דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בתקופת חל"ת

ביום 16.3.2021 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א-2021. בהמשך לפרסום החוק, ביום 12.4.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בתקופת חל"ת. להלן נוסח החוזר.

מטרות החוזר:

 • להבהיר מתי חלה חובת תשלום דמי ביטוח על המעסיק בגין עובד בחופשה ללא תשלום;
 • להסביר את אופן חישוב דמי הביטוח שהמעסיק נדרש לשלם בהתאם לחוק, המצב לפני תיקון החוק וכיצד יש לנהוג לאחר תיקון החוק;
 • להבהיר הוראת שעה בגין פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה (התקופה מחודש אפריל 2020 ועד חודש אפריל 2021, כולל).

כללי

עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום בחודשיים הקלנדריים הראשונים מבוטח לכל ענפי הביטוח לרבות בענף אבטלה, למעט פגיעה בעבודה ופשיטת רגל.

חובת התשלום חלה על המעסיק ונקבעה בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971. להלן לשון התקנה:


יודגש כי:

 • הוראות תקנות 10 ו-11 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א- 1971 אינן רלוונטיות כאשר מדובר במי שנמצא בחל"ת.
 • גם אם העובד קיבל גמלת דמי אבטלה בתקופת החל"ת ונוכו ממנה דמי ביטוח בהתאם לחוק, עדיין קיימת למעסיק חובת תשלום דמי ביטוח בתקופת החל"ת בהתאם לתקנה 6.

חובת המעסיק

 • על פי תקנה 6 כאמור, המעסיק נדרש בתשלום דמי ביטוח לתקופה של עד שני חודשים קלנדריים ראשונים לכל ענפי הביטוח מלבד נפגעי עבודה ופשיטת רגל. החיוב הינו על בסיס ההכנסה המזערית שלפי פרט 1 בלוח י"א לחוק (להלן: שכר המינימום)(נכון לחודש מרץ 2021 עומד על סך 5,300 ₪).
 • בהתאם לחוק הישן חיוב המעסיק יהיה אחיד בגובה 6.57% משכר מינימום עפ"י חוק שכר מינימום.
 • בהתאם לתיקון 224 לחוק, אם הכנסתו של העובד נמוכה משכר מינימום עפ"י חוק שכר מינימום, החיוב יהיה על בסיס הכנסתו בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחופשה ללא תשלום קרי 6.57% משכרו בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחל"ת, קרי אם יצא ב- 15.3 לחל"ת החודש שייבדק מול שכר מינימום יהיה פברואר.
 • במידה שהעובד בחל"ת עובד כשכיר במקום עבודה אחר ו/או שהוא עובד כעצמאי בחודשיים הקלנדריים הראשונים שבו היה בחופשה ללא תשלום - המעסיק לא נדרש לשלם את האמור בתקנה 6.

הוראת שעה – פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו היה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה

 • בהתאם לחוק נקבעה הוראת שעה המקנה פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק, שעובדו היה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה.

 • במידה והמעסיק דיווח / דיווח ושילם עבור העובדים בחל"ת בתקופת הקורונה, למרות הנחיות המוסד לביטוח לאומי בדבר דחיית מועד דיווח ותשלום עבור העובדים בחל"ת, המוסד לביטוח לאומי יבטל את דוחות החל"ת שנקלטו במערכת ובכך המעסיק רשאי לפנות למוסד לביטוח לאומי אם ברצונו לקבל את הזיכוי בחזרה, כל עוד לא תתקבל בקשה מהמעסיק יתרת הזכות תירשם בתיק וניתן להתקזז מתשלומים עתידיים.
 • על המעסיקים לדווח בדיווחי 126 לשנת 2020 ולשנת 2021 על העובדים שהיו בחל"ת בקוד משרה 22, וזאת למרות שיש פטור מתשלום עבור החל"ת בגין אותם עובדים. הדיווח עבור אותם עובדים יהיה על פני כל תקופת החל"ת. אין להגיש תיקוני דוחות בגין דמי הביטוח המדווחים בטופס 126.

יודגש כי:

- במידה והמעסיק ניכה מהעובד את דמי הביטוח כאמור אזי עליו להשיב לעובד את דמי הביטוח שנוכו באמצעות תיקון בתלוש השכר.

- אין להגיש דוחות הפרשים שליליים, קרי קובץ זיכויים, בגין ביטול החיוב עבור עובדים בחל"ת שכבר חויבו.

- הפטור בהוראת השעה הינו לתשלום בלבד ולא על דיווח. הדיווח יהיה באמצעות 126.

 

דגשים ודוגמאות

 • כאשר לעובד בחל"ת יש מספר מקומות עבודה, וכולם הוציאו אותו לחל"ת - חובת התשלום האמורה בתקנה 6 חלה על כל מעסיק בנפרד, כאמור הכל בהנחה שהמבוטח אינו עובד שכיר ו/או עובד עצמאי באותם חודשיים.

דוגמא:

- פלוני עובד בשני מקומות עבודה , מעסיק א' ומעסיק ב' ויצא משניהם לחל"ת. מעסיק א' ומעסיק ב' חייבים בתשלום דמי ביטוח בהתאם לתקנה 6, ושניהם רשאים לנכות את דמי הביטוח לתקופת החל"ת מהעובד.

- במידה ופלוני נשאר לעבוד אצל מעסיק א' בזמן שנמצא בחל"ת אצל מעסיק ב' , מעסיק ב' אינו חייב בתשלום דמי ביטוח בהתאם לתקנה 6.

 • כאשר מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בהתאם לתקנה 6, יש לבצע הבחנה בין מצבים שקרו לפני תיקון החוק (עד 15.3.2021 ולאחר תיקון 224 סעיף החוק (מ-16.3.2021 ואילך):

- עובד שיצא לחל"ת לפני 15.3.2021 - תשלום דמי הביטוח בחופשה ללא תשלום הינו אחוז משכר המינימום ללא קשר להכנסת העובד אצל המעסיק.

- עובד שיצא לחל"ת לאחר 15.3.2021 - אם הכנסתו של העובד נמוכה משכר המינימום, תשלום דמי הביטוח בחופשה ללא תשלום, הינו אחוז מהכנסתו בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחופשה ללא תשלום. אם הכנסתו של העובד שווה או מעל שכר מינימום, התשלום הינו אחוז משכר המינימום כמו שהיה מחושב בעבר.

דוגמא מספרית - לפני תיקון 224 לחוק, העובד יצא לחל"ת מיום 2.4.2019:

 • חובת המעסיק לתשלום דמי ביטוח בתקנה 6 היא רק כאשר העובד נמצא בחל"ת חודש קלנדרי מלא, ומקסימום עד שני חודשים קלנדריים ראשונים. חודש קלנדרי הינו חודש לועזי שלם הכולל שבתות וחגים מ- 1 לחודש עד סוף אותו החודש.

דוגמא:

- בתאריך 15.3.2020 המעסיק הוציא את העובד לחופשה ללא תשלום. בתאריך 4.5.2020 המעסיק החזיר את העובד לעבודה או לחילופין פיטר אותו.

- תקנה 6 מחייבת את המעסיק לשלם רק עבוד חודש קלנדרי אחד כלומר עבור חודש אפריל 2020 בלבד. לכן במקרה זה חובת המעסיק לתשלום עבור חל"ת חלה רק בגין חודש אפריל 2020, מאחר שמדובר בחודש קלנדרי מלא בו היה בחל"ת, המעסיק אינו חייב בתשלום עבור חל"ת בגין חודש מרץ 2020 , מאחר שהעובד לא היה כל החודש בחל"ת.

- באותה דוגמא, במידה שהמעסיק החזיר את העובד לעבודה או לחילופין פיטר אותו בתאריך 18.4.2020 המעסיק לא יהיה חייב בתשלום עבור חל"ת - לא בגין חודש אפריל ולא בגין חודש מרץ.

יודגש כי ההנחיות הנ"ל יחולו לאחר תום הוראת השעה בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת.

 

 

 

השותפים שלנו

עיריית רמלה
הראל
המרכז הרפואי זיו
מוזיאון ישראל, ירושלים
מנורה מבטחים
Tamares
קלאב הוטל
מלון שחרות
קו האופק
המוסד לביטוח לאומי
וישיי
UniLink
דואר ישראל
אופטיקה הלפרין
הפניקס
עיריית אשדוד
מלונות דן
עמותת אותות
טומשין
יד ושם

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי