EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

קביעת בסיס וחובת תשלום דמי ביטוח – תשלומי אש"ל חו"ל

תשלום שסווג כאש"ל חו"ל בהתאם לפקודת מס הכנסה, ובהתאם לתעריפים שנקבעו בפקודה ובתקנות, לא ייחשב כהכנסה החייבת בדמי ביטוח. הבסיס לתשלום דמי הביטוח ולחישוב הגמלה יהיה לפי השכר שאינו כולל את התשלום של אש"ל חו"ל.


אי לכך, מעסיק שהוא תושב ישראל אשר שולח עובד לעבודה בחו"ל, רשאי בהתאם לפקודת מס הכנסה ותקנה 2(2)לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, לנכות את התשלומים ששולמו לעובד לצורך הנסיעה והוצאות האש"ל מההכנסה החייבת במס.

התשלומים ששולמו לעובד לצורך הנסיעה והוצאות האש"ל מההכנסה החייבת במס.
כמו כן, בהתאמה, לפי חוק הביטוח הלאומי, סכומים אלו שהותרו ע"י מס הכנסה אינם נחשבים הכנסה בידי העובד אשר חייבת בדמי ביטוח ומכיוון שכך תשלומים אלה אינם נכללים בבסיס לחישוב גמלאות.
קיימים מצבים בהם מבוטח טוען, כי בסיס ההכנסה לחישוב הגמלה צריך לכלול גם את תשלום האש"ל (חלקו או כולו) בטענה כי תשלומי האש"ל הפטור מהווים הכנסת עבודה ממשכורת וזאת בניגוד לדיווח המעסיק כי מדובר באש"ל חו"ל פטור.
בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה (עב"ל 48350-06-11 המוסד לביטוח לאומי נגד נעמי דביר), במקרים אלה יש לבחון האם מדובר במסווה ל"שכר אמיתי" ואם הוכח כי האש"ל היה מסווה ל"שכר אמיתי" ישונה סיווגו ל"שכר עבודה" (סעיף 2(2)) לפקודת מס הכנסה והוא יחויב בתשלום דמי ביטוח.
בהמשך לכך, ביום 2.6.2014 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא קביעת בסיס וחובת תשלום דמי ביטוח – תשלומי אש"ל חו"ל במטרה לקבוע כללים להכללת תשלום אש"ל חו"ל בבסיס לתשלום דמי הביטוח ובבסיס לתשלום גמלאות ולהלן יפורטו עיקריו.
על המבוטח הטוען, כי תשלומי האש"ל הפטור שקיבל ממעסיקו, מהווים למעשה הכנסת עבודה ממשכורת וזאת בניגוד לדיווח המעסיק כי מדובר באש"ל חו"ל פטור, ולכן בסיס ההכנסה לחישוב הגמלה צריך לכלול גם את תשלום האש"ל (חלקו או כולו), להמציא לפקיד במוסד לביטוח לאומי מסמכים כדלקמן :

  • תצהיר בפני עו"ד בו יצוין, כי התשלומים ששולמו לו כהחזר הוצאות אש"ל חו"ל הם שכר עבודה ואינם מהווים החזר הוצאות משום שלא הוציאם בפועל.
  • על התצהיר גם לכלול התייחסות מפורשת, כי ידוע לו שהפרשי השכר (קרי הוצאות אש"ל חו"ל) מהווים הכנסה החייבת במס הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודה.
  • בנוסף לתצהיר, על המבוטח לצרף אסמכתאות לאימות טענותיו בתצהירו כגון הסכם עבודה, תלושי שכר וכד'.
  • לאחר קבלת התצהירים על הפקיד לפעול כדלקמן:
  • העברת כל החומר לאגף ביקורת ניכויים, לביצוע ביקורת כללית אצל המעסיק לבדיקת אמיתות ההצהרה, וכן לבדוק כיצד נהג המעסיק מול עובדים נוספים.
  • עובד אגף ביקורת ניכויים יעביר המידע לפקיד שומה במס הכנסה בו נמצא תיק הניכויים של המעסיק.
  • ממצאי הבדיקה יועברו לפקיד הביטוח והגביה ובהתאם לממצאים יקבע הבסיס.
  • במידה שהבסיס יגדל, יש להעביר דרישה לחיוב המעסיק לפי סעיף 369 לחוק בהתאם לכללים, וכן לחייב את המעסיק בדמי ביטוח בגין ההפרשים.
  • עד לקבלת החלטה סופית בנושא הבסיס לתשלום הגמלה, הגמלאות ישולמו לפי הבסיס ממנו חושבו דמי הביטוח, היינו הבסיס הנמוך יותר.

 

תחולה ההוראות הנ"ל מיום פרסום החוזר, קרי מיום 2.6.2014.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי