02-6700500 שלוחה 1

עדכון שכר עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמה 8-7 (משרת אמון)

ביום 17.3.2024 פרסם סגן בכיר לממונה על השכר הודעה בדבר עדכון שכר עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמה 7-8 (משרת אמון) בעקבות עדכון מדד לשנת 2024, כדלקמן: בהודעת הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 31.5.2022 נקבע כי שכרו של עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמת סיווג 7 ו-8 יעודכן לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ינואר 2024 פורסם בהרחבה על אודות ההסכם שנחתם ביום 11.1.2024 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום לבין נשיאות המגזר העסקי בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר עקב מלחמת "חרבות ברזל". ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם זה. ביום 22.2.2024 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה […]

עדכון שכר מינימום מיום 1.4.2024

לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן: החוק) גובה שכר מינימום לחודש שווה ל-47.5% מהשכר הממוצע במשק (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968), כפי שהוא   ב-1 באפריל של כל שנה. ביום 11.3.2024 חתם שר העבודה על הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפי החוק, לפיה בתוקף מ-   1.4.2024 יעודכן שכר המינימום בישראל לסך של 5,880.02 ₪ […]

מילואים ויום בחירות

בהמשך לבחירות לרשויות המקומיות, אשר נערכו בתחילת השנה, פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה עובד שכיר שמשרת במילואים ביום הבחירות זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל, ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק עבור יום השבתון.

עדכון למעסיקים בעקבות שחרור עובדים ממילואים

ביום 26.2.2024 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון למעסיקים בעקבות שחרור עובדים ממילואים לפיו: המשרתים קיבלו אישור צבאי (3010) על כל תקופת השירות הרציפה הכוללת מספר חודשים. יצוין כי, מעסיקים אינם צריכים להגיש תביעה לתגמול מילואים עבור תקופת השירות הארוכה של העובדים, כיוון שתגמולי המילואים כבר שולמו להם מידי חודש.

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2023-הארכת מועד הגשה

לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, על מעסיק/ מנכה להגיש דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח. הכללים מחייבים להגיש את הדוחות השנתיים בניכויים באופן מקוון מלא. דוח מקוון – הינו דוח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט (למייצגים המקושרים […]

חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד-2024

ביום 20.3.2024 פורסם ברשומות חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד – 2024 (להלן: החוק), אשר במסגרתו תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו 66 – לפקודת מס הכנסה , ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו, ועד לשנה שבה מלאו […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם