מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מאמרים

הסכם קיבוצי מיום 14.9.2016 לעובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים

ביום 14.9.2016 נחתם הסכם קיבוצי (להלן: "ההסכם") בין מדינת ישראל, עיריית ת"א ועיריית חיפה לבין ההסתדרות הכללית החדשה, הסתדרות עובדי המדינה וועד עובדי המינהל והמשק הארצי בדבר הענקת תמריץ התמדה לחלק מעובדי כוחות העזר ובדבר התחשבות במשמרות ביניים לעניין חישוב מענק שנתי בגין עבודה במשמרות בעת שהות בחופשה.

ביום 20.9.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם ולהלן עיקרי ההוראות:

אוכלוסייה זכאית

לתמריץ התמדה זכאים עובדי מינהל ומשק בבתי החולים אצל המעסיקים החתומים על ההסכם שמועסקים במשרת "עובד כוח עזר" או "עובד כוח עזר מיומן" (להלן: "עובדי כוח עזר"), אשר עונים לכל תנאים הבאים במצטבר:

 • משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים ומיוצגים ע"י ההסתדרות.
 • מועסקים במסגרת העסקה של 39 שעות שבועיות בהתאם להחלטת ועדת המעקב מיום 6.6.1993;
 • מועסקים מעל ל-50% משרה;
 • התחייבו לעבוד במקום עבודתם שנת עבודה מלאה (להלן: "תקופת ההתחייבות"), בהתאם לכתב ההתחייבות, והשלימו שנת עבודה מלאה לפי כתב ההתחייבות האמור שעליו חתמו;
 • אינם זכאים לשכר עידוד.

 

תקופת ההתחייבות

 • תקופת ההתחייבות לקבלת תמריץ התמדה מלא הינה שנת עבודה – תקופת עבודה ברצף ב-12 חודשי עבודה מ-1 בספטמבר עד 31 באוגוסט שנה עוקבת.
 • לעניין בדיקת רצף העסקה במהלך תקופת ההתחייבות, לא יובאו בחשבון תקופות שבהן שהה עובד כוח עזר, מכל סיבה שהיא, בחופשה ללא תשלום או בחופשה שדינה כדין חופשה ללא תשלום (להלן: "חופשה ללא תשלום"). למען הסר ספק, תקופות שבהן שהה עובד כוח עזר במהלך תקופת ההתחייבות בשירות מילואים, בחופשת לידה, לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, או בחופשה ללא משכורת בשל מחלה, ייחשבו כאילו העובד הגיע לעבודה.
 • בגין תקופות חופשה ללא תשלום, לא יהיה העובד זכאי לתמריץ והחלק היחסי של תקופות אלו, בהשוואה לתקופת ההתחייבות יופחת מגובה התמריץ.
 • במקרה של יציאה לחופשה ללא תשלום במהלך תקופת ההתחייבות, כתנאי לזכאות לתמריץ, יהיה על עובד כוח עזר השב לעבודה לאחר חופשה ללא תשלום, להתחייב לעבוד עם סיום תקופת התחייבותו, תקופת עבודה נוספת, ברצף, שמשכה כמשך החופשה ללא תשלום.
 • לא השלים עובד כוח עזר תקופת עבודה נוספת שמשכה כמשך החופשה ללא תשלום, כאמור, הוא לא יהיה זכאי לתמריץ כלל, והסכום ששולם לו יהיה חוב למעסיק, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום השבתו בפועל של סכום התמריץ, והמעסיק יהיה רשאי לקזזו מכל סכום שלו זכאי העובד.
 • עובד כוח עזר שיתחייב לעבוד לאחר ה-1 בספטמבר, יחתום על כתב התחייבות לעבוד בתקופה שעד ה-31 באוגוסט שלאחר מועד התחייבותו (להלן: "תקופת התחייבות חלקית"). בנוסף, וכתנאי לזכאות לתמריץ לפי ההסכם, יהיה על עובד כוח עזר כאמור להתחייב, באותו מועד שבו התחייב לעבוד תקופת התחייבות חלקית, לעבוד שנת עבודה מלאה נוספת, בשנת העבודה העוקבת המתחילה באחד בספטמבר הסמוך למועד סיום התחייבותו החלקית.
 • בעד עבודתו בתקופת התחייבות חלקית, יהיה זכאי עובד כוח העזר האמור, לתמריץ חלקי.
 • לא השלים עובד כוח עזר עבודה בשנת התחייבות מלאה העוקבת לתקופת ההתחייבות החלקית כאמור, לא יהיה עובד כוח העזר זכאי לתמריץ כלל, אף לא בעד תקופת ההתחייבות החלקית, והסכום ששולם לו יהיה חוב למעסיק, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום השבתו בפועל של סכום התמריץ, והמעסיק יהיה רשאי לקזזו מכל סכום שלו זכאי העובד.

 

סכום תמריץ התמדה

 • סכום תמריץ התמדה המלא לעובד כוח עזר במשרה מלאה הוא 6,000 . סכום זה יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר, החל מחודש ינואר 2017, לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.
 • הסכום המלא ישולם למי שיעבוד ברצף במשרה מלאה במהלך שנת עבודה מראשון בספטמבר עד שלושים ואחד באוגוסט שנה עוקבת.
 • הסכום הנ"ל משוקלל לפי שיעור חלקיות משרתו של העובד ובחלקיות העסקתו בתקופת ההתחייבות.
 • חופשות ללא שכר במהלך תקופת ההתחייבות יקטינו את סכום התמריץ באופן יחסי.

 

מועדי תשלום תמריץ התמדה

 • מחצית אחת של התמריץ תשולם במשכורת חודש אוגוסט (המשולמת בחודש ספטמבר) שבו הסתיימה תקופת ההתחייבות, והמחצית השנייה תשולם במשכורת חודש פברואר (המשולמת בחודש מרץ) בשנה העוקבת לשנה שבה הסתיימה תקופת ההתחייבות.
 • עובד כוח עזר שהעסקתו תסתיים טרם חודש פברואר בשנה העוקבת לשנה בה הסתיימה תקופת התחייבותו, יהיה זכאי לקבל את המחצית השנייה של התמריץ במשכורתו האחרונה.

 

אופי תמריץ התמדה

תמריץ התמדה אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין חישוב:

 • פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;
 • ערך שעה לעבודה נוספת, לרבות לגמול בעד שעות נוספות, כוננויות, קריאות פתע, תורנויות או משמרות;
 • משכורת קובעת לעניין פנסיה תקציבית;
 • הפרשות קרן השתלמות.

בגין תמריץ התמדה כן יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בעניין המעבר לפנסיה צוברת מיום 3.3.1999 כפי שעודכן ויעודכן מעת לעת, בשיעורים הנהוגים להפרשות כאמור בגין תגמול עבור עבודה בשעות נוספות.

הוראות מיוחדות לעניין התמריץ המשולם בגין התקופה שמיום 1.9.2015 ועד ליום 31.8.2016

לגבי תמריץ התמדה המשולם בגין התקופה שמיום 1.9.2015 ועד ליום 31.8.2016, יחול האמור להלן:

 • תמריץ התמדה ישולם, על פי הכללים שלעיל, לעובדי כוח עזר אשר הועסקו בפועל אצל המעסיקים החתומים על הסכם זה בתקופה שמיום 1.9.2015 ועד ליום 31.8.2016, או בחלק ממנה, ולעניין זה ייחשב כאילו חתמו העובדים האמורים על כתב התחייבות לגבי התקופה האמורה, במועד הקובע או במועד תחילת עבודתם אצל המעסיק, לפי המאוחר.
 • עובד כוח עזר שהחל לעבוד אצל המעסיק לאחר יום 1.9.2015, יחול לגביו התנאים של תקופת התחייבות חלקית, כאמור לעיל.
 • עובד כוח עזר שעבד בפועל, ברצף, מיום 1.9.2016 ועד ליום 1.12.2016 אצל מעסיק החתום על ההסכם, יוכל לחתום על כתב התחייבות, לגבי התקופה שמיום 1.9.2016 ועד יום 31.8.2017 - עד ליום 1.12.2016. ככל שעשה כן, החתימה על כתב ההתחייבות לא תיחשב כחתימה לאחר המועד הקובע.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי