02-6700500 שלוחה 1

דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות בחודש אוקטובר 2023

ביום 31.8.2023 פרסם אגף הגבייה מעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות בחודש אוקטובר 2023, לפיו: שיעורי דמי הביטוח עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות, ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק: בשיעור מופחת 0.47% עד לתקרה של 60% מהשכר הממוצע (7,122 ₪ […]

הסכם שכר לעניין תנאי העסקה של עובדי הוראה ברפורמת "אופק חדש" מיום 19.10.2022

בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר 2022 פורסם בהרחבה על אודות הסכם השכר החדש של עובדי ההוראה ברפורמת "אופק חדש" שנחתם ביום 19.10.2022 (להלן: ההסכם) לעניין תנאי העסקה של עובדי הוראה בתנאי רפורמת אופק חדש ולעניין תנאי העסקה של עובדי הוראה בתנאי טרום הרפורמה. בהמשך להוראות ההסכם, במשכרות חודש ספטמבר 2023 בוצעו עדכוני שכר […]

יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות

ביום 31.10.2023 (ט"ז בחשוון, תשפ"ד) יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות.בחירות חוזרות, באם יידרשו, יתקיימו ביום 14.11.2023 (א' בכסלו, תשפ"ד). כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש ספטמבר 2014, ביום 3.7.2014 פורסם ברשומות חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מס' 44), התשע"ד–2014, לפיו יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון שבתחומן נערכות הבחירות באותו מועד. כפי שפורסם […]

הסכם קיבוצי כללי לעובדי הוראה בבתי הספר העל יסודיים מיום 12.9.2023

בתאריך 12.9.2023 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין המרכז לשלטון מקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז השלטון האזורי ובין ארגון המורים העל יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר במשרד האוצר (להלן: ההסכם). ביום 13.9.2023 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/4, המפרט את עיקרי ההסכם כדלקמן:תחולה ההסכם יחול על עובדי ההוראה עליהם חל ההסכם הקיבוצי מיום […]

צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש

ביום 22.6.2023 נחתם, בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7016-2023, שעניינו עדכון תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי לסך של 418 ₪ ליום. ביום 13.7.2023 פורסמה ברשומות ההודעה על כוונה למתן צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין עדכון גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש לפי חוק הסכמים […]

תשלום מענק יובל במגזר ציבורי לשנת 2023

עובדים פעילים עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש ספטמבר משולם מענק יובל למרבית הדירוגים במגזר הציבורי, למעט לעובדים בדרוג חוזה אישי. העובדים המדורגים בדירוג אחים ואחיות, זכאים לתשלום מענק יובל במשכורת חודש נובמבר, ואילו לעובדי ההוראה שולם המענק במשכורת חודש יוני. בדירוגי רופאים ומשפטנים, הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו 30 שנה. בשאר הדירוגים הוותק המינימאלי הנדרש הינו 25 […]

הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בחודש אוקטובר 2023 – היבטי מיסוי

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996 (להלן: החוק), ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן: הוראת הדין המיוחד). ביום 10.09.2023 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים, חוזר בנושא הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2023 עם הנחיות לגבי תשלומים שחלים עליהם הוראות הדין המיוחד, והן […]

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023

ביום 19.12.2011 פורסם ברשומות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: החוק),הקובע סנקציות מנהליות ומטיל אחריות אזרחית ופלילית (לרבות אחריות אישית) על קבלנים ומזמיני שירות, בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, בגין הפרות חוקי העבודה השונים, כגון: חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת הנוער, חוק שכר מינימום, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וכדומה. החוק מתייחס הן לקבלני כוח […]

הסכם קיבוצי כללי – תומכות חינוך מיום 8.8.2023

בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על אודות שלב א' לרפורמה בשכר תומכות חינוך. ביום 8.8.2023 נחתם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז השלטון האזורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי בעניין תומכות חינוך (להלן: ההסכם). להלן עיקרי ההסכם: §      תוספת שכר: שכר היסוד של תומכות החינוך יועלה ביותר מ-20% ויעמוד מעתה […]

תיקון הסכם קיבוצי (סטודנטים) מיום 18.4.2016

ביום 17.7.2023 נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים, הסכם קיבוצי (להלן: ההסכם המתקן), אשר תיקן את הסכם השכר לעובדים בדירוג סטודנטים מיום 18.4.2016, במסגרתו הוסכם על שינוי ופישוט מבנה השכר של הסטודנטים, כפי שיפורט להלן. יצוין כי תוספת שקלית 2023 ותוספת אחוזית 2024 המשולמות מכוח ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 17.7.2023, אשר נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם