מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

הסכם שכר לעובדים סוציאליים בשלטון המקומי מיום 7.9.2017

ביום 7.9.2017 נחתם, בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות (להלן: המעסיקים), לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי, בעניין עדכון שכר עובדים בדירוג עובדים סוציאליים ולהלן עיקריו:

תחולה

 • ההסכם חל על העובדים המועסקים אצל המעסיקים בדירוג העובדים הסוציאליים (להלן: דירוג עו"ס), אשר שכרם משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוג זה, למעט עובדים, כאמור, המועסקים בבתי החולים (להלן: העובדים).

 

תוספת 2017

 • בתוקף מיום 1.7.2016, תשולם תוספת שכר חודשית שקלית - תוספת 2017.
 • לתוספת 2017 יהיו זכאים עובדים בדירוג עו"ס בטווח דרגות מדרגה יא' ועד דרגה ה' (כולל).
 • עובד בדירוג עו"ס בדרגה ד' ומעלה, או שיקודם לדרגה ד' ומעלה, לא יהיה זכאי לתוספת 2017.
 • סכום תוספת 2017 הינו 180.67 ₪, לחודש עבודה, מלא למשרה מלאה והוא יתעדכן מחודש ינואר 2018, אחת לשנה, בחודש ינואר , לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם.
  לעניין זה:
  "מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  "המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.
  "המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון – מדד חודש דצמבר 2017 (שיתפרסם בחודש ינואר 2018).
  אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך, עדכון של תוספת 2017 והעדכון יידחה למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי, תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי, על פי חישוב, לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון, ששימש לעדכון התוספות.

 • תוספת 2017 תהווה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לעניין:
  • חישוב ערך שעה לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, משמרות, תורנויות, קריאות פתע ושכר עידוד;
  • פיצויי פיטורים, כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ד-1963;
  • הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות;
  • חישוב המשכורת הקובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970.

 • תוספת 2017 לא תהווה בסיס לחישוב תוספת קיימת ובכלל זה תוספת 3.6% שניתנה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 31.1.2001.

 • תופסת 2017 לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק, תוספת 2017 תהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום-הוראת שעה), התשע"ה-2015.

 

הפרשים

 • תוספת 2017 תשולם החל ממשכורת חודש ספטמבר 2017 ולכל המאוחר, החל ממשכורת חודש אוקטובר 2017. ההפרשים וההפרשות בגין תוספת 2017 ישולמו באותו מועד, וזאת בגין התקופה שמיום 1.7.2016 ועד לחודש התשלום.

 

כוננות

 • עובד בדירוג עו"ס שנדרש להיות כונן בזמן חופשה מרוכזת, יהיה זכאי לתשלום עבור כוננות, על פי כל הכללים החלים אצל המעסיקים בעניין הכוננות, וזאת בנוסף לתשלום לו זכאי העובד עבור ימי החופשה.חופשה פנימית לעובדים סוציאליים במפתנים.


חופשה פנימית לעובדים סוציאליים במפתנים

 • מפתנים – מסגרות טיפוליות, שיקומיות חינוכיות בקהילה, המיועדות לבני נוער במצבי סיכון וסכנה, המשלבות תכניות התערבות טיפולית, הכנה לחיי התעסוקה, לימודים עיוניים ופעילות פנאי.
 • עובדים המועסקים במפתנים, יהיו זכאים ל-5 ימי חופשה פנימית, אותם יוכלו לנצל במהלך שנת הלימודים (החל מיום 1 בספטמבר ועד ליום 31 באוגוסט של השנה העוקבת), בתיאום מראש ובאישור המעסיק, תוך התחשבות ברצון העובד וצרכי המערכת, בחופשות במפתנים בחגים ובקיץ.
 • למען הסר ספק, ימי חופשה פנימית לא ייכללו במסגרת החופשה השנתית המקובלת לעובדים בדירוג עו"ס במפתנים.
 • היה והמעסיק יחליט להוציא את העובדים לחופשות מרוכזות, בכפוף לדין, במועדים בהם המפתנים אינם פעילים, אזי יהיו זכאים העובדים ל-5 ימי חופשה פנימית נוספים, אותם יוכלו לממש במהלך החופשות המרוכזות כאמור.
 • למען הסר ספק, ימי חופשה פנימית לא ניתנים לצבירה ולפדיון. ביום 31 באוגוסט של כל שנה, ימי חופשה פנימית יתאפסו, גם אם לא נוצלו על ידי העובד במהלך שנת הלימודים החולפת, מכל סיבה שהיא.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי