מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

הסכם קיבוצי של העובדים סוציאליים במגזר הציבורי, להגדלת שיעור משרה/שעות נוספות ולתשלום מענק בגין ההגדלה

תחולה

 • ההסכם חל על עובד המועסק אצל אחד המעסיקים המפורטים להלן, אשר משכורתו מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג העובדים הסוציאליים והמיוצג על ידי ההסתדרות;

- מדינת ישראל;

- המוסד לביטוח לאומי;

- מרכז השלטון המקומי בישראל;

- שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל-אביב וחיפה);

- מרכז המועצות האזוריות;

- הסתדרות מדיצינית הדסה;

- שירותי בריאות כללית;

- הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

 

 • יצוין כי, ההסכם לא יחול על עובדים סוציאליים, אשר יוותרו בכתב על ההצטרפות להסכם.

 • מענק חד פעמי לעובד מגדיל משרה

  • עובד מגדיל משרה כהגדרתו להלן, יהיו זכאים למענק חד פעמי.
  • עובד מגדיל משרה - עובד אשר מתקיימים לגביו כל אלה במצטבר:
   • היקף משרתו אצל המעסיק ערב יום 1.8.2020 או במועד תחילת העסקתו (על-פי היקף המשרה אליו התקבל לעבודה, וככל שהתקבל במסגרת מכרז, על-פי היקף המשרה שנקבע במכרז), המאוחר מביניהם, אינו היקף משרה מלאה. הועסק בשירות המעסיקים בתקופה שמיום 1.8.2020 ועד ליום 30.6.2021, כולה או חלקה;
   • היקף משרתו הוגדל בתקופת המענק, כולה או חלקה, בנוסף להיקף המשרה הנוכחי (בפעולת חיבור), בשיעור המופיע לצד הדרגה, כמפורט בהסכם. ככל שבמהלך תקופת ההגדלה תשתנה דרגתו של העובד, ישתנה בהתאמה שיעור הגדלת היקף המשרה כאמור בהסכם.
   • יודגש כי נדרש להגדיל את היקף משרתם של כל העובדים הזכאים למעט עובדים אשר הודיעו למעסיקם בכתב כי אינם מעוניינים בכך ולפרק הזמן שיודיעו כי אינם מעוניינים בכך. למען הסר ספק מעסיק אינו רשאי למנוע מהעובד לדווח כי אינו מעוניין בהגדלת היקף המשרה כאמור.
 • כמו כן, לפי ההבהרה שהתקבלה ממרכז השלטון המקומי, ההסכם לא חל על עובדים סוציאליים, המועסקים במשרה מלאה, אשר זכאים בשכרם לתשלום שעות נוספות גלובאליות.

 

 • המענק החד פעמי לעובד מגדיל משרה יחושב כדלקמן:

- עובד מגדיל משרה, אשר היקף משרתו הוגדל כמפורט בהסכם, במשך כל תקופת המענק - יהיה זכאי למענק חד פעמי שהוא התוצאה של מכפלת שיעור משרתו ערב יום 1.8.2020 ב-5,500 ₪ עבור התקופה שמיום 1.8.2020 ועד ליום 30.6.2021 –דהיינו עבור 11 חודשים.

- עובד מגדיל משרה אשר בחודש מסוים עבד פחות שעות מתוך מספר השעות המהווה את שיעור הגדלת היקף המשרה, ולא השלים אותן באותו החודש (למשל באמצעות חופשה או מחלה), יהיה זכאי בעבור אותו חודש למענק באופן יחסי.

- עובד מגדיל משרה, אשר היקף משרתו הוגדל בחלק מתקופת המענק, יהיה זכאי לחלק יחסי של המענק המשולם לעובד מגדיל משרה כאמור, במשך כל תקופת המענק.

- עובד מגדיל משרה שבמהלך תקופת המענק עבר להיקף משרה מלאה, יחול לגביו החל ממועד המעבר להיקף משרה מלאה ההנחיות לגבי תשלום מענק לעובד שעות נוספות כמפורט להלן.

- למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה עובד לא יהיה זכאי לכפל מענקים בגין אותה תקופה.

 

מענק חד פעמי לעובד שעות נוספות

 • עובד שעות נוספות כהגדרתו להלן, אשר יגדיל את כמות שעות נוספות, כמפורט בהסכם, יהיו זכאים למענק חד פעמי.

 • עובד שעות נוספות - עובד אשר מתקיימים לגביו כל אלה במצטבר:

- היקף משרתו אצל המעסיק ערב יום 1.8.2020 או במועד תחילת העסקתו (על-פי היקף המשרה אליו התקבל לעבודה, וככל שהתקבל במסגרת מכרז, על-פי היקף המשרה שנקבע במכרז), המאוחר מביניהם, הינו היקף משרה מלאה;

- הועסק בשירות המעסיקים בתקופת המענק, כולה או חלקה;

- עובד במשרה מלאה שעבד בתקופת המענק, כולה או חלקה, מספר שעות נוספות כמפורט בהסכם, כולן או חלקן. עובד שערב חתימת ההסכם עבד שעות נוספות בפועל, השעות הנוספות כמפורט בהסכם, יהיו מעבר לממוצע השעות הנוספות שלו בשנים עשר החודשים שקדמו ליום 1.8.2020 (וככל שעבד תקופה קצרה משנים עשר חודשים עובר ליום 1.8.2020, ממוצע השעות הנוספות שלו בתקופה קצרה זו); ולגבי עובד שיתקבל לעבודה לאחר יום 1.8.2020, מספר השעות הנוספות כאמור בהסכם יהיו מעבר לממוצע השעות הנוספות שבוצעו בשנים עשר החודשים שקדמו ליום 1.8.2020 על-ידי יתר העובדים הסוציאליים ביחידה באותו תפקיד (וככל שאין עובדים באותו תפקיד, בתפקיד דומה).

- מובהר כי כל העובדים הרלוונטיים, זכאים לבצע במהלך המועד הקובע את מספר שעות נוספות חודשי כמפורט בהסכם.

- עובד מגדיל שעות נוספות יוכל לבקש מהמעסיק שלא תשולם לו המקדמה הראשונה ו/או המקדמה השניה כמפורט להלן.

- ככל שבמהלך התקופה הקובעת תשתנה דרגתו של העובד, תשתנה בהתאמה המכסה הנוספת של מספר השעות הנוספות כמפורט בהסכם.

 

 • המענק החד פעמי לעובד שעות נוספות יחושב כדלקמן:

- עובד שיבצע שעות נוספות, כמפורט בהסכם, במשך כל תקופת המענק יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכום של 5,500 ₪ עבור תקופת המענק.

- עובד שעות נוספות אשר עבד בחודש מסוים מספר שעות נוספות הנמוך ממספר השעות הנוספות המצוין בהסכם, יהיה זכאי בעבור אותו חודש למענק באופן יחסי.

- עובד שעות נוספות אשר עבד מספר שעות נוספות כאמור בהסכם, בחלק מתקופת המענק, יהיה זכאי לחלק יחסי של המענק המשולם לעובד שעות נוספות.

 

חישוב תקופות העבודה במסגרת תקופת המענק לעובד מגדיל משרה ולעובד שעות נוספות

 • בחישוב תקופת העבודה במסגרת תקופת המענק לעובד שעות נוספות או לעובד מגדיל משרה, לא יילקחו בחשבון תקופות בהן שהה עובד, מכל סיבה שהיא, בחופשה ללא תשלום או בחופשה שדינה כחופשה ללא תשלום ותקופות אלה בלבד.

 • יש לקחת בחשבון בחישוב המענק תקופות בהן שהה העובד בשירות מילואים או בתקופת לידה והורות לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 או בחופשה ללא משכורת לרגל מחלה, ובלבד שהגדיל משרה או עבד שעות נוספות בחודש שלפני תחילת התקופה האמורה או בחודש שבו חזר לעבודה, במהלך תקופת המענק, ובתקופות אלו ייחשב העובד כעובד מגדיל משרה או כעובד שעות נוספות, לפי העניין. עבור תקופת החל"ד או המילואים יחשב העובד כאילו הגדיל את משרתו או ביצע את השעות הנוספות באופן מלא.

 

כללים בנוגע לחישוב המענק

 • המענק לעובד מגדיל משרה או המענק לעובד שעות נוספות אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, תגמול עבור עבודה נוספת לרבות גמול בעד שעות נוספות, כוננויות, קריאות פתע, משמרות, או שכר עידוד (ככל שהעובד זכאי להם), פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה, פדיון חופשה, לא יילקח בחשבון בחישוב גמלה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970 ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות לקרן השתלמות, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים), אך יש לבצע בגינו הפרשות לקופת גמל לקצבה לפי השיעורים בהם מבוצעת הפרשה עבור העובד בגין רכיבי החזר הוצאות, כאמור בהסכם הקיבוצי מיום 3.3.99 בעניין המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת (5% הפרשות מעסיק; 5% הפרשות העובד אשר תנוכה משכרו).

 • למען הסר ספק יובהר כי המענק לעובד מגדיל משרה או לעובד שעות נוספות, לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987.

 • עוד יובהר כי אין בתשלום המענק לעובד מגדיל משרה או לעובד שעות נוספות כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלת השכר המשולב הקיימת במועד חתימת מסמך זה.

למען הסר ספק מובהר, כי המקדמות והמענק המשולם מכוח הסכם זה הינם בנוסף לשכר לו זכאי עובד בגין הגדלת היקף המשרה ו/או דיווח על מספר שעות נוספות.

 

תוספת בגין עבודה בחלקיות משרה לפי חוקת העבודה בשלטון מקומי

 • מוסכם כי לעובד מגדיל משרה התוספת בגין עבודה בחלקיות משרה, לפי סעיף 27.3 בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות [נוסח משולב] (להלן - "חוקת העבודה") או לפי סעיף 15 בהסכם הקיבוצי מיום 1.2.2018 שנחתם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות מרכז המועצות האזוריות וההסתדרות, לפי העניין, לא תופחת עקב הגדלת היקף משרתו וזאת לאורך כל תקופת המענק, קרי - עד ליום 30.6.2021.

 

מועד תשלום המענק

 • המענק החד פעמי לעובד מגדיל משרה ולעובד שעות נוספות ישולם במשכורת חודש יולי 2021, אשר משתלמת בחודש אוגוסט 2021 ולכל המאוחר במשכורת חודש אוגוסט 2021 המשתלמת בחודש ספטמבר 2021, ובמועד תשלומו יקוזזו ממנו התשלומים עבור המקדמות כמפורט להלן.

 • למען הסר ספר, לא יהיה מצב של תשלום כפל מענקים.

 

תשלום מקדמת מענק בשכר חודש אוגוסט 2020

במשכורת חודש אוגוסט 2020 לכל העובדים הסוציאליים הפעילים, אשר נקלטו לעבודה בשירות המעסיקים לפני 1.8.2020, שולמה הפעימה הראשונה של מקדמת המענק בשיעור של 2,750 ₪ בכפוף לחלקיות משרתו של העובד נכון לחודש יולי 2020.

תשלום מקדמת מענק בשכר חודש ינואר 2021

במשכורת חודש ינואר 2021 ולכל המאוחר במשכורת חודש פברואר 2021 תשולם לעובדים הזכאים הפעימה השנייה של מקדמת המענק, אשר תחושב לפי הנוסחה שמפורטת בהסכם בניכוי הפעימה הראשונה של המקדמה ששולמה כאמור במשכורת חודש אוגוסט 2020.

הוראות ביצוע מפורטות יפורסמו בסמוך למועד ביצוע התשלומים, כמפורט לעיל, בפועל.

 

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי