02-6700500 שלוחה 1

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמאי או לימודי מקצוע

סעיפים 40ג ו- 40ד לפקודת מס הכנסה מעניקים נקודות זיכוי ליחיד תושב ישראל שסיים לימודיו וזכאי לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע. נקודות זיכוי אלה יובאו בחשבון החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע. לסעיפים אלו פורסמה הוראת שעה לשנים 2014-2018 אשר הוארכה עד ליום 31.12.2022 ותקפה למי שסיים […]

הטבה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11 לפקודה

בלוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך, בפרק ח', מצורפת רשימת הישובים המעודכנת, המזכים בהטבת מס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, החל מיום 1.1.2024 ואילך. יוזכר כי, הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.      הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת […]

עדכון שווי שימוש ברכב

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 01.01.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. החל משנת 2011 השיעור, הינו 2.48%. תקרת מחיר מחירון לחישוב השווי בשנת המס 2024 הינה 563,790 ₪ (במקום 545,550 ₪ לשנת המס 2023). ניתן לראות את שווי שימוש ברכב צמוד לפי […]

עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2024

ביום 1.1.2024 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2024, לפיו החל משכר ינואר 2024 הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות יהיו כדלקמן: * יודגש כי לפי צו הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים (הארכת תקופת הוראת שעה), התשפ"ד-2024, […]

הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101 ג למשלמי ומקבלי קצבאות – עדכון

ביום 29.10.2020 פרסמה רשות המסים הנחיות למתן הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי קצבאות (להלן: ההנחיה). ביום 7.1.2024 פרסמה רשות המסים עדכון להנחיה האמורה כדלקמן: מקבל קצבת שאירים, אשר הצהיר בפני משלם הקצבה שזוהי קצבת השאירים היחידה המשולמת לו וסכום הקצבה אינו עולה על תקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף 9(6ו), יהיה פטור ממילוי […]

הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות-הארכת תוקף ועדכון סכומים

ביום 22.1.2020 פרסמה רשות המסים הנחיה עם הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות (להלן: ההנחיה). ביום 6.1.2021 פרסמה רשות המסים הארכת תוקף ועדכון להנחיה (להלן: עדכון ההנחיה). ביום 3.1.2022, פרסמה רשות המסים הארכה להנחיה ולעדכון להנחיה עד לתום שנת 2023. ביום 2.1.2024 פרסמה רשות המסים הוראות למתן פטור […]

הטבה בשל משמרות – סעיף 10 לפקודת מס הכנסה

ביום 11.5.2023 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(תיקון), התשפ"ג-2023, לפיהן הוארך תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז – 1986 עד ליום 31.12.2024. לפיכך ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, יוענק זיכוי שלא יעלה על 12,540 ₪ עד לתקרת הכנסה שנתית של […]

תשלום זכויות פנסיה לחטופים שכירים על ידי המעסיקים

כפי שפורסם באתר המוסד לביטוח לאומי, בהתאם לחקיקה בכנסת, מעסיק של עובד שכיר שנחטף צריך להמשיך להפריש תשלומי פנסיה ופיצויים לקופות הגמל של העובד, כדי לא לפגוע בזכויות הסוציאליות שלו. הביטוח הלאומי ישלם למעסיק החזר על תשלומים אלה, עבור התקופה מ- 7.10.2023 ועד לחזרת החטוף או חלילה הגדרתו כחלל. לצורך קבלת ההחזר על המעסיק לשלוח לכתובת […]

דיווח תביעות מילואים לתקופה החוצה חודשים בעת מלחמה

בהתאם להנחיות וההבהרות שהתקבלו ממנהל תחום תביעות מילואים במוסד לביטוח לאומי, בדיווח למערכות השכר על שירות המילואים, אין לאחד תקופות דיווח החוצות חודשים וזאת גם לאחר קבלת טפסי 3010 על כל התקופה. הדיווחים המפוצלים לפי חודשים יישארו כך גם במערכות של המוסד לביטוח לאומי ולא ישתנו גם בסיום המערכה. יש לדווח באופן זה ולתקן את הדיווחים […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם