דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
חוקים בדיני עבודה

חוקים בדיני עבודה

נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מיום 3.12.2018

ביום 17.12.2014 פורסם ברשומות חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014, (להלן: החוק) במסגרתו תוקן, בין היתר, חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, בדבר הפקדת פיקדון בגין עובדים זרים מסתננים. מידע נוסף

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק

ביום 29.3.2017 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי. מידע נוסף

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017

ביום 14.12.2017 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (להלן: החוק) ולהלן עיקריו: מידע נוסף

הארכת חופשת לידה

ביום 2.4.2017 פורסם ברשומות חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (להלן: החוק) במסגרתו תוקנו, בין השאר, חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (תיקון מס' 57) וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (תיקון מס' 193). מידע נוסף

הפקדה לפקדון בגין עובדים זרים שהם מסתננים

ביום 17.12.2014 פורסם ברשומות חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014, במסגרתו תוקן, בין היתר, חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, בדבר הפקדת פיקדון בגין עובדים זרים מסתננים. מידע נוסף

הארכת תקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה) והרחבת הזכויות של האב בתקופת הלידה

ביום 2.4.2017 פורסם ברשומות חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 במסגרתו תוקנו, בין השאר, חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (תיקון מס' 57) וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (תיקון מס' 193). מידע נוסף

תיקון מס' 15 לחוק חופשה שנתית, התשע"ו-2016

ביום 16.2.2016 פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016, לפיו החל מיום 1.7.2016 עובדים בעלי וותק של 1-4 שנים קיבלו 15 ימי חופשה ברוטו במקום 14. החל מיום 1.1.2017 יבוצע עדכון נוסף כך שעובדים בעלי וותק של 1-5 שנים יהיו זכאים ל- 16 ימים ברוטו. מידע נוסף

תיקון מס' 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ביום 16.08.2016 פורסם ברשומות תיקון מס' 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998, אשר ייכנס לתוקף ביום 1.1.2017 ולהלן עיקריו: מידע נוסף

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס' 15), התשע"ו-2016

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 קובע כי הורה לילד עד גיל 16 זכאי לנצל עד 8 ימי מחלה הצבורים לו, לשם טיפול בילדו החולה. מידע נוסף

תיקונים מס' 54 ו-55 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

- תיקון מס' 54 לחוק עבודת נשים, תשע"ו-2016 - תיקון מס' 55 לחוק עבודת נשים, תשע"ו-2016 מידע נוסף

תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) התשע"ו-2016

ביום 19.07.2016 פורסמו ברשומות תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) התשע"ו-2016. מידע נוסף

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016

ביום 6.7.2016 פורסם ברשומות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 ולהלן עיקריו: מידע נוסף

תיקון מס' 15 לחוק חופשה שנתית, התשע"ו-2016

ביום 16.2.2016 פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016, לפיו תעודכן הזכאות לצבירת חופשה באופן הדרגתי כדלקמן: מידע נוסף

היתר סטייה כללי להעסקת עובדים בעבודת לילה בענף המלונאות

ביום 28.6.2016 פורסמה, בילקוט הפרסומים שברשומות, הודעה על מתן היתר סטייה כללי להעסקת עובדים בעבודת לילה בענף המלונאות (לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (להלן: החוק), לפיה מותר למעסיקים בענף המלונאות לסטות מהוראות סעיף 22 לחוק באופן שתותר העסקת עובדים בתפקידים המפורטים להלן, בעבודת לילה במשך שבוע אחד מתוך שבועיים. מידע נוסף

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו), התשע"ו - 2016

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – "החוק") אוסר להפלות אנשים עם מוגבלות. מידע נוסף

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס' 13), התשע"ו-2016

סעיף 1א לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993 (להלן: החוק), קובע כי עובד שהוא הורה לילד שחולה במחלה ממארת וטרם מלאו לו 18 שנה, זכאי להיעדר מעבודתו עד 90 ימים בשנה בשל המחלה הממארת של ילדו. מידע נוסף

היתר חדש להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות - 14 שעות ביום

ביום 8.2.2016 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה). מידע נוסף

חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 - עדכון זכאות לצבירת חופשה

ביום 16.2.2016 פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016, לפיו תעודכן הזכאות לצבירת חופשה באופן הדרגתי כדלקמן: מידע נוסף

תיקון בהיתר שעות נוספות בעבודה בענף התיירות והמלונאות

ביום 12.1.2016 פורסמה בילקוט הפרסומים שברשומות של משרד המשפטים, הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות הנוספות. מידע נוסף

חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה - 2015

ביום 21.1.2015 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (להלן: הוראת השעה), אשר מועד תחילתה הוא מיום 1.4.2015. בהמשך לכך, ביום 1.4.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין הוראת השעה, כמפורט להלן: מידע נוסף

הגברת האכיפה והפיקוח על העסקת עובדים זרים - תוספת לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את תיקונו של חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה מידע נוסף

הנחיה בדבר אכיפה פלילית של חוק הגנת השכר- תיקון מספר 24

ביום 10.5.2009 פרסמה הלשכה המשפטית של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הנחיה בדבר אכיפה פלילית של חוק הגנת השכר- תיקון מספר 24. מידע נוסף

התפטרות בדין פיטורין במקרה בו עובד מתפטר בשל שירות לאומי- אזרחי

ביום 19.3.2014 פורסם ברשומות חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 במסגרתו פורסם, בין היתר, תיקון מס' 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963, לפיו עובד המתפטר כיוון שהחל לשרת בשירות לאומי -אזרחי, יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים - ובלבד ששירת בשירות לאומי -אזרחי, שישה חודשים, לפחות. מידע נוסף

חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3), התשע"ב-2011

חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 קובע כללים לעניין גיל פרישה מעבודה, תוך העלאה הדרגתית של גיל הפרישה הן לנשים והן לגברים החל מחודש אפריל 2004. עפ"י כללים אלו החל מינואר 2009 עלה גיל הפרישה לגבר ל-67, ואילו לגבי נשים, החל משנת 2009 ועד ליום 31.12.2011 - משך תקופה של שלוש שנים, עמד גיל הפרישה על גיל 62 ובתום שלוש השנים, כלומר החל משנת 2012 ואילך, אמור היה גיל הפרישה לנשים להמשיך ולהעלות בהדרגה עד לגיל מידע נוסף

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014

יום 13.2.2014 פורסם ברשומות חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014, לפיו תוקן סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993. מידע נוסף

חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-2009

ביום 10.08.2009 פורסם ברשומות חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-2009, שעניינו הטלת עיצום כספי על מעביד במקרים של הלנת שכר. מידע נוסף

חוק הגנת השכר 1958

נוסח החוק להגנת השכר, המכיל כללים של מועד תשלום השכר, אופן חישוב הלנת השכר ועוד מידע נוסף

חוק הגנת שכר (תיקון מס' 24) התשס"ח - 2008 – עיקרי הדברים

ביום 24 ביוני 2008 אושר בכנסת תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, אשר עיקריו מתחלקים לשלושה נושאים הבאים: 1. הטלת חובה על המעביד לנהל פנקס שכר ולהפיק תלוש שכר ברור ומפורט לכל עובד ובמועד שנקבע בחוק. 2. קביעת עונשים למעבידים אשר יפרו הוראות חוק זה. 3. העברת נטל ההוכחה בתביעות עובדים מהעובד אל המעביד. מידע נוסף

חוק הזכות לעבודה בישיבה

בתאריך 14.2.2007 התקבל במליאת הכנסת "חוק הזכות לעבודה בישיבה". החוק מעגן את זכותם של עובדים בענפי המסחר והשירותים לעבודה בישיבה. בהתאם לכך, מעביד יעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה, ולא ימנע ממנו לשבת בעת ביצוע העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה. מידע נוסף

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם (תיקון מספר 8), התשע"א-2011

ביום 20.7.2011 פורסם ברשומות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 מידע נוסף

חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מס' 44), התשע"ד–2014

ביום 3.7.2014 פורסם ברשומות חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מס' 44), התשע"ד–2014, לפיו יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון שבתחומן נערכות הבחירות באותו מועד. התיקון חל לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של אותן הרשויות, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון. בהתאם לתיקון, עובד שעבד אצל מעסיק 14 ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות הכלליות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא עבד. מידע נוסף

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

ביום 19.12.2011 פורסם ברשומות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, הקובע סנקציות מנהליות ומטיל אחריות אזרחית ופלילית (לרבות אחריות אישית) על קבלנים ומזמיני שירות בגין הפרות חוקי העבודה השונים, כגון: חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת הנוער, חוק שכר מינימום, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק חופשה שנתית. מידע נוסף

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 51), התשע"ד-2014

ביום 5.3.2014 פורסם ברשומות תיקון 51 לחוק עבודת נשים תשי"ד-1951, לפיו תוקן סעיף 9(ה)(א) לחוק האמור, הנוגע לאיסורי פיטורי עובד או עובדת בתקופה המוגנת, עקב טיפולי פוריות, ללא היתר מתאים. מידע נוסף

חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע-2009

ביום 31.12.2009 פורסם תיקון מס' 25 לחוק פיצויי פיטורים שעניינו הארכת תקופת הפסקה שלא קוטעת את הרציפות לצורך קביעת הזכאות לפיצויי פיטורין בהתאם לסעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורין. מידע נוסף

סכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת 2014

במסגרת סעיף 8 של חוק הגנת השכר התשי"ח - 1958 ובהתאם לתוספת של סעיף 5 (א) לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א 1981 נקבעו סכומים שלא ניתנים לעיקול בהתאם להרכב המשפחתי. להלן טבלה המפרטת סכומים שלא ניתנים לעיקול לפי ההרכב המשפחתי נכון לשנת 2014, לעומת שנת 2013 מידע נוסף

עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר 2011, ביום 19.6.2012 נכנס לתוקף חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, הקובע סנקציות מנהליות ומטיל אחריות אזרחית ופלילית (לרבות אחריות אישית) על קבלנים ומזמיני שירות בגין הפרות חוקי העבודה השונים, כגון: חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת הנוער, חוק שכר מינימום, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וכדומה. לפי הוראות החוק, בסמכות מפקח עבודה בכיר להוציא התראות מנהליות ולהטיל עיצומים כספיים מדורגים (אשר גדלים אם ההפרה נמשכת או חוזרת) למפרי חוקים בדיני עבודה. העיצום הכספי הינו בנוסף לאחריות הפלילית. מידע נוסף

צו העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים הציבוריים

ביום 01.09.2013 הוציא שר האוצר צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים התשע"ג-2013 אשר קובע תנאי העסקה מיטיבים לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, אשר מבצעים עבודתם אצל גוף ציבורי (היינו, גוף מתוקצב, גוף נתמך ותאגיד בריאות- והכל כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985). מידע נוסף

צו הרחבה להסכם הקיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

ביום 25.6.2014 נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים החדשה הסכם קיבוצי בדבר עידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, לפיו יראו במעסיק כגוף שיש בו "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות", כאמור בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 אם: * בתום השנה הראשונה לכניסתו לתוקף של הסכם זה, 2% מקרב עובדיו או יותר - הם אנשים עם מוגבלות; * בתום השנה השנייה לכניסתו לתוקף של הסכם זה, 3% מקרב עובדיו או יותר - הם אנשים עם מוגבלות מידע נוסף

צו הרחבה להסכם שכר בענף הניקיון במגזר הפרטי

במסגרת צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים התשע"ג-2013 (שקיבל גם תוקף בחקיקה ביום 1.9.2013), אשר פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר 2013, הוסדרו שיפורים בתנאי ההעסקה והשכר של עובדי הקבלן בתחומי השמירה והניקיון. ביום 5.2.2014 הוציא שר הכלכלה צו הרחבה להסכם שנחתם ביולי 2013, בין הסתדרות העובדים החדשה לבין ארגון חברות הניקיון בישראל, אשר משפר את תנאי השכר של העובדים בענף הניקיון במגזר הפרטי ומשווה אותם לתנאיי העסקתם של העובדים בענף הזה בגופים הציבוריים, כפי המפורט להלן מידע נוסף

רופאים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהחלטת ועדת המעקב מיום 11.3.2012

בהמשך להסכם הקיבוצי שנחתם ביום 25.8.2011 בעניין שכר הרופאים בין המעסיקים (המדינה, שירותי בריאות כללית והדסה) לבין ההסתדרות הרפואית בישראל והוראות ביצוע מטעם הממונה על השכר והסכמי עבודה ביום 19.3.2012 אשר פורסמו בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר לחודשים פברואר ומרץ 2012, הופעלו תשלומים כלהלן מידע נוסף

תיקון 46 לחוק עבודת נשים – זכויות בזמן הארכת חופשת הלידה

ביום 22.3.2010 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 46), התש"ע-2010 לפיו הוארכה תקופת חופשת הלידה מ- 14 שבועות עד כדי 26 שבועות כברירת מחדל עבור עובדת שעבדה לפחות 12 חודשים אצל המעסיק. מידע נוסף

תיקון התוספת לחוק חופשה שנתית – הוספת יום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל

ביום 18.6.2014 פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014, לפיו בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, בתוספת לסעיף 6 לחוק, המגדירה מועדים נוספים בהם רשאי עובד להיעדר ממקום עבודתו על חשבון מכסת חופשתו השנתית, התווסף סעיף 8 אשר מתייחס ליום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה – לגבי קרוב משפחתו של מי מהם. מידע נוסף

תיקון חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991

פרק ד' לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 קובע הנחיות והוראות להפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל, לפיו שר הפנים בהסכמת שר האוצר, רשאי להקים קרן לעובדים זרים או פתיחת חשבון בנק נפרד מיוחד, למטרת הפקדת כספים בעבור עובדים זרים. יצוין כי טרם הוקמה קרן כזו. ביום 17.12.2014 פורסם ברשומות חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014, במסגרתו בין היתר תוקן חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 כדלקמן מידע נוסף

תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר

לאור שאלות רבות שהתקבלו במלם באשר לתוספת (סעיף 24(ב)) "פרטי השכר ששולם לעובד" להלן פירוט הנתונים שעל המעבידים להציגם על גבי תלושי שכר לעובדיהם תוך התייחסותנו לכל נושא ונושא. מידע נוסף

תיקון מספר 4 לחוק דמי מחלה

ביום 28.3.2011 פורסם ברשומות תיקון מספר 4 לחוק דמי מחלה ולהלן עיקריו. מידע נוסף

תיקון מספר 4 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשע"א-2011

ביום 11.8.2011 פורסם ברשומות תיקון מס' 4 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשע"א-2011, המאפשר כעת גם הטלת סנקציות אזרחיות על מעביד אשר יפר את הוראות החוק. מידע נוסף

תקנות בדבר שמירת זכויות בקופות גמל במהלך שמירת היריון וחופשת לידה

ב-6 באפריל 2008 אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת טיוטת תקנות שלפיהן במהלך שמירת היריון וחופשת לידה יימשכו ניכויים והפרשות לקופות גמל לפי השיעורים והשכר הקובע שהיו נכונים בסמוך לתחילת ההיעדרות בשל שמירת היריון ו/או חופשה לידה. מידע נוסף

ביטול חובת ניהול פנקס עבודה בהעסקת בני נוער

ביום 12.04.2014 פרסם משרד הכלכלה הודעה לבני הנוער ולמעסיקיהם, לפיה הוא פועל לביטול חובות בני הנוער להוציא פנקס עבודה כתנאי להעסקתם. לפיכך, אין יותר צורך להגיע ללשכות שירות התעסוקה בכדי לקבל פנקס עבודה, וכעת ניתן להסתפק כחלופה, באישור רפואי וצילום תעודת זהות של הנער/נערה העובדים (או של הוריהם). במשרד הכלכלה מציינים כי לאחרונה הופצה טיוטת תיקון לחוק והתיקון יובא בקרוב לאישור הממשלה, אך גם טרם התיקון, לא תיאכף עוד ההוראה האמורה. מידע נוסף

היתר כללי להפסקות בעבודה לשם תפילה

ביום 17.09.2013 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה לשם תפילה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, לפיה בימים שבהם שעת הזריחה היא לאחר השעה 6.30 , עובד אשר יום עבודתו מתחיל בין השעות 8.00-7.00 והוא מנוע מפאת דרישות דתו להתחיל את יום עבודתו בטרם התפלל והוא אינו מתפלל בתחילת יום העבודה במקום עבודתו כאמור בסעיף 20 לחוק, זכאי לאחר למקום העבודה ב– 30 דקות, ובלבד שהשלים את זמן האיחור בתום אותו יום עבודה או בהסכמת המעביד ביום אחר שבאותו חודש עבודה. מידע נוסף

החוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג – 2013

ביום 1.7.2013 פורסם ברשומות חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג – 2013, לפיו יופחת, באופן זמני, שכרם של עובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי. מידע נוסף

ביטול הסדרי ניכוי קופה ציבורית לפורשי צה"ל העובדים בתעשיות הביטחוניות הממשלתיות וביחידות סמך ביטחוניות

ביום 10.3.2011 פורסם ברשומות חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 25), התשע"א - 2011, אשר ביטל את הסדרי ניכוי הקופה הציבורית בעבור פורשי צה"ל העובדים בתעשיות הביטחוניות הממשלתיות (תעש, רפא"ל ותעשייה אווירית לישראל) וביחידות סמך ביטחוניות במשרד ראש הממשלה ובמשרד הביטחון (כדוגמת השב"כ והמוסד). מידע נוסף

היערכות המשק לעניין האכיפה הפלילית בעקבות תיקון 24 לחוק הגנת השכר

ביום 11.02.2009 פרסם המשרד התעשייה , המסחר והתעסוקה הודעה בדבר היערכות המשק לתיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958, לעניין האכיפה הפלילית. מידע נוסף

תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008

בהמשך לתיקון מס' 24 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, פרסם, ביום 14.8.2008, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008. תקנות אלה, הנכנסות לתוקף החל מ-1.9.2008, קובעות את התנאים והכללים לביצוע תשלומים לקופות גמל לעובדת בתקופת שמירת היריון ולעובד/ת בתקופת חופשת לידה. מידע נוסף

הארכת חופשת הלידה

חופשת הלידה הוארכה בשבועיים נוספים. מידע נוסף

השותפים שלנו

טלכלל
בי"ח רמב"ם
אמי"ת
משרד הבריאות
עיריית רמלה
ZARA
Tamares
וישיי
עיריית תל אביב יפו
עלי שיח
הארגז
ברנקו וייס
מלונות אפריקה ישראל
קו האופק
הפניקס
הסוכנות היהודית
בנק יהב
שיבא תל השומר
כללית
אל על

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי