02-6700500 שלוחה 1

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ינואר 2024 פורסם בהרחבה על אודות ההסכם שנחתם ביום 11.1.2024 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום לבין נשיאות המגזר העסקי בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר עקב מלחמת "חרבות ברזל". ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם זה. ביום 22.2.2024 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה […]

עדכון שכר מינימום מיום 1.4.2024

לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן: החוק) גובה שכר מינימום לחודש שווה ל-47.5% מהשכר הממוצע במשק (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968), כפי שהוא   ב-1 באפריל של כל שנה. ביום 11.3.2024 חתם שר העבודה על הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפי החוק, לפיה בתוקף מ-   1.4.2024 יעודכן שכר המינימום בישראל לסך של 5,880.02 ₪ […]

מילואים ויום בחירות

בהמשך לבחירות לרשויות המקומיות, אשר נערכו בתחילת השנה, פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה עובד שכיר שמשרת במילואים ביום הבחירות זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל, ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק עבור יום השבתון.

עדכון למעסיקים בעקבות שחרור עובדים ממילואים

ביום 26.2.2024 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון למעסיקים בעקבות שחרור עובדים ממילואים לפיו: המשרתים קיבלו אישור צבאי (3010) על כל תקופת השירות הרציפה הכוללת מספר חודשים. יצוין כי, מעסיקים אינם צריכים להגיש תביעה לתגמול מילואים עבור תקופת השירות הארוכה של העובדים, כיוון שתגמולי המילואים כבר שולמו להם מידי חודש.

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2023-הארכת מועד הגשה

לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, על מעסיק/ מנכה להגיש דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח. הכללים מחייבים להגיש את הדוחות השנתיים בניכויים באופן מקוון מלא. דוח מקוון – הינו דוח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט (למייצגים המקושרים […]

חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד-2024

ביום 20.3.2024 פורסם ברשומות חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד – 2024 (להלן: החוק), אשר במסגרתו תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו 66 – לפקודת מס הכנסה , ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו, ועד לשנה שבה מלאו […]

דחיית הבחירות לרשויות המקומיות לחודש פברואר 2024

כידוע, לנוכח המצב הביטחוני עקב מלחמת "חרבות ברזל" נדחה שוב מועד הבחירות לרשויות המקומיות   ליום 27.2.2024. בהמשך לכך, ביום 7.2.2024 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא דחיית הבחירות לרשויות המקומיות לפברואר 2024, לפיו: "תקופת הבחירות" תחול ברצף ביחס למועד הבחירות המקורי (31.10.2023) ועד 14 יום לאחר מועד    הבחירות החדש, קרי החל מיום 16.9.2023 ועד יום […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף מבצע "מגן וחץ"

ביום 3.1.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (מבצע מגן וחץ) (להלן: "צו ההרחבה"), לפיו הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 27.8.2023 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני מיום 9.5.2023 ועד 15.5.2023. להלן עיקרי צו ההרחבה: […]

הסכמי המסגרת לשנים 2013 – 2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן 2024

בתאריך 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: ההסכם) (הוראות ההסכם השונות פורסמו בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר פלוס לשנים 2016 ו-2017). בסעיף 10.5 להסכם האמור, נקבע כי החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר,סכום התוספת השקלית המשולמת לדירוגים השונים, לפי שיעור עליית מדד […]

הסכם קיבוצי – הסכם למען משרתי המילואים ובני/ בנות הזוג מיום 4.2.2024

ביום 04.02.2024 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה למען משרתי המילואים ובני/בנות הזוג. יצוין כי, טרם ניתן צו הרחבה להסכם זה. תקופת ההסכם הינה מיום 7.10.2023 עד ליום 31.12.2024. תחולת ההסכם הגנה בפני פיטורים – משרת מילואים ששירת 60 יום ומעלה בתקופת ההסכם, יקבל הגנה בפני פיטורים לתקופה של […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם