מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מאמרים

הסכם קיבוצי והחלטת ועדת מעקב מיום 29.7.2019 לגבי עובדים בדירוג רופאים בשירות המדינה

הסכם 42%

 

ביום 29.7.2019 נחתם הסכם קיבוצי בדבר עדכוני שכר עבור הרופאים המועסקים בשירות המדינה, אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוג הרופאים, המיוצגים על ידי הר"י, אשר זכאים לתוספת רופאים 42% (להלן - הרופאים הזכאים).

בהמשך להסכם הנ"ל, ביום 20.8.2019 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע כדלקמן:

שינוי אופן חישוב תוספת רופאים 42%

 • עד כה, תוספת רופאים 42% לרופאים חושבה על בסיס השכר המשולב בלבד.
 • החל מיום 1.1.2018, יש לחשב תוספת רופאים 42% על בסיס כל התוספות המשולמות לרופאים הזכאים, אשר נלקחות בחשבון לחישוב ערך יום, ואשר לא נקבע לגביהן מפורשות שאינן מהוות בסיס לחישוב תוספות אחוזיות.
 • ככל שלא ייקבע אחרת, תוספת רופאים 42% תחושב גם על בסיס תוספות שכר חדשות, אשר יסוכם עליהן בהסכמים קיבוציים עתידיים, אשר יוגדרו כרכיבים שיש לקחת בחשבון לחישוב ערך יום ולא ייקבע לגביהן מפורשות שלא יהוו בסיס לחישוב תוספות אחוזיות.
 • מובהר כי, לא יחול שינוי כלשהו בנוגע ליתר הכללים וההוראות החלים לעניין תוספת רופאים 42% כהגדרתה לעיל.
 • רופאים זכאים, אשר סיימו העסקתם בשירות המדינה או פרשו לגמלאות במהלך התקופה שמיום 1.1.2018 ועד למועד חתימתו של הסכם קיבוצי זה, יהיו זכאים לקבל הפרשי שכר בגין תשלום תוספת רופאים 42% על בסיס כל התוספות המשולמות לרופאים, אשר נלקחות בחשבון לחישוב ערך יום, כאמור לעיל, וזאת החל מיום 1.1.2018 ועד למועד סיום העסקתם או פרישתם.
 • התשלומים השוטפים והפרשי השכר על פי הסכם זה בגין התקופה שמיום 1.1.2018 יש לשלם במשכורת חודש אוגוסט 2019 (המשולמת בחודש ספטמבר 2019) ולא יאוחר ממשכורת חודש ספטמבר 2019 (המשולמת בחודש אוקטובר 2019).
 • למען הסר ספק, מובהר כי מאחר שתוספת רופאים 42% הוכרה כתוספת קבועה לעניין סעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], תש"ל - 1970, דהיינו לעניין חישוב פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963 לעניין הפרשות לפנסיה, לקרן השתלמות ולעניין גמלאות, הרי שהגדלת הבסיס לחישוב התוספת כמפורט בהסכם זה החל מיום 1.1.2018, צריכה להגדיל את המשכורת הקובעת של הרופאים הזכאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, אשר פרשו החל מיום 1.1.2018 ועד למועד חתימת הסכם זה וגמלתם תחושב על בסיס המשכורת הקובעת הכוללת את תוספת רופאים 42% המחושבת על בסיס השכר לערך יום.

מענק 42

 • רופאים זכאים, אשר היו מועסקים ביום חתימת ההסכם (קרי, ביום 29.7.2019) בשירות המדינה, יהיו זכאים לקבלת מענק חד פעמי בסך של 39,000 ₪ למשרה מלאה (להלן: מענק 42). יש לשלם את מענק 42 לרופאים הזכאים ב-2 חלקים שווים בסך של 19,500 ₪ כל אחד כדלקמן:
  • את החלק הראשון יש לשלם במשכורת חודש אוגוסט 2019 המשולמת בחודש ספטמבר 2019.
  • את החלק השני יש לשלם במשכורת חודש ינואר 2020 המשולמת בחודש פברואר 2020.
 • למען הסר ספק, מענק 42 לא יהווה שכר לכל דבר ועניין ולא יובא בחשבון בחישוב ערך יום, בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות, בחישוב הבסיס לחישוב פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963, ולעניין המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית או הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות.
 • למען הסר ספק, סכום מענק 42 כמפורט לעיל הינו למשרה מלאה, ורופאים זכאים המועסקים במועד חתימת הסכם זה בשירות המדינה בחלקיות משרה, יהיו זכאים לקבלת מענק 42 באופן יחסי ובהתאם לחלקיות משרתם.

תוספת ומענק חינוך לבריאות 2019

בהמשך להחלטת ועדת מעקב מיום 29.7.2019 בדבר תוספת חינוך לבריאות 2019, ביום 20.8.2019 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע כדלקמן:

 • החל מיום 1.4.2018 הרופאים, אשר מתקיימים בהם במצטבר שני התנאים המפורטים להלן, ואשר לא קיבלו "תוספת חינוך לבריאות 2012", כהגדרתה בסעיף 5 להחלטת ועדת המעקב מיום 22.5.2012, יהיו זכאים לקבלת תוספת חינוך לבריאות 2019:

(א)    רופאים שהועסקו ביום 1.1.2018 ובמועד החלטה זו עודם מועסקים כרופאי מינהל במשרדי הממשלה ובלשכות הבריאות, למעט במשרד הביטחון;

(ב)     רופאים הזכאים ל- 11 ימי ערך, מכוח סעיף 4 לזיכרון הדברים מיום 5.7.1983 ופסק הבורר דורון מיום 26.4.1977, אשר מחושבים נכון למועד חתימת החלטת ועדת מעקב זו לפי מקדם שאינו עולה על 0.875 וכפי שיהיה מעת לעת בהסכמים הקיבוציים;

 • מובהר למען הסר ספק, כי תוספת חינוך לבריאות 2019 תשולם לרופאים כהגדרתם לעיל, אשר אינם זכאים ו/או אינם מקבלים תוספת חינוך לבריאות 2012 מכוח החלטת ועדת המעקב מיום 22.3.2012.
 • תוספת חינוך לבריאות 2019 תעמוד על שיעור של 17% מהשכר המשולב.
 • תוספת חינוך לבריאות 2019 תהווה שכר לעניין חישוב פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ולעניין גמלאות (בשירות המדינה - המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] תש"ל - 1970). התוספת לא תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.
 • למען הסר ספק, מובהר כי תוספת חינוך לבריאות 2019 תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 

תוספת ומענק חינוך לבריאות 2019

 

מענק חינוך לבריאות 2019

 

 • הרופאים אשר במועד חתימת החלטה זו מתקיימים בהם התנאים המפורטים לעיל, ואשר אינם מקבלים תוספת חינוך לבריאות 2012 מכוח החלטת ועדת המעקב מיום 22.5.2012, יהיו זכאים למענק חד פעמי בסך של 7,100 ₪ לרופא במשרה מלאה (להלן: מענק חינוך לבריאות 2019).
 • למען הסר ספק, מענק חינוך לבריאות 2019 לא יהווה שכר לכל דבר ועניין ולא יובא בחשבון בחישוב ערך יום, בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות, בחישוב הבסיס לחישוב פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963, ולעניין המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית או הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות.

הוראות ביצוע נוספות

 • הסכומים והזכויות כמפורט לעיל, הינם לרופא המועסק במשרה מלאה. רופא במשרה חלקית יהיה זכאי לסכומים ולזכויות באופן יחסי לחלקיות משרתו.
 • תוקף החלטה זו החל מיום 1.4.2018 והפרשי שכר על פי ההחלטה כמו גם התשלומים השוטפים, יש לשלם במשכורת חודש אוגוסט 2019 המשולמת בחודש ספטמבר 2019 ולכל המאוחר במשכורת חודש ספטמבר 2019 המשולמת בחודש אוקטובר 2019.

 

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי