מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

הסכם קיבוצי לעובדי הוראה בבתי הספר העל - יסודיים בשלטון המקומי

ביום 20.3.2016 וביום 23.3.2017 נחתמו הסכמים קיבוציים בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים. בהמשך לכך, ביום 6.4.2017 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשע"ז/4 עם ההוראות לגבי תשלום תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה, החל מיום 1.9.2016 ולגבי תשלום תוספת אחוזית 2016 לעובדי ההוראה, החל מיום 1.4.2017 ולהלן עיקריו:

תחולה

ההסכמים הנ"ל חלים על עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת "עוז לתמורה" והן על עובדי הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה, המועסקים על ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להלן: עובדי הוראה"), ואשר מועסק בחטיבות העליונות ובכיתות י"ג – י"ד.

תוספת שקלית אחידה לעובדי הוראה החל מיום 1.9.2016

 • החל מיום 1.9.2016 יהיו עובדי ההוראה זכאים לתוספת תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה כדלקמן:

מועדים נוספים בהם יחול שינוי בסכום התוספת השקלית יפורסמו בהמשך, בסמוך למועד השינוי.

 • יצוין כי עובד הוראה יהיה זכאי לתוספת השקלית בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו בהשוואה לעובד הוראה במשרה מלאה, גם במקרה בו חלקיות משרתו של עובד הוראה עולה על 100% משרה.
 • החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר (להלן: "חודש העדכון"), סכום התוספת השקלית לעובד הוראה שייקבע, לפי שיעור עליית מדד החדש לעומת המדד הקודם. אולם, אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך עדכון סכום התוספת השקלית לעובד הוראה, והעדכון יידחה למועד עדכון בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי, על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.

  לעניין זה:

  "מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  "המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.

  "המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון – מדד חודש דצמבר 2015 (שהתפרסם בחודש ינואר 2016).
 • התוספת השקלית לעובדי הוראה:

- מהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לחישוב:

ערך שעה לעניין חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי מקום" (בין אם במקום שעה תומכת הוראה ובין אם לאו), הפחתת שכר בשל שעת היעדרות ומענק יובל;

פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

הפרשות לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף 46 להסכם עוז לתמורה, לקרן השתלמות, לקרן דפנה או לכל קופה אחרת שבאה במקומה;

- לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.

- לא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תושפת לשכר (אחוזית ושקלית).

 

תוספת אחוזית 2016

 • החל מיום 1.4.2017 עובדי ההוראה יהיו זכאים ל- תוספת אחוזית 2016 לעובדי ההוראה בשיעור של 0.625%.
 • מועדים נוספים בהם יחול שינוי בשיעור תוספת אחוזית 2016 יפורסמו בהמשך, בסמוך למועד השינוי.
 • תוספת אחוזית 2016 תשולם בשיעור אחיד לכל עובד הוראה.
 • תוספת אחוזית 2016 תחושב על בסיס השכר המשולב, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שחיקה 2011 ותוספת עוז לתמורה (ככל שהעובד זכאי לה).
 • תוספת אחוזית 2016 לעובדי הוראה תובא בחשבון לחישוב:

  • תוספת אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב, למעט תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שחיקה 2011, תוספת עוז לתמורה ותוספת דרגת קידום;
  • ערך שעה לצורך חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי מקום" (בין אם במקום שעה תומכת הוראה ובין אם לאו) והפחתת שכר בשל שעת היעדרות;
  • פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;
  • הפרשות לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף 46 להסכם עוז לתמורה, לקרן השתלמות ולקרן דפנה או כל קופה אחרת שבאה במקומה.
  • תוספת אחוזית 2016 לעובדי הוראה לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.

 

תוספות הסכם 87' ו-94'

החל מיום 1.4.2017 תוספת הסכם 87' ותוספת הסכם 94', המשולמות לעובדי הוראה, יוגדלו בשיעור של 0.625% ביחס לערכם השקלי ערב חתימת ההסכמים הנ"ל. לפיכך החל מיום 1.4.2017 סכומן יעמוד על:

תוספת הסכם 87'

תוספת הסכם 94'

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי