווטרינר כמפורט להלן:

תוספת בריאות הציבור

תוספת בריאות הציבור תעודכן כמפורט להלן:

תוספת 2015 (תוספת שקלית חדשה)

החל מיום 1.1.2015, יהיו הרופאים הווטרינרים זכאים לתוספת שקלית חדשה – תוספת 2015 כמפורט להלן:

 

 • תוספת שקלית 2015 תהווה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב ערך השעה, כוננות, מענק יובל, חופשה, פדיון חופשה, מחלה, פיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים ותהיה חלק מהמשכורת הקובעת לפנסיה (תקציבית או צוברת), לפיצויי פיטורין ולקרן השתלמות.
 • תוספת 2015 לא תובא בחשבון לעניין חישוב:

- השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעו בחוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987; למען הסר ספק מובהר כי התוספת תהיה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה-2015.

- תוספת ניהול;

- תוספת 2001 (11.50%);

- תוספת 2010 (18%).

 

תוספת ניהול

 • החל מיום 1.1.2015 תתווסף המועצה אזורית מטה יהודה לרשימת הרשויות המקומיות המזכות בתוספת ניהול בגובה של 16%.
 • החל מיום 1.1.2016 תתווסף עיריית שדרות לרשימת הרשויות המקומיות המזכות בתוספת ניהול בגובה של 16%.
 • הזכאות לתוספת ניהול בשתי הרשויות המקומיות הנ"ל, כפופה לכך שבשטח המוניציפאלי של אותה רשות מקומית פועל מתקן ווטרינרי. ככול שהמתקן הווטרינרי יפסיק לפעול, תיפסק באותו המועד גם הזכאות לתופסת ניהול.

 

תשלומים עבור עבודה מעבר להיקף משרה וכוננות

ההסכם קובע כללי תשלום בגין עבודה נוספת, כוננויות, קריאות פתע לגבי רופאים ווטרינריים חדשים וותיקים, לרבות הפרשות לקופות גמל בגין תשלומים אלו.

עדכון ההפרשות לביטוח פנסיוני

 • החל ממועד חתימת הסכם זה, ההפרשות של המעסיק ושל הרופא הווטרינר תהיינה כמפורט בסעיף 5 בהסכם הקיבוצי, מיום 8.5.2013 בנוגע להגדלת שיעורי ההפרשה לקופות הגמל.
 • מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לפגוע ברופא ווטרינר שהמעסיק נהג להפריש עבורו בהתאם לתנאים ולשיעורים הנקובים בהסכם הנ"ל, טרם מועד חתימתו של הסכם קיבוצי זה.
   

תוספת מעונות

החל ממועד חתימת ההסכם, יחול על הרופאים הווטרינריים סעיף 11 להסכם המסגרת, אשר נחתם ביום 12.1.2011, בדבר "זכויות הורות- תוספת מעונות". מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לפגוע ברופא ווטרינר שקיבל תוספת מעונות טרם מועד חתימת הסכם זה.

אם עובדת

החל ממועד חתימת ההסכם, יחולו על הרופאים הווטרינריים ההוראות לעניין אם עובדת, כפי שהן חלות על הדירוג המנהלי ברשויות המקומיות.

שעון נוכחות

החל ממועד חתימת הסכם זה, ידווחו הרופאים הווטרינרים בשעון נוכחות בתחילת יום העבודה ובסיומו, וכן בכל כניסה ויציאה במהלך יום העבודה.

משרה חלקית

הסכומים המפורטים לעיל מתייחסים לרופא ווטרינר המועסק במשרה מלאה. רופא ווטרינר, המועסק המשרה חלקית, יהיה זכאי להם באופן יחסי לחלקיות משרתו.

אופן ביצוע תשלומים והפרשים בגין ההסכם

 • התשלומים השוטפים ישולמו במשכורת בגין חודש ספטמבר 2016 (המשולמת בחודש אוקטובר 2016), ולכל המאוחר במשכורת המשולמת בגין חודש נובמבר 2016 (המשולמת בדצמבר 2016).
 • התשלומים וההפרשות לתנאים סוציאליים בגינם בעבור התקופה שמיום 1.1.2016 ועד למועד תחילת התשלום השוטף, כמפורט לעיל, ישולמו במשכורת בגין חודש ספטמבר 2016 (המשולמת בחודש אוקטובר 2016) ולא יאוחר במשכורת בגין חודש דצמבר 2016 (המשולמת בחודש ינואר 2017).
 • התשלומים וההפרשות לתנאים הסוציאליים בגינם, הנובעים מהתקופה שמיום 1.8.2014 ועד ליום 31.12.2015 ישולמו ב-4 פעימות כדלקמן:

 

  • במשכורת חודש פברואר 2017 - 1/4 מההפרשים.
  • במשכורת חודש אוגוסט 2017 - 1/4 מההפרשים.
  • במשכורת חודש פברואר 2018 - 1/4 מההפרשים.
  • במשכורת חודש פברואר 2019 - 1/4 מההפרשים.

 

 • רופא ווטרינרי שהעסקתו תסתיים לפני מועד תשלום משכורת חודש פברואר 2019, יהיה זכאי לסכומים המפורטים לעיל במועד סיום העסקתו.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי