מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם שכר קיבוצי עם ארגון המורים בחטיבות העליונות מיום 14.3.2018

ביום 5.9.2017 נחתם הסכם קיבוצי בדבר שינוי בתנאי השכר של עובדי ההוראה בחטיבות העליונות (לרבות בכיתות י"ג – י"ד), המפוקחות על ידי משרד החינוך בין אם מועסקים על פי רפורמת "עוז לתמורה" ובין אם מועסקים שלא לפי תנאי הרפורמה (להלן: ההסכם הקודם).

ביום 14.3.2018 נחתם הסכם שכר חדש (להלן: ההסכם המתקן). ובהמשך לכך, ביום 26.3.2018 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות עם הוראות ביצוע להסכם המתקן ולהלן עיקרי השינויים והעדכונים בהסכם המתקן לעומת ההסכם הקודם:

כללי

ההסכם המתקן מסדיר את תנאי העבודה והשכר של עובדי ההוראה המפורטים להלן מיום 1.9.2017 ועד ליום 28.2.2022 וכן מעדכן את ההסכם הקודם.

הגדרות

 • מורים ברפורמה - מורים המועסקים לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה.
 • מורים שאינם ברפורמה - מורים המועסקים שלא לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה.
 • מנהלים - מנהלים ברפורמה ומנהלים שאינם ברפורמה.
 • מנהלים ברפורמה – מנהלי בתי ספר המועסקים לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה.
 • מנהלים שאינם ברפורמה –מנהלי בתי ספר המועסקים שלא לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה.
 • עובדי הוראה – מורים ברפורמה, מורים שאינם ברפורמה ומנהלים.

מענק חד פעמי

עובדי הוראה, אשר היו מועסקים במשרה מלאה בכל התקופה שמיום 1.9.2017 עד יום 30.11.2017 (להלן: התקופה למענק), יהיו זכאים למענק חד פעמי בסכום של 1,000 ₪ (להלן: המענק), כדלקמן:

 • עובד הוראה אשר הועסק במשרה מלאה בחלק מהתקופה למענק יהיה זכאי לחלק יחסי של המענק המשולם, ביחס לתקופת העבודה של עובד ההוראה בתקופה למענק.
 • עובד הוראה אשר הועסק במשרה חלקית בכל (מלוא) התקופה למענק יהיה זכאי לחלקו היחסי של המענק, ביחס לחלקיות משרתו (המשוקללת) בתקופה למענק. בכל מקרה, בחישוב חלקיות משרתו של עובד הוראה בכל חודש לצורך החישוב כאמור, לא יילקחו בחשבון היקפי משרה שמעבר ל-100%.
 • עובד הוראה אשר הועסק במשרה חלקית בחלק מהתקופה למענק יהיה זכאי לחלק יחסי של המענק, ביחס לחלקיות משרתו ולתקופת העבודה של עובד ההוראה בתקופה למענק. בכל מקרה, בחישוב חלקיות משרתו של עובד הוראה בכל חודש לצורך החישוב כאמור, לא יילקחו בחשבון היקפי משרה שמעבר ל-100%.
 • בחישוב תקופת העבודה במסגרת התקופה למענק, לא יילקחו בחשבון תקופות בהן שהה עובד ההוראה, מכל סיבה שהיא, בחופשה ללא תשלום לרבות שבתון או בחופשה שדינה כדין חופשה ללא תשלום לרבות חופשה ללא תשלום שהיא לאחר תום תקופת הלידה וההורות כמשמעותה בחוק עבודת נשים. מוסכם כי יובאו בחשבון תקופות בהן שהה עובד ההוראה בשירות מילואים או בתקופת לידה והורות, לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 או בחופשה ללא משכורת לרגל מחלה.
 • המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה לעניין חישוב התמורה עבור ביצוע שעות מילוי מקום, לעניין הפחתת שכר בשל שעת היעדרות, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 , ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות לקרן השתלמות, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).
 • המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 • אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלאות השכר המשולב.

השכר המשולב

 • לגבי המורים שאינם ברפורמה והמנהלים בוטל למפרע העדכון שבוצע במסגרת יישום ההסכם הקודם, כלומר סכומי השכר המשולב בתוקף מ- 1.9.2017 חזרו לערכים שהיו בתוקף ערב היישום של ההסכם הקודם.
 • לגבי המורים ברפורמה העדכון שבוצע בשכר המשולב לפי ההסכם הקודם בשיעור של 18.212% נותר על כנו ומיום 1.12.2018 יבוצע עדכון נוסף בשיעור של 1.2%.
 • בנוסף, לפי ההסכם המתקן, בתוקף מיום 1.9.2018 יבוצע עדכון נוסף בשכר המשולב עבור עובדי ההוראה, אשר צברו וותק מ-1 עד 7 שנות וותק.

התוספת השקלית 2016

 • לפי ההסכם הקודם, החל מיום 1.9.2017, שולמה לעובדי ההוראה תוספת שקלית 2016 בסך של 601 ₪ ומיום 1.1.2018 בסך של 712.62 ₪.
 • לפי ההסכם המתקן שונו סכומי התוספת, נוספו מועדי העדכון ובנוסף נקבע סכום שונה למורים ברפורמה לעומת מורים שאינם ברפורמה ומנהלים, כמפורט בטבלה שלהלן:

 • יצוין כי, עדכון תוספת שקלית 2016 לפי ההסכם המתקן, כמפורט בטבלה לעיל, מבטל את הוראות ההסכם הקודם.
 • למעט עדכון סכומים ומועדי העדכון של תוספת שקלית 2016, כמפורט לעיל, לא חלו שינויים נוספים בנוגע לתוספת זו המפורטים בהסכם קיבוצי מיום 23.3.2017.

תוספת 94' למורים שאינם ברפורמה ומנהלים

 • לפי ההסכם הקודם, החל מיום 1.9.2017 בוטל בשכר עובדי ההוראה תשלומן של תוספות השכר הבאות, לרבות לכל זכות, אשר נבעה מתשלומן: תוספת 87'; תוספת 94', תוספת 2001; תוספת 2008; תוספת 2011; תוספת שחיקה 2011; תוספת אחוזית 2016.
 • לפי ההסכם המתקן, החל מיום 1.9.2017, למורים שאינם ברפורמה ולמנהלים יוחזר תשלומה של תוספת 94' (תוספת תגבור הוראה), וכל זכות שנובעת ממנה, והיא תעודכן בסכומים ובמועדים כדלקמן:

תוספת מיזוג רכיבים

 • החל מיום 1.9.2017, מורים שאינם ברפורמה ומנהלים יהיו זכאים לתוספת שכר אחוזית חדשה בשיעור אחיד עבור כולם מהשכר המשולב בלבד (להלן: תוספת מיזוג רכיבים), כדלקמן:

 • תוספת מיזוג רכיבים תובא בחשבון לחישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב, וכן לעניין חישוב ערך שעה לצורך חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי מקום" (בין אם במקום שעה תומכת הוראה ובין אם לאו), לעניין הפחתת שכר בשל היעדרות, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצוי פיטורים, התשכ"ג-1963 , לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף 46 להסכם עוז לתמורה, לקרן השתלמות ולקרן דפנה (או לקופה אחרת שבאה במקומה).
 • תוספת מיזוג רכיבים לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראה שעה), התשע"ה-2015.

תוספת מעבר לרפורמה

החל מיום 1.9.2017, תוספת מעבר לרפורמה, כמשמעה בסעיף 24 להסכם עוז לתמורה, תחושב למנהלים ברפורמה על בסיס רכיבים הבאים בלבד:

 • השכר המשולב;
 • תוספת 94' (תוספת תגבור והוראה)
 • תוספת מיזוג רכיבים

הוראות מיוחדות בדבר יישום ההסכם המתקן

 • כל העדכונים והשינויים שפורטו לעיל המתייחסים למורים שאינם ברפורמה ולמנהלים חייבים להתבצע ביחד בו-זמנית. אין לבצע עדכון / שינוי אחד מבלי שיבוצעו כל שאר העדכונים והשינויים שפורטו לעיל.
 • מורים שאינם ברפורמה ומנהלים שהשכר ברוטו שלהם בגין התקופה שמיום 1.9.2017 ועד ליום 31.1.2018 לפי ההסכם הקודם היה גבוה יותר לעומת השכר ברוטו שלו הם זכאים לפי ההסכם המתקן, לא יידרשו להשיב את הסכום העודף ששולם להם בגין התקופה האמורה.
 • עד להשלמת ההתאמות הנדרשות במערכות השכר בהתאם להוראות ההסכם המתקן ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט 2018 המשולמת בחודש ספטמבר 2018, תשלומי יתר שישולמו לעובדי הוראה כתוצאה מטעות ביישום ההסכם, ככל שישולמו, ייחשבו כמקדמות על חשבון שכר עבודה לעניין הוראות סעיף 25(א)(7) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
 • לעובד הוראה, אשר שולמו / ישולמו לו תשלום יתר, כאמור לעיל, תישלח הודעה בכתב, 30 יום לפני תחילת ביצוע הניכוי ממשכורתו, בדבר פרטי הסיבה לניכוי האמור, ותינתן לו אפשרות פרטנית להתייחס לניכוי לפני ביצועו. תשלומי היתר האמורים, ינוכו בחלקים שווים מ-12 משכורות חודשיות של עובדי הוראה.
 • יצוין כי ארגון המורים מודיע כי אין באמור לעיל כדי להוות הודאה בקיומה של טעות בשכר ששולם לעובד הוראה כלשהו.
 • מובהר כי לגבי מורים ברפורמה, השינויים לפי הסכם זה להסכם מיזוג רכיבים, אינם יוצרים חבות בתשלום למפרע. למען הסר ספק מובהר כי תשלומים שכבר בוצעו (בהתאם להסכם הקודם) לא יבוצעו בשנית ולא יהיה כפל תשלומים.
 • האמור בהסכם זה יבוצע החל במשכורת המשולמת בעד חודש אפריל 2018 המשתלמת בחודש מאי 2018 ולא יאוחר מהמשכורת המשתלמת בעד חודש מאי 2018 המשתלמת בחודש יוני 2018 . במסגרת משכורת החודש שבו יחל הביצוע, ישולמו גם ההפרשים שמיום 1.9.2017.

גמולים

בנוסף לנאמר לעיל, מתייחס ההסכם המתקן לעדכון ותשלום גמולים הבאים: גמול יעוץ חינוכי, גמולי תפקיד חדשים, גמול מורה חונך, גמול השתלמות. לגבי גמולים אלה נפרסם בהמשך במועדים שבהם יחולו העדכונים כאמור.

החזר ימי לימודים ושעות לימודים בחטיבה העליונה בשל שביתה

כמו כן, מפרט ההסכם המתקן אופן ביצוע החזר ימי לימודים ושעות לימודים בחטיבה העליונה בשל שביתה ותשלום המקדמה בגין ימי שביתה שנוכו מהשכר.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי