EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם שכר בענף המלונאות מיום 14.11.2017

ביום 14.11.2017 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות לבין התאחדות המלונות בישראל, הסכם קיבוצי כללי לגבי תנאי העסקה של עובדי ענף האירוח והמלונאות אשר יהיה בתוקף עד 31.12.2020 ולהלן עיקריו:

מענק חד פעמי

 • עובד קיים, אשר נכון ליום 1.1.2017 צבר וותק של 30 חודשי עבודה במלון, זכאי לתשלום מענק חד פעמי בגובה של 2.6% משכר היסוד החודשי, עד התקרה של 10,000 ₪, ששולם לעובד בפועל במהלך התקופה מינואר 2017 ועד אוקטובר 2017 (סה"כ 26%).
 • המענק לא מהווה חלק מהשכר לעניין ערך שעה ולצורך תשלום שעות נוספות, הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ותשלום פיצויי פיטורין.

תוספת לשכר היסוד

עובדים אשר צברו וותק של לפחות 30 חודשי עבודה במלון יקבלו תוספת לשכר היסוד במועדים ובשיעורים משכר היסוד (עד התקרה של 10,000 ₪) כמפורט להלן:

תוספת אילת, תוספת ים המלח ועלות הארוחות - יעודכנו בשיעורי התוספות לשכר היסוד כמפורט לעיל.

סף לשכר יסוד לעובדים בעלי וותק של 5 שנות עבודה במלון

עובדים, אשר בתאריך 1.1.2018 צברו וותק של 5 שנות עבודה במלון, יהיו זכאים לשכר יסוד שלא יפחת מסך של 5,400 ₪ ברוטו לחודש במשרה מלאה.

קיזוז מקדמות ששולמו לאחר 1.8.2016

עובד אשר קיבל מקדמה לאחר תאריך 1.8.2016, ניתן יהיה לקזז אותה מסכום המענק החד פעמי והפעימה הראשונה של תוספת לשכר היסוד ועדכון סכום תוספות אילת וים המלח ועלות הארוחות כמפורט לעיל, זאת בהתאם לכללים המופיעים בסעיף 20.4 להסכם הקיבוצי מיום 23.12.2010, קרי רק אם הדבר נמסר לעובד בכתב עם עותק לוועד העובדים ובהיעדר ועד למועצת המרחב.

תוספת וותק לעובדים בעלי וותק של 3 שנים במלון

 • החל מיום 1.11.2017 לעובדים בעלי וותק של 3 שנים במלון, תשונה שיטת תשלום תוספת וותק מתשלום שקלי אחיד לתוספת אחוזית משכר היסוד בלבד ועד לתקרה של 8,000 ₪. למען הסר ספק, בחישוב תוספת וותק לא יילקחו בחשבון תוספות אחרות, כגון וותק, מקצוע, אילת וים המלח.
 • תקרת תוספת הותק לא תעלה על 80 ₪ לכל שנת ותק.
 • תוספת הוותק תשולם לפי חשיוב מירבי של 35 שנות וותק.

להלן טבלאות המפרטות את תשלום תוספת הותק לעובדים קיימים ולעובדים חדשים שייקלטו לאחר מועד חתימת הסכם זה.

עובדים חדשים שיתקבלו לעבודה לאחר חתימת ההסכם:

הפסקות

 • אפשר לנכות הפסקות ובתנאי שהמעסיק אישר לעובד לנצל את ההפסקה/ות כמפורט בטבלה שלהלן:

 • החל מחודש נובמבר 2017, האמור בסעיף 18.3 להסכם הקיבוצי מיום 23.12.2010, מבוטל, לכן לעובד ששהה במלון לצורך עבודתו מעל 11 וחצי שעות, אפשר יהיה לנכות שתי הפסקות בלבד (ולא 3 הפסקות) – כל אחת בת חצי שעה (סה"כ שעה אחת לניכוי).
 • במשמרת לילה, לעובדים, אשר נמצאים בעבודה במלון בין השעות 02:00 עד 06:00 בבוקר, תתאפשר הפסקה בת 45 דקות, אך מהשכר ינוכה בגין חצי שעה בלבד.
 • עובד, אשר הוזעק מההפסקה לצורך משימת חירום או סיוע לאורח שאינו ניתן להפנות אליו עובד אחר, ישלים את ההפסקה לאחר גמר ביצוע משימתו באותה משמרת.

קרן הרווחה המשותפת להתאחדות המלונות ולהסתדרות הכללית החדשה

 • החל מחתימת ההסכם, תוקדם החברות בקרן הרווחה ותחול על עובד, החל מהחודש ה-19 לעבודתו.
 • ההפרשות תבוצענה מידי חודש מהמשכורת הכוללת של העובד, עד התקרה של 10,000 ₪, כדלקמן:

קרן ההדרכה המנוהלת ע"י ההסתדרות הכללית החדשה

 • כיום מהמשכורת הכוללת של כל עובד מלון מנכים 0.15% לקרן ההדרכה המנוהלת ע"י ההסתדרות.
 • החל מחתימת ההסכם, סכום הניכוי החודשי לא יפחת מ- 10 ₪.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי