מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם קיבוצי מיום 18.3.2020 בדבר יציאה לחופשה במגזר הציבורי בתוקפת חירום

 

על מנת להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה במדינת ישראל פורסמו הוראות מיוחדות שונות, בעלות השפעה על כלל המשק ובכלל זה על עובדי המדינה והמגזר הציבורי. במסגרת הוראות אלה הוטלו הגבלות משמעותיות, בין היתר, על פתיחת מקומות עבודה וכן על התייצבות של עובדים במקומות עבודתם, לצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף.

הגבלות אלה שחלות, בין השאר, על המגזר הציבורי, לא מאפשרות לקיים שגרת עבודה רגילה. לנוכח הנסיבות החריגות שנוצרו, נאסר על חלק מהעובדים להגיע למקום העבודה והם אינם יכולים להמשיך לעבוד במתכונת עבודתם הרגילה לאור המגבלות שהוטלו עליהם ועל מעסיקיהם, ולא ניתן לקיים את חוזי העבודה במתכונתם הרגילה.

בהמשך לכך, ביום 18.3.2020 נחתם הסכם קיבוצי בדבר יציאת העובדים המועסקים במגזר הציבורי לחופשה בתקופת החירום – נגיף הקורונה (להלן: ההסכם הקיבוצי).

ביום 22.3.2020 פורסמו ברשומות:

בהמשך לנ"ל והחלטת הממשלה מס' 4910 מיום 20.3.2020 והחלטת הממשלה מס' 4927 מיום 25.3.2020 בעניין העובדים החיוניים, פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזרים עם הוראות ביצוע הבאים:

עובד חיוני

עובד חיוני – הוא אחד מאלה:

 • עובד אשר המנהל* קבע לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות הדין כי הוא נדרש לעבודה;
 • עובד שמחויב לעבוד מכוח הוראה שבדין.

*מנהל - מנכ"ל המשרד הממשלתי או יחידת הסמך, באישור נציב שירות המדינה.

יצוין כי הוראות ההסכם הקיבוצי אינן חלות על עובד חיוני.

ביום 20.3.2020 התקבלה החלטת ממשלה מס' 4910 לפיה משרדי הממשלה ויחידות הסמך הונחו לערוך רשימה של כל העובדים החיוניים במשרד או ביחידה, בתקופה שבה תקנות יציאה לחופשה יעמדו בתוקפן, בכפוף למגבלה המחייבת שנקבעה בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, כמפורט שם.

כמו כן, כל גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 וכל גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, נדרש לקבל הנחיות מהממונה על השכר בעניין קביעת הרשימות כאמור.

 

עובד רגיל

עובד רגיל – הוא עובד שאינו עובד חיוני.

הוראות ההסכם הקיבוצי חלות על עובד רגיל.

ביום 25.03.2020 התקבלה החלטת ממשלה מס' 4927 בדבר שינוי רשימת העובדים החיוניים, המתקנת את החלטת הממשלה מס' 4910 מיום 20.03.2020.

 

יציאה לחופשה בתקופת החירום – נגיף הקורונה

תחולה

 • הוראות ההסכם הקיבוצי שלהלן חלות על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה, לרבות עובדים המועסקים בשירות המדינה בחוזים מיוחדים שנעשו לפי תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), התש"ך-1960.
 • כמו כן, הוראות ההסכם הקיבוצי שלהלן חלות גם על כל העובדים, המועסקים על ידי אחד המעסיקים הציבוריים כהגדרתם לפי תקנות יציאה לחופשה, שהם אחד מאלה:
  • גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב.
  • תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב.
  • גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.
  • מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין.
  • מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 21 א' לחוק האמור, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושסכום הממשלה בתקציבו בשנת 2019, עמד על 25% לפחות.
  • בעלים של פנימייה המפוקחת על ידי משרד החינוך.

 • על אף האמור לעיל, ההוראות שלהלן לעניין שהייה בחופשה, לא יחולו על עובד:
  • אשר שהותו בחופשה ללא תשלום החלה טרם תחילת תקופת ההסכם הקיבוצי כמפורט להלן;
  • בשירות מילואים;
  • בתקופת לידה והורות כמשמעותה בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;
  • בחופשה ללא תשלום לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.

 • כמו כן, ההוראות שלהלן לעניין שהייה בחופשה, לא יחולו על עובד רגיל שמעסיקו הינו גוף מתוקצב או גוף נתמך, אם אישר זאת הממונה על השכר והסכמי העבודה, ובלבד שמתקיים אחד התנאים הבאים:
  • לגוף יש קושי כלכלי ממשי לעמוד בהוראות החוזר.
  • חלק ניכר מן העובדים בגוף זכאים לחופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית בלבד.
  • על גוף כאמור לפנות בכתב אל הממונה על השכר, על מנת לקבל את אישורו לעניין זה.

תקופת ההסכם

 • הוראות ההסכם הקיבוצי יחולו על התקופה שמיום 22.3.2020 ועד 16.4.2020 (להלן: "תקופת הסכם).

יציאה לחופשה של עובד רגיל

בתקופה החל מיום 22 במרץ 2020 ועד יום 16 באפריל 2020, ישהה כל עובד רגיל בחופשה בהתאם לאמור להלן:

 • כל עוד קיימת לעובד רגיל יתרה חיובית של ימי חופשת מנוחה - ולעניין זה יובא בחשבון כל סוג של חופשה שנתית כגון: חופשה מיוחדת, חופשה ארעית (למעט ימי בחירה וחופשה פנימית), תהיה החופשה האמורה על חשבון ימי חופשת המנוחה של העובד.
 • עובד רגיל שאין לו יתרה חיובית של ימי חופשת מנוחה, ישהה גם הוא בחופשה כאמור כמקדמה על חשבון ימי חופשת המנוחה (מהסוג של ימי חופשת מנוחה אשר ניתנים לצבירה בלבד), להם הוא עתיד להיות זכאי לאחר תום תקופת ההסכם (לדוגמה, מכסת ימי חופשת המנוחה בגין שנת 2021).
 • לגבי עובדים בדירוג סטודנטים המועסקים בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בעניין סטודנטים מיום 18.4.2016, מובהר, כי ניצול ימי החופשה יהיה רק במקום ביצוע עבודה בפועל, כך שסטודנט יוכל לעשות שימוש בימי החופשה שצבר, בחודש מרץ 2020 ובחודש אפריל 2020, רק כל עוד לא השלים את מכסת שעות העבודה החודשיות שנקבעו לו (96 או 120), כך שלא יחרוג ממכסת שעות העבודה החודשיות אשר משקפות את היקף משרתו כפי שנקבע על ידי הגוף.

יודגש כי, אין באמור לעיל כדי לשנות את הכללים הקיימים בכל גוף בדבר חיוב מאזן החופשה של העובד.

חופשה מרוכזת בחג הפסח

לגבי עובדים, שלגביהם נהוגה חופשה מרוכזת שתחילתה בערב חג הפסח התש"ף, לא יחול שינוי מכוח ההסכם הקיבוצי ותקנות יציאה לחופשה בנוגע לחופשה המרוכזת האמורה, לרבות בנוגע לחיוב מאזן ימי חופשת המנוחה לפי הסדר החופשה המרוכזת.

קריאה לעבודה לעובד שעתיד היה להיעדר בתשלום בחודשים יולי-אוגוסט 2020

לגבי עובד שבעניינו חל הסדר לפיו הוא עתיד להיעדר ממקום העבודה בתשלום במהלך החודשים יולי - אוגוסט 2020, המעסיק יהא רשאי לקרוא לעובד לעבודה בחודשים יולי אוגוסט 2020 (וככל שמקום העבודה של העובד יהיה סגור בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בשל הנסיבות המתוארות לעיל, אזי - במועד אחר שיסוכם בין הצדדים), גם בתקופה בה היה אמור להיעדר בתשלום כאמור או בחלקה, לרבות בשל הארכת שנת הלימודים התש"ף במערכת החינוך, ובלבד שמספר הימים בהם ייקרא העובד לעבודה כאמור לא יעלה על מספר הימים שבהם שהה העובד בחופשה בתקופת ההסכם.

הימים בהם ייקרא עובד לעבודה כאמור, יבואו חלף הפחתת ימי חופשה באותו מספר לפי סעיף זה ובלבד שהדבר לא ייצור כפל תשלום שכר לעובד.

 

תעודת מחלה בתקופת ההסכם

 • נוכח הנסיבות החריגות שנוצרו כמפורט לעיל, עובד רגיל לא יהיה זכאי לדמי מחלה בגין תקופת החוזר, קרי לתקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 16.4.2020 (גם במקרה של תעודת מחלה גורפת לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020).
 • יחד עם זאת, יוכרו תעודות מחלה שהונפקו לפני יום 15.3.2020 (לא כולל) ואשר חלות לגבי ימים שחלים בתקופת החוזר, כמזכות בדמי מחלה, והן בלבד.
 • למען הסר ספק, אין באמור כאן, כדי לגרוע מהכרה בתעודות מחלה לגבי התקופה שעד ליום 21.3.2020 (כולל).
 • להלן הדוגמאות לשם ההבהרה של האמור כאן:
  • תעודת מחלה שהונפקה לפני יום 15.3.2020 (לא כולל) ואשר חלה לגבי התקופה שלאחר יום 21.3.2020, תוכר גם לגבי התקופה שלאחר יום 21.3.2020.
  • תעודת מחלה שהונפקה בתקופה שמיום 15.3.2020 ועד יום 21.3.2020 (כולל), תוכר לכל היותר לגבי התקופה שעד יום 21.3.2020 (כולל).
  • תעודת מחלה שהונפקה החל מיום 15.3.2020 לא תוכר לגבי התקופה שמיום 22.3.2020 ועד יום 16.4.2020 (כולל).
 • יצוין שבהסכם הקיבוצי נקבע גם שתוקם קרן ימי חופשה אצל כל אחד מהמעסיקים, אשר תפעל כדי לסייע לעובדים שאין ברשותם יתרת ימי חופשה מספקת לצורך ניצול ימי חופשה בתקופת ההסכם בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי, והכל בהתאם לכללים שיעוגנו בהסכם קיבוצי בהמשך.
 • מובהר כי כל הסכמה של גוף מתוקצב או נתמך בעניין זה כפופה להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, על כך המשתמע מכך.
 • יצוין כי לפי ההסכם הקיבוצי, על אף האמור לעיל, תעודות מחלה בגין אשפוז בבית חולים או מחלה קשה יידונו בוועדת מעקב.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי