02-6700500 שלוחה 1

המשך יישום הסכם קיבוצי כללי – תומכות חינוך מיום 8.8.2023

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2023, פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 8.8.2023 בעניין תומכות חינוך (להלן: הסכם תומכות חינוך), במסגרתו, בין השאר, נקבע על תשלום תמריץ אי היעדרות והסדרת השכר לעדכון תוספת וותק. תשלום תמריץ אי-היעדרות לתומכות חינוך כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוקטובר […]

תוספת הצמדה למדד 2023 לגמלאים בפנסיה תקציבית שקצבתם הוקפאה

סעיף 9א' לחוק הגמלאות קובע כי המשכורת הקובעת תתעדכן בכל חודש ינואר בהתאם לשיעור מדד המחירים לצרכן (להלן: המדד) בגין השנה שקדמה לו ובתנאי שנרשם מדד חיובי. החישוב יבוצע בהתאם לשיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון לעומת מדד חודש דצמבר אשתקד. ביום 16.1.2024 פורסם מדד חודש דצמבר אשר סיכם את שנת […]

הסכם קיבוצי מיום 27.12.2023 בעניין עובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני על רקע מלחמת "חרבות ברזל"

ביום 27.12.2023 נחתם בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי עניין  עובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני על רקע מלחמת חרבות הברזל (להלן: ההסכם). ההסכם נועד להסדיר את אופן התשלום והזכאות לעובדים שנעדרו מעבודתם בתקופת ההסכם עקב מלחמת חרבות הברזל. לפי ההסכם, עובדים, שיעמדו בתנאי הזכאות, יהיו זכאים […]

עדכוני מס הכנסה לשנת 2024

סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית המדד (3.34%). להלן טבלת השוואה בין מדרגות המס לשנים 2023 ו -2024: מס נוסף על הכנסות גבוהות על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2024 תעלה על 721,560 ₪ לשנה, 60,130 ₪ לחודש (במקום 698,280 ₪ לשנה, 58,190 ₪ לחודש נכון לשנת המס 2023) יהיה […]

סכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת 2024

במסגרת סעיף 8 של חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958 ובהתאם לתוספת של סעיף 5(א) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981 נקבעו סכומים שלא ניתנים לעיקול בהתאם להרכב המשפחתי. להלן טבלה המפרטת את הסכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת 2024 (לעומת שנה קודמת), לפי ההרכב המשפחתי, תוך השוואה של הסכומים העדכניים למול הסכומים שהיו לפני העדכון: אם הסכום הקבוע בטבלה […]

עדכון תקרה לניכוי דמי חבר/ דמי טיפול ארגוני בתוקף מ-1.1.2024

ביום 21.1.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר חוזר בנושא עדכון תקרת שכר לעניין דמי עבר/ דמי טיפול ארגוני, לפיו בתוקף מ-1.1.2024 התעדכנה תקרת השכר לעניין ניכוי דמי חבר/דמי טיפול ארגוני מסך של 20,179 ₪ לחודש, לסך של 21,311 ₪ לחודש. בעקבות העדכון הנ"ל, החל מ-1.1.2024 גובה הניכוי המרבי לדמי חבר / דמי […]

חוק להגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה, התשפ"ג-2023, בתוקף מ-1.1.2024

ביום 7.6.2023 פורסם ברשומות חוק להגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023 (להלן: החוק), במסגרתו תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה ונקבע   כי, החל משנת המס 2024 תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים. […]

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמאי או לימודי מקצוע

סעיפים 40ג ו- 40ד לפקודת מס הכנסה מעניקים נקודות זיכוי ליחיד תושב ישראל שסיים לימודיו וזכאי לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע. נקודות זיכוי אלה יובאו בחשבון החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע. לסעיפים אלו פורסמה הוראת שעה לשנים 2014-2018 אשר הוארכה עד ליום 31.12.2022 ותקפה למי שסיים […]

הטבה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11 לפקודה

בלוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך, בפרק ח', מצורפת רשימת הישובים המעודכנת, המזכים בהטבת מס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, החל מיום 1.1.2024 ואילך. יוזכר כי, הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.      הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת […]

עדכון שווי שימוש ברכב

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 01.01.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. החל משנת 2011 השיעור, הינו 2.48%. תקרת מחיר מחירון לחישוב השווי בשנת המס 2024 הינה 563,790 ₪ (במקום 545,550 ₪ לשנת המס 2023). ניתן לראות את שווי שימוש ברכב צמוד לפי […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם