מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

תשלומים מיוחדים ליולדת נכה ולבן זוגה - תיקון תקנות הביטוח הלאומי

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אישה שנפטרה), התשל''ג-1973 קובעות אופן ושיעורי התשלום של קצבה מיוחדת ותגמול מיוחד במקרה של אישה שנפטרה בעת הלידה או תוך שנה מיום הלידה. בהמשך לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 155), התשע"ד-2014, ביום 4.12.2014 פורסמו ברשומות (בקובץ התקנות מס' 7451) תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אישה שנפטרה)(תיקון), התשע"ה-2014, אשר קובעות אופן ושיעורי התשלום של קצבה מיוחדת ותגמול מיוחד, במקרה של אישה שנקבעה לה דרגת נכות בשיעור 100% (להלן: מבוטחת נכה) כדלקמן :

לעניין תקנות אלה, "מבוטחת נכה" הינה אישה מבוטחת לפי סעיף 40 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: החוק), שנקבעה לה דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 100%, וניתן לה אישור רפואי (כהגדרתו בסעיף 62א לחוק) שלפיו היא אינה מסוגלת לטפל ביילוד שילדה.
קצבה מיוחדת
למבוטחת נכה שהיא הורה עצמאי (כהגדרתו בסעיף 62א לחוק), ישלם המוסד לביטוח לאומי בעד כל יילוד שנולד באותה לידה והנמצא בישראל, קצבה חודשית מיוחדת בשיעור 30% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, במשך תקופה של שלושה חודשים ממועד הלידה.
תגמול מיוחד
המוסד ישלם לבן-זוגה של מבוטחת נכה תגמול מיוחד כדלקמן :

 1. היום הקובע לתשלום הינו יום הלידה, או היום שבו הפסיק לעבוד או לעסוק במשלח ידו, לצורך הטיפול בילדו, לפי המאוחר.
 2. תקופת תשלום תגמול מיוחד הינה תקופה שתחילתה ביום הקובע ואורכה כארבעה עשר שבועות, בתוספת תקופת ההארכה לה זכאים האישה עפ"י סעיפים קטנים (ג) או (ד) שבסעיף 6 לחוק עבודת הנשים, התשי"ד-1954. כלומר, תקופת תשלום תגמול מיוחד תכלול תקופה נוספת, העולה על 14 שבועות, במקרים בהם אישה ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד (תאומים, שלישיה וכו'), או אישה שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים, או לחזור לבית החולים לאשפוז, תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים.
 3. תשלום תגמול מיוחד לבן זוגה של מבוטחת נכה יבוצע, רק אם הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו, לצורך הטיפול בילדו, ובתנאי שמתקיימים בו כל אלה:
  א. הוא עובד או עובד עצמאי כמשמעו בסעיף 40(ב)(1) לחוק, בשינויים המחויבים;
  ב. שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד, או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הקובע, או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע.
 4. שיעור התגמול המיוחד ליום, הגבוה מבין השניים:
  א. שיעור דמי לידה ליום לפי סעיף 49(ה)(3) לחוק כאילו היה בן הזוג זכאי לדמי לידה;
  ב. שיעור האמור בתקנה 1(א) או (א1), לפי העניין, מחולק ב-30.
 5. מניעת תשלום כפל - לא תשולם למבוטחת נכה או לבן זוגה קצבה מיוחדת או תגמול מיוחד, לפי העניין,  בעד תקופה שבעדה משולמים לה או לבן זוגה דמי לידה בעבור אותו יילוד.
 6. תחולה – תקנות אלה יחולו לגבי מבוטחת שילדה ביום תחילתו של חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 155), התשע"ד-2014, או לאחריו, דהיינו החל מיום 15.7.2014.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי