מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם שכר בדרוג חינוך ונוער מיום 18.5.2017 – החלטת ועדת מעקב בעניין עובדים בתפקיד קציני ביקור סדיר

בהתאם להוראות סעיפים 23 – 24 בהסכם קיבוצי מיום 18.5.2017 (להלן: הסכם חינוך ונוער 2017), שנחתם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות (להלן: המעסיקים), לבן הסתדרות העובדים החדשה והסתדרות המעו"ף, החליטה ועדת המעקב בישיבתה מיום 19.2017, כדלקמן:

תחולה

 • בתוקף מיום 1.9.2017 הוראות הסכם חינוך ונוער 2017 יחולו, לפי העניין, על העובדים הממלאים תפקיד של קצין ביקור סדיר (להלן: קב"סים), המועסקים אצל המעסיקים בדירוג חינוך נוער חברה וקהילה, אשר שכרם משולם לפי טבלאות השכר של עובדי חינוך נוער וקהילה (החינוך המשלים).
 • למען הסר ספק, תוספת שמועד תשלומה לפי הסכם חינוך ונוער 2017 מוקדם ליום 1.9.2017, תחול על הקב"סים מיום 1.9.2017 ואילך בלבד.

 

תוספת שקלית 2017

 • בתוקף מיום 1.9.2017 יהיו הקב"סים זכאים לתוספת שכר חודשית שקלית – תוספת שקלית 2017
  סכום תוספת שקלית 2017 הינו 500.00 ₪ לחודש עבודה מלא, למשרה מלאה והוא יתעדכן מחודש ינואר 2018, אחת לשנה, בחודש ינואר לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם.

  לעניין זה:

  "מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  "המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.

  "המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון – מדד חודש דצמבר 2016 (שהתפרסם בחודש ינואר 2017)

  אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך, עדכון של תוספת שקלית 2017 לקב"סים והעדכון יידחה למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי, על פי החישוב לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספות.

 • תוספת שקלית 2017 תהווה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לעניין:
  • חישוב ערך שעה לצורך תשלום גמול עבור עבודה נוספת, לרבות כוננויות, משמרות וקריאות פתע;
  • פיצויי פיטורים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ד-1963;
  • הפרשות לקופת גמל לקצבה ולקרן השתלמות.

 • תוספת שקלית 2017 לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק, תוספת שקלית 2017 תהווה "תוספת מוחרגת", לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום-הוראת שעה), התשע"ה-2015.

 

גרירת וותק בהוראה

 • בתוקף מיום 1.9.2017 יהיו הקב"סים זכאים להכרה בכל שנות עבודתם בהוראה במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, לצורך תשלום תוספת וותק בלבד בכפוף להמצאת אישור על וותק קודם בהוראה. למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לשנות מהכללים להכרה בוותק לעניין מענק יובל.
 • שנת וותק אחת תוכר, בגין עבודה במשך 6 חודשים לפחות במהלך שנת הלימודים אחת, בהיקף של 1/3 משרה לפחות. הכרה בקביעת שנות הוותק בהוראה תהא בהתאם ליתר הכללים הקבועים בתקנון שירות עובדי הוראה, לגבי עבודה המזכה בוותק מלא. סך כל תוספת הוותק לא יעלה על שיא הוותק בסולם השכר (המספר המרבי של שנות הוותק המוכרות לצורך תשלום תוספת וותק).
 • האמור לעיל יחול הן על קב"סים קיימים שיוכיחו קיום וותק קודם, והן על קב"סים חדשים. מובהר כי, ההכרה בוותק תחול רק מיום 1.9.2017 כאמור לעיל, או מיום המצאת כל המסמכים המעידים על הוותק על ידי הקב"ס, המאוחר מביניהם. לא תהיה הכרה רטרואקטיבית בוותק.
  לדוגמא:
  • קב"ס שהחל את עבודתו ברשות המקומית ביום 1.9.2016, ויש לו וותק של 15 שנים כמורה, זכאי החל מיום 1.9.2017 לוותק של 16 שנים, במקום 11 שנים, אילולא האמור בסעיף זה, בהנחה שהמציא את המסמכים הדרושים.
  • המציא הקב"ס הנ"ל את המסמכים הדרושים ביום 1.9.2018, יהיה זכאי החל מיום 1.9.2018 לוותק של 17 שנים, במקום 12 שנים.

    

תשלומים והפרשים

 • התשלומים הנובעים מהחלטה זו ישולמו החל ממשכורת חודש ספטמבר 2017 ולכל המאוחר, החל ממשכורת חודש נובמבר 2017. ההפרשים וההפרשות בגין התשלומים הנובעים מהחלטה זו, ישולמו באותו המועד, בגין התקופה שעד לחודש התשלום.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי