מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מאמרים

הסכם הסגר השני מיום 16.9.2020 בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

כפי שפורסם בהרחבה בחודשים מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2020, בהמשך להחלת הוראות "התו הסגול" והימשכות הנסיבות החריגות שנוצרו עקב משבר נגיף הקורונה:

 • ביום 1.5.2020 נחתם הסכם קיבוצי בדבר הסדרת תנאי העובדים במסגרת החזרה ההדרגתית לשגרה (הסכם התו הסגול).
 • ביום 18.5.2020 נחתם הסכם קיבוצי נוסף המתקן את ההסכם הקיבוצי מיום 1.5.2020.
 • ביום 30.6.2020 נחתם הסכם קיבוצי נוסף, אשר האריך תוקף הסכם התו הסגול עד ליום 31.7.2020.
 • ביום 4.8.2020 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין מדינת ישראל ומעסיקים אחרים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, אשר, בין השאר, האריך תוקף הסכם התו הסגול עד ליום 30.9.2020.


לנוכח הימשכות משבר הקורונה והחלטת הממשלה על הטלת הסגר השני, ביום 16.9.2020 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה אשר נועד לתת מענה לצרכי השעה, לשמור על רציפות העסקתם של העובדים חלף השעייתם של חוזי העבודה, ולהגביר את הוודאות של העובדים והמעסיקים לנוכח המשבר (להלן: הסכם הסגר השני או ההסכם). ביום 5.10.2010 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד נוסף שמאריך תוקפו של הסכם הסגר השני.

 

ביום 16.9.2020 פורסם חוזר מטעם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר להלן עיקריהן:

 

תחולת ההסכם

 • הסכם הסגר השני יחול על המעסיקים החתומים עליו בלבד ולא יורחב באמצעות תקנות שעת חירום או באמצעות חקיקה. מעסיקים אשר עובדיהם מאוגדים בהסתדרות ומעוניינים להצטרף להסכם יחתמו על כתב הצטרפות להסכם.
 • הסכם הסגר השני יחול על כל העובדים המועסקים בשירות אחד המעסיקים החתומים על ההסכם, לרבות מי שמועסק בחוזה עבודה אישי או חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, ואולם, לגבי הרשויות המקומיות, רשות מקומית תהיה רשאית להחליט אם להחיל הסכם זה גם לגבי עובד המועסק בחוזה אישי.
 • ההסכם לא יחול על עובד המועסק כעמ"י תעופה כהגדרתו בהסכם הקיבוצי מיום 17.4.2020 (להלן: הסכם המשך יציאה לחופשה), וכן לא יחול על עובדים במעונות יום לגלאי 0 - 3 ברשויות שהוסכם לגביהן בין הצדדים להסכם.
 • רשות מקומית, אשר מספר ימי העבודה בה בתקופת ההסכם הוא 14 ומעלה, תהיה רשאית שלא להחיל את הסכם הסגר השני על עובד ברשות מקומית אשר הסכם המשך יציאה לחופשה לא חל לגביו, וכן על עובד ברשות מקומית כאמור שאינו זכאי לקביעות או שטרם השלים את תקופת העבודה המזכה בקביעות.
 • ההסכם לא יחול על עובד בזמן שהוא שוהה בחופשה ללא תשלום ואין באמור כדי לחייב מעסיק להחזיר עובד מחופשה ללא תשלום במועד חתימת ההסכם.
 • ההסכם יחול גם על עובדים אשר מועסקים בשירות מעסיק ציבורי אחר (שאינו חתום על ההסכם) שחלות עליו או לגביו ההגבלות מעבר להגבלות אשר חלו ביום 12.9.2020 ערב החלטת הממשלה, ואשר יחתום על כתב ההצטרפות להסכם. המעסיק ישלח הודעה בכתב ליו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות בדבר חתימתו על כתב ההצטרפות. ההסכם ייכנס לתוקף ממועד מתן ההודעה להסתדרות אלא אם ניתנה הודעה מאת יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בתוך 48 שעות ממועד מתן הודעת ההצטרפות על התנגדות ההסתדרות להצטרפות המעסיק, ובמקרה זה ידונו הצדדים בטענות ההסתדרות, ולגבי מעסיק שהוא גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 בשיתוף הממונה על השכר.

 

 

תקופת ההסכם

ההסכם הוא לתקופת חירום זמנית מיום 17.09.2020 ועד ליום 15.11.2020, אלא אם יבוטלו המגבלות על מקומות העבודה. או אז, תסתיים תקופת ההסכם במועד ביטול המגבלות (להלן: תקופת ההסכם).

 

הגדרות

מנהל -

 • בשירות המדינה - מנכ"ל המשרד הממשלתי או יחידת הסמך;
 • ברשויות המקומיות - ראש הרשות המקומית או מנכ"ל הרשות המקומית או מזכיר הרשות המקומית, בהתאם להסמכה לכך על-ידי ראש הרשות המקומית;
 • במוסדות להשכלה גבוהה - מנכ"ל המוסד להשכלה גבוהה;
 • במועצות הדתיות - יו"ר המועצה הדתית;
 • במעסיק ציבורי אחר - מנכ"ל או בעל תפקיד מקביל אצל אותו מעסיק אם אין מנכ"ל אצל אותו מעסיק ואם אין מנכ"ל או בעל תפקיד מקביל אצל אותו מעסיק, בעל התפקיד הבכיר ביותר בהנהלת אותו מעסיק.

 

עובד בהסדר - עובד אשר המנהל קבע לגביו, לפי שיקול דעתו, בכפוף להוראות הדין, כי מתקיים לגביו, בתקופת ההסכם או בחלקה, שני התנאים הבאים במצטבר:

 

 1. חל לגביו אחד מאלו:


  א. הוא אינו יכול להמשיך במתכונת הרגילה של עבודתו לאור מגבלות שהוטלו בדין או מכוחו (לרבות הגבלות בדבר הגבלת שהייה של עובדים במקום עבודה) (להלן: קבוצה א).

  ב. הוא אינו יכול לבצע את עבודתו לאור החלטה על סגירת מקום עבודה מסוים בשל התפרצות נגיף הקורונה (להלן: קבוצה ב).

  ג. הוא אינו נדרש לעבודה לאור מגבלות שהוטלו בדין או מכוחו, שגרמו לירידה משמעותית בפעילות לעומת הפעילות הסדירה ערב פרוץ משבר נגיף הקורונה (להלן: קבוצה ג).


 2. הוא אינו יכול לבצע את עבודתו שלא ממקום העבודה הרגיל (כולל עבודה מהבית), וזאת בהתאם לכללים שחלים אצל המעסיק בעניין זה.

 

בחוזר פורסמו הנחיות לגבי הודעה לעובדים שהוגדרו כעובדים בהסדר.

על אף האמור לעיל, עובד לא ייקבע כעובד בהסדר במקרים המפורטים להלן:

 

 • ברשות מקומית, סייעת לגננת בגני ילדים שלגביה תחול הודעה בענייני עובדים שמספרה 17/2020 מיום 16.9.2020;
 • עובד בחודש שבו העסקתו אמורה להסתיים;
 • עובד אשר חייב בבידוד במועד חתימת ההסכם או במועד בו יוחלט על סגירת מקום עבודתו, בתקופה שבה הוא חייב בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית), התש"ף -2020 כנוסחו מעת לעת או מכוח הוראה אחרת שתקבע חובת בידוד.
 • בתקופה שבה הוא שוהה בחופשת מחלה על פי תעודת המחלה שהונפקה לפני מועד חתימת ההסכם, ובמשך כל תקופת מחלתו על פי תעודת המחלה שהונפקה כאמור.
 • בתקופה בה הוא שוהה בחופשה ללא תשלום, לרבות לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (לרבות תקופת לידה והורות). אין בהסכם בכדי למנוע מעובד לבקש לצאת לחופשה ללא תשלום באופן מלא בהתאם לכללים שחלים בעניין זה אצל מעסיקו.
 • בימים בהם נהוגה במקום העבודה חופשה מרוכזת בחג סוכות (להלן: החופשה המרוכזת). מובהר כי לא יחול שינוי מכוח הסכם הסגר השני בנוגע לחופשה המרוכזת הנהוגה בכל מקום עבודה בחג הסוכות, לרבות בנוגע לחיוב מאזן ימי חופשת המנוחה לפי הסדר החופשה המרוכזת.

 

תקופה מיוחדת לעובד בהסדר

 • עובד בהסדר וכל עוד הוא עובד בהסדר - בימים או בחלקי הימים שבהם הוא עובד בהסדר (להלן: התקופה המיוחדת), לא יידרש לביצוע תפקידו ויהיה זכאי לתשלום (להלן: תשלום מיוחד) בעד התקופה המיוחדת.
 • התקופה המיוחדת תיחשב לגבי עובד שהועסק במשרה מלאה בחודש שקדם להסכם הסגר השני או הסכם התו הסגול, כתקופת עבודה בחלקיות משרה של 70%, לצורך חוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970 ולצורך שיעור משרה להפרשה לקרן פנסיה ותיקה. לגבי עובד שהועסק בחלקיות משרה בחודש שקדם להסכם הסגר השני או הסכם התו הסגול - תחשב תקופת השירות באופן יחסי בהתאם לחלקיות המשרה (כלומר: היקף המשרה בחלקיות המשרה האמורה * 70%).
 • לעניין חישוב ותשלום הבראה וביגוד לעובד בהסדר, יראו אותו כאילו לא היה עובד בהסדר והיה ממשיך לעבוד כרגיל.
 • הימים בהם ישהה העובד בתקופה המיוחדת ייחשבו לצורך צבירת זכויות הקשורות בוותק ולצורך רציפות זכויות בהתאם לכללים החלים אצל כל מעסיק.
 • מאזן החופשה של העובד לא יחויב בגין הימים בהם ישהה בתקופה מיוחדת.

 

תשלום מיוחד לעובד בהסדר

 • בגין התקופה המיוחדת לעובד בהסדר ישולם תשלום מיוחד.

 • תשלום מיוחד יחושב כמכפלת שלושת אלו:

  1. 70% (לעמת 67.5% בתקופת הסכם התו הסגול) מסך רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב השלמת פיצוי פיטורין (ברוטו פנסיוני ברובד הראשון) בחודש עבוד אחרון שקדם לתחילת תקופת הסכם הסגר השני או הסכם התו הסגול, למעט רכיבי הבראה וביגוד (ככל שהם נכללים ברכיבים אלו);

  2. החלק היחסי של התקופה המיוחדת מתוך חודש העבודה שבה חלה התקופה המיוחדת;

  3. חלקיות המשרה של העובד, ולגבי עובד המועסק במשרה חלקית - לפי ממוצע של חלקיות משרות בחודשים דצמבר 2019, ינואר ופברואר 2020, ככל שישנם. אם העובד לא עבד בשלושת החודשים האמורים – אזי לפי ממוצע חלקיות משרתו בשלושת חודשי העבודה שקדמו לתקופת ההסכם שבהם לא היה עובד בהסדר לפי הסכם הסגר השני או לפי הסכם התו הסגול, ככל שישנם.


 • התשלום המיוחד ישולם במועד תשלום המשכורת החודשית לעובד.

 • בגין התשלום המיוחד, יבוצעו הפרשות לקרן השתלמות (לעובדים הזכאים להפרשה לקרן השתלמות), ולעובדים שאינם בהסדר של פנסיה תקציבית לפי חוק שירות המדינה הגמלאות [נוסח משולב], התש"ל-1970 או לפי הסכם, יבוצעו בגינו הפרשות לקופת גמל לקצבה, בהתאם לשיעורים ולכללים החלים לגבי הפרשה בגין השכר המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי חוק (ברוטו פנסיוני ברובד הראשון).

 • יובהר כי, לעומת הסכם התו הסגול, לפי הסכם הסגר השני לא תשולם מקדמת התשלום המיוחד.

 

מענק לידה

עובד/ת שדמי הלידה שלו/ שלה יחושבו לפי תקופה הכוללת את התקופה המיוחדת, יהיה/ תהיה זכאי/ת, לאחר חזרתו/ה לעבודה, למענק חד פעמי מהמעסיק בגובה 42.86% מהתשלום המיוחד שלו הוא/היא זכאי/ת לפי האמור לעיל. בגין המענק לא יבוצעו הפרשות לקופת גמל.

 

תקופה מיוחדת לעובד בהסדר, אשר יועסק בחלקיות משרה הנמוכה מחלקיות משרתו הרגילה

 • לפי הסכם הסגר השני, מעסיק יוכל להציע לעובד שבהסדר להעסיקו בחלקיות משרה נמוכה מחלקיות המשרה הרגילה שלו. במידה ויסכמו, מעסיק יוכל לשנות את היקף המשרה הרגילה של העובד (להלן: עובד בהסדר חלקי), בתקופת ההסכם או בחלקה, ובכלל זה להעסיקו בחלק מיום העבודה או בחלק מימי העבודה, ובכפוף לתנאים המצטברים להלן:

  • העובד יועסק רק בתפקידו הרגיל;
  • העובד יועסק בחלקיות משרה בשיעור של 20% ומעלה;
  • העובר יועסק לא פחות מחצי שעות התקן היומי שלו, בכל יום שבו נקרא לעבודה;

 • המעסיק יהיה רשאי להגדיל בהמשך ובהתאם לצרכי העבודה, את היקף משרתו של העובד, בכפוף לאמור לעיל.

 • המעסיק לא יהיה רשאי להקטין את היקף המשרה שקבע כאמור, אלא בהסכמת העובד.

תשלום פיצוי מיוחד לעובד ששונתה חלקיות משרתו

 • שכר העובד בהסדר חלקי ישולם בהתאם לחלקיות משרתו של העובד שנקבעה כאמור לעיל (להלן: חלקיות מופחתת).

 • בגין ההפחתה בהיקף המשרה העובד בהסדר חלקי יהיה זכאי בנוסף לשכרו לתשלום (להלן: פיצוי מיוחד), אשר יחושב במכפלת שלושת אלה:

- (לעומת 67.5% בתקופת הסכם התו הסגול) מסך רכיבי השכר המובא בחשבון לחישוב השלמת פיצוי פיטורין (הברוטו הפנסיוני ברובד הראשון) בחודש שקדם לתקופת הסכם הסגר השני או הסכם התו הסגול, למעט רכיבי הבראה וביגוד.

- החלק היחסי של התקופה שבה הוא הועסק בחלקיות מופחתת, מתוך חודש העבודה.

- חלקיות שתחושב כהפרש בין חלקיות משרתו של העובד שלפיה הועסק בחודש עבודה אחרון שקדם לתקופת הסכם הסגר השני או הסכם התו הסגול, לבין חלקיות מופחתת.

 

 • בגין כל חודש בתקופת ההסכם שבגינו יזוכה העובד בפיצוי מיוחד האמור, היקף משרתו ייחשב כאילו גדל בשיעור שיחושב לפיה תוצאת המכפלה של שיעור ההפחתה בהיקף המשרה ב-70%, והגדלה זו תיחשב כתקופת שירות לכל דבר בהיקף האמור ובתשלום הפיצוי המיוחד, לצורך חוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970 ולצורך שיעור משרה להפרשה לקרן פנסיה ותיקה (להלן : הגדלת היקף המשרה). מובהר כי חלקיות משרתו באותו החודש תחשב, לעניינים כאמור, כצירוף של חלקיות המשרה שבה הועסק בפועל והגדלת היקף המשרה.

 • בגין תשלום הפיצוי המיוחד יבוצעו הפרשות לקרן השתלמות, ולעובדים שאינם בהסדר של פנסיה תקציבית לפי חוק שירות המדינה הגמלאות [נוסח משולב], התש"ל-1970 או הסכם, יבוצעו בגינו הפרשות לקופת גמל לקצבה, בהתאם לשיעורים ולכללים החלים לגבי הפרשה בגין השכר המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

 • עובד בהסדר חלקי, אשר ידווח על יום מחלה בתקופת ההסכם, ואשר לזכותו עומדת יתרה צבורה של ימי מחלה, יהיה זכאי לדמי מחלה שיחושבו באופן יחסי לדמי מחלה רגילים, כך שלא יעלו על דמי מחלה לפי היקף משרתו בפועל בתוספת הפיצוי המיוחד, בגין כל יום עבודה שבו דיווח כאמור, בכפוף לכל הכללים החלים אצל מעסיקו לגבי דיווח על מחלה ולגבי מספר הימים בגינם זכאי העובד לדמי מחלה.

 • מוסכם כי בגין כל יום המופיע בתעודת המחלה ינוכה לעובד בהסדר חלקי, חלק יחסי מיום המחלה הצבורה שלו, בהתאם לאופן היחסי שלפיו חושבו לגבי דמי המחלה כאמור לעיל.

 • לעניין חישוב ותשלום הבראה וביגוד לעובד כאמור, יראו את העובד בהסדר חלקי כאילו לא חל שינוי בחלקיות משרתו, והוא המשיך לעבוד בהיקף משרתו הרגיל.

 

מענק לידה - עובד/ת בהסדר חלקי, שדמי הלידה שלו/שלה יחושבו לפי תקופה הכוללת עבודה בחלקיות מופחתת, יהיה/תהיה זכאי/ת, לאחר חזרתו/ה לעבודה, למענק חד פעמי מהמעסיק, בגובה 42.86% מתשלום הפיצוי המיוחד שלו הוא/היא זכאי/ת, לפי האמור לעיל. מוסכם כי לא יבוצעו הפרשות לקופת גמל בגין המענק האמור.

 

הוראות ההסכם הנוספות

 • סעיף 5 להסכם מתאר מתווה להעסקת עובדים.
 • סעיף 6 להסכם קובע אופן מתן ההודעה לעובד בהסדר.
 • סעיף 8 מפרט כלים העובדים לרשות המעסיק במטרה להגדיל את מספר העובדים המועסקים ולהקטין את מספר העובדים שבהסדר (גמישות העסקה מיוחדת לתקופת ההסכם).
 • כמו כן, ביום 25.9.2020 התקבלה החלטת ועדת מעקב לפי נקבע כי עובד שיוצא לחופשה מרוכזת לא יכול להיחשב כעובד בהסדר ותקופת החופשה המרוכזת תכלול גם 3 ימים מתום חופשת יום כיפור ועד תחילת חופשת סוכות, קרי מ-29.9.2020 ועד 1.10.2020 (כולל).

 

 

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי