02-6700500 שלוחה 1

הסכם קיבוצי – הסכם למען משרתי המילואים ובני/ בנות הזוג מיום 4.2.2024

ביום 04.02.2024 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה למען משרתי המילואים ובני/בנות הזוג. יצוין כי, טרם ניתן צו הרחבה להסכם זה. תקופת ההסכם הינה מיום 7.10.2023 עד ליום 31.12.2024. תחולת ההסכם הגנה בפני פיטורים – משרת מילואים ששירת 60 יום ומעלה בתקופת ההסכם, יקבל הגנה בפני פיטורים לתקופה של […]

עדכון הנחיות בעניין מקדמות לתשלום בגין הגבלות פיקוד העורף במצב החירום ובעניין עבודה מרחוק

ביום 04.02.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה עדכון הנחיות בעניין מקדמות לתשלום בגין הגבלות פיקוד העורף במצב החירום ובעניין עבודה מרחוק. לאור חתימת ההסכם הקיבוצי מיום 27.12.2023 בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, בעניין עובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני על רקע  מלחמת חרבות ברזל, החל מיום 01.01.2024 (משכורת […]

מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים – עדכון 2024

ביום 31.1.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא מנהלים כלליים במשרדי הממשלה ונושאי תפקידים מקבילים עדכון לשנת 2024, לפיו שיעורי השינוי בשכר המנהלים הכלליים, לפי מועדי מינויים והסכומים המעודכנים החל מ-1.1.2024 הינם כדלקמן:

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי 2024

לפי חוזר אגף השכר והסכמי עבודה, בתוקף מיום 1.1.2024 הסכום המירבי להשתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות הינו סך 631 ₪ לחודש, הנובע מעדכון מדד בשיעור של 2.96%. למען הסר ספק, מובהר כי הוראה זו מתייחסת למקומות עבודה אשר עובדיהם נהנים מארוחות הניתנות להם במקומות עבודתם, או באמצעות תלושים מסובסדים עבור ארוחות, כאמור בחוזר אגף השכר […]

צו הרחבה להסכם עובדים סוציאליים

בדפי המידע של מלם שכר פלוס לחודשים אוגוסט ואוקטובר 2022 פורסמו בהרחבה עיקרי הסכם קיבוצי בדבר שינוי מבנה השכר ואופן קידום של עובדים סוציאליים, שנחתם ביום 12.5.2022 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואיגוד העובדים והעובדות הסוציאליים לבין המדינה ומעסיקים ציבוריים נוספים (להלן: "ההסכם"). ביום 22.2.2024 נחתם צו להרחבת ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ממשלת ישראל, מרכז […]

עדכון תוספת עבודה מתוקף מינוי בחוק לעובדים סוציאליים 2024

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2022 פורסמו בהרחבה עיקרי הסכם קיבוצי בדבר שינוי מבנה השכר ואופן קידום של עובדים סוציאליים, שנחתם ביום 12.5.2022 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואיגוד העובדים והעובדות הסוציאליים לבין המדינה ומעסיקים ציבוריים נוספים (להלן: ההסכם). לפי ההסכם, במבנה השכר החדש, משולמת תוספת שקלית ייחודית לעובדים סוציאליים, המועסקים באחד […]

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2024

ביום 31.1.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה, חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2024, לפיו בהתאם לשינוי במדד בשיעור של 2.96%, בתוקף מ-1.1.2024 עודכנו סכומי ההשתתפות המעסיק בדמי חבר באגודות מקצועיות כדלקמן: החזר דמי חבר באגודות מקצועיות סכום ההשתתפות בגין חברות באגודת בית ההנדסאי והטכנאי ובעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי, יעודכן מסך של […]

תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת 2024

ביום 31.1.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת מעונות (זכויות הוריות) לפיו: עפ"י הקבוע בסעיף 11 להסכם המסגרת מיום 12.1.2011, בתוקף מיום 1.1.2024, בהתאם לשיעור השינוי במדד (2.96%), עודכן סכום תוספת מעונות (זכויות הוריות) עד גיל 5 כדלקמן: בעד ילד אחד/ ילד ראשון – 351 ₪ לחודש (במקום 341 ₪ לחודש) […]

עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה

ביום 14.2.2024 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/5 בנושא עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה בחטיבה העליונה ובכיתות יג'-יד' ועדכון תוספת 87' – מעבר לרפורמה למנהלים בחטיבה העליונה בעוז לתמורה (להלן: החוזר). תחולה הוראות חוזר זה יחולו על כל עובד המדורג בדירוג עובדי הוראה, המועסק על-ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך […]

תוספת הצמדה למדד 2023 לגמלאים בפנסיה תקציבית שקצבתם הוקפאה

סעיף 9א' לחוק הגמלאות קובע כי המשכורת הקובעת תתעדכן בכל חודש ינואר בהתאם לשיעור מדד המחירים לצרכן (להלן: המדד) בגין השנה שקדמה לו ובתנאי שנרשם מדד חיובי. החישוב יבוצע בהתאם לשיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון לעומת מדד חודש דצמבר אשתקד. ביום 16.1.2024 פורסם מדד חודש דצמבר אשר סיכם את שנת […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם