02-6700500 שלוחה 1

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ינואר 2024 פורסם בהרחבה על אודות ההסכם שנחתם ביום 11.1.2024 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום לבין נשיאות המגזר העסקי בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר עקב מלחמת "חרבות ברזל". ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם זה. ביום 22.2.2024 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה […]

עדכון שכר מינימום מיום 1.4.2024

לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן: החוק) גובה שכר מינימום לחודש שווה ל-47.5% מהשכר הממוצע במשק (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968), כפי שהוא   ב-1 באפריל של כל שנה. ביום 11.3.2024 חתם שר העבודה על הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפי החוק, לפיה בתוקף מ-   1.4.2024 יעודכן שכר המינימום בישראל לסך של 5,880.02 ₪ […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף מבצע "מגן וחץ"

ביום 3.1.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (מבצע מגן וחץ) (להלן: "צו ההרחבה"), לפיו הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 27.8.2023 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני מיום 9.5.2023 ועד 15.5.2023. להלן עיקרי צו ההרחבה: […]

הסכמי המסגרת לשנים 2013 – 2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן 2024

בתאריך 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: ההסכם) (הוראות ההסכם השונות פורסמו בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר פלוס לשנים 2016 ו-2017). בסעיף 10.5 להסכם האמור, נקבע כי החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר,סכום התוספת השקלית המשולמת לדירוגים השונים, לפי שיעור עליית מדד […]

הסכם קיבוצי – הסכם למען משרתי המילואים ובני/ בנות הזוג מיום 4.2.2024

ביום 04.02.2024 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה למען משרתי המילואים ובני/בנות הזוג. יצוין כי, טרם ניתן צו הרחבה להסכם זה. תקופת ההסכם הינה מיום 7.10.2023 עד ליום 31.12.2024. תחולת ההסכם הגנה בפני פיטורים – משרת מילואים ששירת 60 יום ומעלה בתקופת ההסכם, יקבל הגנה בפני פיטורים לתקופה של […]

עדכון הנחיות בעניין מקדמות לתשלום בגין הגבלות פיקוד העורף במצב החירום ובעניין עבודה מרחוק

ביום 04.02.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה עדכון הנחיות בעניין מקדמות לתשלום בגין הגבלות פיקוד העורף במצב החירום ובעניין עבודה מרחוק. לאור חתימת ההסכם הקיבוצי מיום 27.12.2023 בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, בעניין עובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני על רקע  מלחמת חרבות ברזל, החל מיום 01.01.2024 (משכורת […]

מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים – עדכון 2024

ביום 31.1.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא מנהלים כלליים במשרדי הממשלה ונושאי תפקידים מקבילים עדכון לשנת 2024, לפיו שיעורי השינוי בשכר המנהלים הכלליים, לפי מועדי מינויים והסכומים המעודכנים החל מ-1.1.2024 הינם כדלקמן:

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי 2024

לפי חוזר אגף השכר והסכמי עבודה, בתוקף מיום 1.1.2024 הסכום המירבי להשתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות הינו סך 631 ₪ לחודש, הנובע מעדכון מדד בשיעור של 2.96%. למען הסר ספק, מובהר כי הוראה זו מתייחסת למקומות עבודה אשר עובדיהם נהנים מארוחות הניתנות להם במקומות עבודתם, או באמצעות תלושים מסובסדים עבור ארוחות, כאמור בחוזר אגף השכר […]

צו הרחבה להסכם עובדים סוציאליים

בדפי המידע של מלם שכר פלוס לחודשים אוגוסט ואוקטובר 2022 פורסמו בהרחבה עיקרי הסכם קיבוצי בדבר שינוי מבנה השכר ואופן קידום של עובדים סוציאליים, שנחתם ביום 12.5.2022 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואיגוד העובדים והעובדות הסוציאליים לבין המדינה ומעסיקים ציבוריים נוספים (להלן: "ההסכם"). ביום 22.2.2024 נחתם צו להרחבת ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ממשלת ישראל, מרכז […]

עדכון תוספת עבודה מתוקף מינוי בחוק לעובדים סוציאליים 2024

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2022 פורסמו בהרחבה עיקרי הסכם קיבוצי בדבר שינוי מבנה השכר ואופן קידום של עובדים סוציאליים, שנחתם ביום 12.5.2022 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואיגוד העובדים והעובדות הסוציאליים לבין המדינה ומעסיקים ציבוריים נוספים (להלן: ההסכם). לפי ההסכם, במבנה השכר החדש, משולמת תוספת שקלית ייחודית לעובדים סוציאליים, המועסקים באחד […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם