02-6700500 שלוחה 1

עדכוני מס הכנסה לשנת 2024

סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית המדד (3.34%). להלן טבלת השוואה בין מדרגות המס לשנים 2023 ו -2024: מס נוסף על הכנסות גבוהות על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2024 תעלה על 721,560 ₪ לשנה, 60,130 ₪ לחודש (במקום 698,280 ₪ לשנה, 58,190 ₪ לחודש נכון לשנת המס 2023) יהיה […]

סכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת 2024

במסגרת סעיף 8 של חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958 ובהתאם לתוספת של סעיף 5(א) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981 נקבעו סכומים שלא ניתנים לעיקול בהתאם להרכב המשפחתי. להלן טבלה המפרטת את הסכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת 2024 (לעומת שנה קודמת), לפי ההרכב המשפחתי, תוך השוואה של הסכומים העדכניים למול הסכומים שהיו לפני העדכון: אם הסכום הקבוע בטבלה […]

עדכון תקרה לניכוי דמי חבר/ דמי טיפול ארגוני בתוקף מ-1.1.2024

ביום 21.1.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר חוזר בנושא עדכון תקרת שכר לעניין דמי עבר/ דמי טיפול ארגוני, לפיו בתוקף מ-1.1.2024 התעדכנה תקרת השכר לעניין ניכוי דמי חבר/דמי טיפול ארגוני מסך של 20,179 ₪ לחודש, לסך של 21,311 ₪ לחודש. בעקבות העדכון הנ"ל, החל מ-1.1.2024 גובה הניכוי המרבי לדמי חבר / דמי […]

חוק להגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה, התשפ"ג-2023, בתוקף מ-1.1.2024

ביום 7.6.2023 פורסם ברשומות חוק להגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023 (להלן: החוק), במסגרתו תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה ונקבע   כי, החל משנת המס 2024 תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים. […]

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמאי או לימודי מקצוע

סעיפים 40ג ו- 40ד לפקודת מס הכנסה מעניקים נקודות זיכוי ליחיד תושב ישראל שסיים לימודיו וזכאי לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע. נקודות זיכוי אלה יובאו בחשבון החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע. לסעיפים אלו פורסמה הוראת שעה לשנים 2014-2018 אשר הוארכה עד ליום 31.12.2022 ותקפה למי שסיים […]

הטבה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11 לפקודה

בלוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך, בפרק ח', מצורפת רשימת הישובים המעודכנת, המזכים בהטבת מס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, החל מיום 1.1.2024 ואילך. יוזכר כי, הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.      הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת […]

עדכון שווי שימוש ברכב

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 01.01.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. החל משנת 2011 השיעור, הינו 2.48%. תקרת מחיר מחירון לחישוב השווי בשנת המס 2024 הינה 563,790 ₪ (במקום 545,550 ₪ לשנת המס 2023). ניתן לראות את שווי שימוש ברכב צמוד לפי […]

עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2024

ביום 1.1.2024 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2024, לפיו החל משכר ינואר 2024 הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות יהיו כדלקמן: * יודגש כי לפי צו הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים (הארכת תקופת הוראת שעה), התשפ"ד-2024, […]

הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101 ג למשלמי ומקבלי קצבאות – עדכון

ביום 29.10.2020 פרסמה רשות המסים הנחיות למתן הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי קצבאות (להלן: ההנחיה). ביום 7.1.2024 פרסמה רשות המסים עדכון להנחיה האמורה כדלקמן: מקבל קצבת שאירים, אשר הצהיר בפני משלם הקצבה שזוהי קצבת השאירים היחידה המשולמת לו וסכום הקצבה אינו עולה על תקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף 9(6ו), יהיה פטור ממילוי […]

הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות-הארכת תוקף ועדכון סכומים

ביום 22.1.2020 פרסמה רשות המסים הנחיה עם הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות (להלן: ההנחיה). ביום 6.1.2021 פרסמה רשות המסים הארכת תוקף ועדכון להנחיה (להלן: עדכון ההנחיה). ביום 3.1.2022, פרסמה רשות המסים הארכה להנחיה ולעדכון להנחיה עד לתום שנת 2023. ביום 2.1.2024 פרסמה רשות המסים הוראות למתן פטור […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם